چگونه کارفرما  حاضر به استخدام افرادی میشود که مدرک مرتبط با حسابداری ندارند ؟

حسابداران برتر » FAQs » سوالات آموزش حسابداری ویژه اشتغال » چگونه کارفرما  حاضر به استخدام افرادی میشود که مدرک مرتبط با حسابداری ندارند ؟

چگونه کارفرما  حاضر به استخدام افرادی میشود که مدرک مرتبط با حسابداری ندارند ؟

2018-09-26T15:48:05+04:30توسط |بدون دیدگاه

همانطور که در سوالات قبلی هم اشاره شد فاصله علوم تئوری و کاربردی بسیار بسیار زیاد است ،از این رو اگر به آگهی ها هم توجه نماییداکثر قریب به اتفاق کارفرمایان، بجای عنوان کردن مدرک مرتبط از الفاظ مجرب،ماهر و…استفاده مینمایند