چگونه حسابهای خودرا اصلاح کنیم

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » چگونه حسابهای خودرا اصلاح کنیم

چگونه حسابهای خودرا اصلاح کنیم

چگونه حسابهای خودرا اصلاح کنیم

چگونه حسابهای خودرا اصلاح کنیم

اصلاح حساب دریافتنی:

برای اصلاح حساب دریافتنی که به منظور وصول نشدن طلب انجام می شود بصورت زیر عمل می نماییم.

۳-۱-چنانچه مشخصاً این طلب سوخته باشد یا لاوصول باشد؛

هزینه مالی ↑ بدهکار

(مطالبات سوخت شده)

             حساب دریافتنی ↓بستانکار

در سه حالت ممکن است طلب شرکت وصول نشود

  • کلاهبرداری.

  • فوت شخص بدهکار.

  • ورشکستگی

۳-۲-در صورتی که بنا به هر دلیلی وصول طلب مشخص نباشد مانند مثال زیر عمل می نمائیم:

مثال:

فرض کنیم از شرکت آلفا مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال طلبکار باشیم که این طلب می بایست تا تاریخ ۳۰/۰۷/۹۳ وصول گردد اما هنگام اصلاح حسابها در پایان سال این وجه وصول نگردیده است و در استعلام حسابداری نسبت به وصول این مبلغ تردید وجود دارد.  از آنجایی که حسابداری نمی تواند بصورت مادام این حساب را بازنگه دارد. بصورتی عمل می کند که هم هزینه آن را نگه داشته و هم این حساب باز باشد.در آنجا از حساب ذخایر استفاده می نمائیم .

ذخایر:

حساب ذخیره بابت بدهی پیش بینی شده استفاده می شود مثلاً ذخیره سنوات یعنی وجهی بابت هزینه سنوات انجام می شود که قرار است در آینده پرداخت شود در این حالت از حساب ذخیره یا ذخایر استفاده می کنیم .ماهیت این حساب بستانکار می باشد. با توجه به مثال فوق ثبت آن بصورت:

هزینه مالی ↑۵۰۰۰۰۰۰ بدهکار

 (هزینه مطالبات مشکوک الوصول)

              ذخایر ↓ ۵۰۰۰۰۰۰ بستانکار

            (ذخیره مطالبات مشکوک الوصول)

در صورتی که این مبلغ در تاریخ ۲۰/۰۵/۹۴ به حساب بانک شرکت واریز شده باشد مطلوب است سند حسابداری آن؛

بانک ↑ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بدهکار

         حساب دریافتنی ↓ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بستانکار

ذخایر↑ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بدهکار

(ذخیره مطالبات مشکوک الوصول )

        سود و زیان ↓ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بستانکار

        ( سود و زیان )

سود و زیان :

 حسابی است با ماهیت بستانکار که در صورت اینکه بابت سال جاری باشد بعنوان سود و زیان جاری و اگر مربوط به سود و زیان سال قبل یا سال های قبل باشد سود و زیان انباشته گفته می شود.

۴-اصلاح حساب اسناد دریافتنی :

برای اصلاح حساب اسناد دریافتنی (چک های دریافتنی) زمانی اقدام می کنیم که تاریخ سررسید چک سپری شده باشد و وصول یا عدم وصول آن مشخص نباشد که حالتهای زیر بوجود می آید:

حالت اول: زمانی که اسناد دریافتنی لاوصول تشخیص داده شود ثبت زیر انجام می شود؛

هزینه مالی

(هزینه مطالبات سوخت شده )

        اسناد دریافتنی

حالت دوم: زمانی که زمان سررسید سپری شده باشد و حسابدار در پایان سال نسبت به وصول قطعی آن تردید داشته باشد ثبت آن مانند حساب دریافتنی خواهد بود با این تفاوت که بجای حساب دریافتنی از سر فصل اسناد دریافتنی استفاده می شود.

ثبت زمان بستن حسابها در سال جاری

هزینه مالی 

 (هزینه مطالبات مشکوک الوصول)

             ذخایر

             (ذخیره مطالبات مشکوک الوصول)

چنانچه در سال بعد عدم وصول چک قطعی شود ثبت آن بصورت ؛

ذخایر ↑بدهکار

(ذخیره مطالبات مشکوک الوصول)

        اسناد دریافتنی ↓ بستانکار

        (چک شماره …. )

حالت سوم: در صورتی که چک مورد نظر در سال بعد وصول شود ثبت آن بصورت :

بانک ↑بدهکار

        اسناد دریافتنی ↓بدهکار

ذخائر↑بدهکار

(ذخیره مطالبات مشکوک الوصول)

        سود و زیان ↓بستانکار

        (سود و زیان)

حسابداران برتر

حسابداران برتر

چگونه حسابهای خودرا اصلاح کنیم.چگونه حسابهای خودرا اصلاح کنیم.چگونه حسابهای خودرا اصلاح کنیم.چگونه حسابهای خودرا اصلاح کنیم.چگونه حسابهای خودرا اصلاح کنیم.چگونه حسابهای خودرا اصلاح کنیم.چگونه حسابهای خودرا اصلاح کنیم.چگونه حسابهای خودرا اصلاح کنیم.

دیدگاه خود را بنویسید