کد فعالسازی

حسابداران برتر » کد فعالسازی
کد فعالسازی2019-10-26T14:47:54+03:30

 

لطفا قبل از دریافت کد فعالسازی به موارد زیر توجه فرمایید:

۱-رمز در اختیار شما بابت راه اندازی ۳ لوح میباشد.بنابراین در نگهداری آن کوشا باشید.

۲-در صورت تعویض ویندوز و کامپیوتر رمز شما سوخت میشود.لطفا قبل از اقدام در موارد فوق با واحد آموزش هماهنگ فرمایید.

۳-بابت ۳لوح دوم رمز دیگری به شما ارائه میشود.لطفا در موعد مقرر آنرا از واحد آموزش دریافت نمایید.

۴-هنگام راه اندازی و دریافت رمز سیستم شما باید به اینترنت متصل باشد.

۵-برای راه اندازی، لوح فشرده از فیلم آموزشی زیر استفاده فرمایید.

۸-فعالسازی برای هر لوح فقط یکبار انجام میشود وپس از فعالسازی ، لوح مربوطه در هر زمانی با همان کامپیوتر و ویندوز قابل استفاده خواهد بود.

دریافت کد فعال سازی