کسورات قانونی صورت وضعیت

کسورات قانونی صورت وضعیت

2017-11-14T15:10:15+03:30

 

 

کسورات قانونی صورت وضعیت

صورت کارکرد پیمانکار صورت وضعیت نامیده شده و باید توسط کارفرما تأیید شود.

یکی از مفاد صورت وضعیت که در قرارداد ذکر می شود کسورات است یعنی مواردی که باید از مبلغ پرداختی کسر شوند

و درنهایت پس از محاسبه کسورات مبلغی که از کارفرما دریافت می شود خالص دریافتی نامیده می شود.

شرح این موارد به صورت زیر است: یکی از کسورات مالیات است.

مالیات به صورت پیش پرداخت و به میزان ۳% از مبلغ ناخالص پرداختی پس از محاسبه از هر صورت وضعیت کسر شده و توسط

کارفرما به سازمان دارایی پرداخت می شود.

البته با توجه به قوانین مالیاتی اصلاح شده الزما این بخش مالیات کسر نمیشود و اگر پیمانکار بنا به خواسته خود ،

خواهان پیش پرداخت مالیات بعنوان یکی از از کسورات قانونی صورت وضعیت باشد،

این پیش پرداخت در سازمان با سود مشارکت محاسبه و بنفع پیمانکار خواهد بود.

کسورات قانونی صورت وضعیت

بیمه یکی دیگر از مواردی است که در کسورات قانونی صورت وضعیت قرار می گیرد و مشابه بامالیات،

پس از محاسبه طبق موارد ذکرشده در قرارداد نزد کارفرما باقی مانده و سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

در رابطه با مالیات باید به این نکته توجه نمود که پس از پایان پروژه با مراجعه به سازمان دارایی مبلغ کل مالیات که باید توسط

پیمانکار پرداخت شود محاسبه شده و با ارائه قبوضی که کارفرما جهت پیش پرداخت مالیات دریافت نموده، ما به تفاوت آن پرداخت

می شود.

اما در بحث بیمه:

هر پرداختی که صورت می گیرد در پایان بر اساس نوع پیمانکاری محاسبه و مفاصا حساب ارائه میگردد.

یکی دیگر از موارد کسورات قانونی صورت وضعیت تحت عنوان حسن انجام کار است .

معمولاً ۱۰% از پرداخت هر صورت وضعیت میباشد.این مبلغ نزد کارفرما بصورت امانت نگهداری میشود

و پس از پایانکار و تحویل کار به کارفرما و ارائه مفاصا حساب بیمه به پیمانکار استرداد میشود.

 

دیدگاه خود را بنویسید