گالری عکس

/گالری عکس
گالری عکس2016-05-03T11:47:21+00:00

 

**برخی از تصاویر سخنرانی مالی استاد بهروزی در سمینارها و همایش ها ی دانشگاهی و اقتصادی**