ابزار حسابداری

حسابداران برتر » ابزار حسابداری
ابزار حسابداری2015-11-29T04:27:29+04:30

[aio_button align=”center” animation=”shake” color=”green” size=”large” icon=”keys” text=”سامانه ارزش افزوده” target=”_blank” relationship=”license” url=”https://www.evat.ir/”]

[aio_button align=”center” animation=”shake” color=”green” size=”large” icon=”keys” text=”سامانه ارسال لیست مالیات حقوق” target=”_blank” relationship=”license” url=”http://salary.tax.gov.ir/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f/”]

[aio_button align=”center” animation=”shake” color=”green” size=”large” icon=”keys” text=”سامانه صورت معاملات فصلی” target=”_blank” relationship=”license” url=”http://ttms11.tax.gov.ir/t31/UserPanel.aspx/”]

[aio_button align=”center” animation=”shake” color=”green” size=”large” icon=”keys” text=”سامانه ارسال لیست بیمه” target=”_blank” relationship=”license” url=”https://www.tamin.ir/News/Item/6509/2/6509.html/”]

[aio_button align=”center” animation=”shake” color=”green” size=”large” icon=”keys” text=”سوابق بیمه” target=”_blank” relationship=”license” url=”https://savabegh.tamin.ir/savabegh/login.htm/”]

 

دیدگاه خود را بنویسید