در ارتباط با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم

حسابداران برتر » در ارتباط با تبصره ۵ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم