آیا برای افرادی که در شهرستانها هم زندگی میکنند برنامه ای دارید؟

حسابداران برتر » FAQs » سوالات آموزش حسابداری ویژه اشتغال » آیا برای افرادی که در شهرستانها هم زندگی میکنند برنامه ای دارید؟

آیا برای افرادی که در شهرستانها هم زندگی میکنند برنامه ای دارید؟

2018-09-26T11:45:59+04:30توسط |بدون دیدگاه

بله برای افرادی که ساکن تهران نیستند هفته ای یک روز در نظر گرفته شده و درغیر اینصورت میتوانند فیلم جلسات را سفارش دهند