آیا ورود به آموزشگاه حسابداری برای افرادی که مدرک حسابداری هم ندارند مفید است؟

حسابداران برتر » FAQs » سوالات آموزش حسابداری ویژه اشتغال » آیا ورود به آموزشگاه حسابداری برای افرادی که مدرک حسابداری هم ندارند مفید است؟

آیا ورود به آموزشگاه حسابداری برای افرادی که مدرک حسابداری هم ندارند مفید است؟

2018-09-26T15:53:48+04:30توسط |بدون دیدگاه

با توجه به اینکه فارغ اتحصیلان حسابداری هم، فقط تئوری را آموزش دیده اند بنابراین در این کارگاهها ،تفاوت چندانی  با سایر افراد ندارند