کارت موجودی انبار کارتکس

کارت موجودی انبار کارتکس

2017-11-14T15:10:51+03:30

کارت موجودی انبار

کارت موجودی انبار

معرفی کارت موجودی انبار تعدادی- ریالی :

نام کالا : درج نام کالای مورد نظر .

نقطه سفارش : برای اینکه مدیریت انبار به خوبی انجام شود ، هر کالا قبل از اینکه موجودی آن به پایان برسد تعداد آنرا در بالای کاردکس آن ثبت می کنند تا به این صورت انباردار با رسیدن به موجودی مورد نظر این تعداد را به واحد مربوطه ارائه می نماید تا نسبت به خرید مجددا اقدام لازم صورت گیرد .

 مثلاً کاردکس کالایی به نقطه سفارش ۱۰۰ تنظیم شده است انباردار به محض مشاهده موجودی ۱۰۰ سفارش خرید را اعلام می نماید که در اینجا بعضاً از گزینه حداکثر موجودی یا حداقل موجودی استفاده می کنند و این دو گزینه به این مفهوم است که اگر موجودی کالایی به تعداد حداکثر پیش بینی شده رسید از خرید بعدی جلوگیری شود و یا اینکه اگر موجودی انبار به حداقل خود رسید جهت خرید مجدد اطلاع داده شود ولی به طور خلاصه نقطه سفارش به عنوان نقطه سفارش خرید مجدد در نظر گرفته می شود .

تعریف ستونهای کارت موجودی انبار:

ردیف : هر خرید یا فروش در یک سطر و با یک شماره از ابتدا نوشته می شود .

تاریخ : تاریخ ورود یا خروج کالا به انبار می باشد .

شماره رسید / حواله انبار : در صورت خرید شماره رسید مربوطه و در صورت فروش شماره حواله خروج درج می شود .

شرح :

جهت خرید شرح به صورت :  خرید طی فاکتور …….

و جهت فروش شرح به صورت :  فروش طی فاکتور ……

وارده (خرید) : در این قسمت تعداد ورود کالا همراه با نرخ خرید و مبلغ کل که حاصل ضرب تعداد × نرخ می باشد ثبت می شود .

نکته :

ستون وارده صرفاً بابت خرید نیست بلکه اگر کالای فروخته شده نیز مرجوع شود از این ستون استفاده میشود .

 صادره (فروش) : این ستون هم مانند ستون قبل بابت خروج کالا و مبالغ مربوطه ( در ادامه شرح داده می شود ) ثبت می شود .

نکته :

مقصود از صادره در کارت موجودی انبار فقط فروش نمی باشد بلکه کالای برگشت از خرید نیز در اینجا ثبت میگردد

موجودی : این ستون تعداد و مبلغ مانده را نشان می دهد .

نام کالا :                                                     کارت موجودی کالا                               نقطه سفارش :

موجودی

صادره (فروش)

وارده (خرید)

شرح

شماره رسید /

حواله انبار

 

تاریخ

ردیف

مبلغ کل

تعداد

مبلغ

نرخ

تعداد

مبلغ

نرخ

تعداد

دیدگاه خود را بنویسید