کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای

کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای

کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای

کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای

۴۰- مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون

اطلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی

برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب

۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و مالیات های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف

شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده ( ۱۹۱ ) قانون مالیات های مستقیم مصوب

۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی جریمه ها و مالیات اضافی حسب مورد جاری خواهد بود.

ماده ۲۶ الحاقی ( از قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ )

الف – به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرا دستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران

های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه

شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان نهاد مالی تحت نظارت سازمان

بورس و اوراق بهادار، با شخصیت حقوقی مستقل تاسیس می شود و طبق اساسنامه خود و در چارچوب

مصوبات هیات امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان مدیریت و برنامه

ریزی کشور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل

فعالیت می نماید.

تبصره ۱ – اداره صندوق بر عهده هیات عامل آن خواهد بود و سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس – بازرس

قانونی آن فعالیت می نماید.

تبصره ۲ – بخشی از منابع سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سایر

منابع مالی در چارچوب قوانین و مقررات با تصویب مراجع ذی صلاح قانونی به این صندوق تعلق می گیرد.

تبصره ۳ – شرایط و معیارهای مخاطرات سامانه ای، مخاطرات فرا دستگاهی و بحران های مالی و نیز شرایط

و مقررات فعالیت و انحلال صندوق ، ارکان صندوق و وظایف و اختیارات هیات امنا و هیات عامل به موجب

اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا مدت سه

ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۴ – در صورت انحلال صندوق تثبیت بازار سرمایه کلیه اموال و دارایی های آن بهد از کسر تعهدات و

بدهی ها به دولت تعلق می گیرد.

کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای-کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای

تبصره ۵ – فعالیت های صندوق در حوزه بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۵۹ از هرگونه مالیات و عوارض معاف

می باشد.

ب- شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر

یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای

عالی بورس و اوراق بهادار می رسد می توانند تا سقف ده درصد ( ۱۰% ) از سهام خود را خریداری و تحت

عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.

پ – مابه التفاوت ارزش اسمی و قیمت معاملاتی پذیره نویسی اوراق بهادار مذکور که کمتر از قیمت اسمی

پذیره نویسی می شوند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.

دیدگاه خود را بنویسید