وقت رسيدگی هيات حل اختلاف مالياتی

وقت رسيدگی هيات حل اختلاف مالياتی

2019-10-12T12:54:40+03:30

وقت رسيدگی هيات حل اختلاف مالياتی در مورد هر پرونـده

وقت رسيدگی هيات حل اختلاف مالياتی در مورد هر پرونـده

پیوست ها

  ماده۲۴۵

نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضـو هيـات از بـين كارمنـدان سـازما ن مـذكور

كـه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي

اشتغال داشته و در امر مالياتي بصـير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده۲۴۶

وقت رسيدگي هيات حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونـده، جهـت حضـور مـؤدي يـا

نماينـده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امور مالياتي بايد به آنها ابلاغ گردد. فاصـله تـاريخ

ابـلاغ و روز تشـكيل جلسـه هيات نبايد كم تر از ده روز باشد مگر به در خواست مؤدي

و موافقت واحد مربوط .

تبصره -عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از

رسـيدگي هيـات و صدور راي نخواهد بود.

وقت رسيدگی هيات حل اختلاف مالياتی در مورد هر پرونـده-وقت رسيدگی هيات

حل اختلاف مالياتی در مورد هر پرونـده

مادة ۲۴۷

آراء هيأت هاي حل اختلاف مالياتي بدوي قطعي و لازم الاجراء اسـت . مگـر اينكـه

ظـرف مـدت  بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي بر اساس ماده (۲۰۳ ) اين قـانون و تبصـره

هـاي آن بـه مـؤدي،از طـرف مـأموران مالياتي مربوط يا مؤدي ان مورد اعتراض كتبي

قرار گيرد كه در اين صورت پرونده جهت رسيدگي بـه هيـأت حل اختلاف مالياتي تجديد

نظر احاله خواهد شد. رأي هيأت حل اخـتلاف ماليـاتي تجديـد نظـر قطعـي و لازم الاجراء

مي باشد.

تبصره۱ – مؤدي مالياتي مكلف است مقدار ماليات مورد قبول را پرداخت و نسبت به

مازاد بر آن اعتراض خـود را در مدت مقرر تسليم كند.

تبصره۲ – نمايندگان عضو هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نبايد قبلاٌ نسبت به موضوع

مطروحه اظهار نظر داشته يـا رأي داده باشند.

تبصره۳ – در صورتي كه رأي صادره هيأت بدوي از سوي يكي از طرفين مورد اعتـراض

تجديـد نظـر خـواهي قرار گرفته باشد در مرحله تجديد نظر فقط به ادعاي آن طرف

رسيدگي و رأي صادر خواهد شد.

تبصره۴ – آراء قطعي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي به استثناء مواردي كه رأي هيأت

حل اختلاف مالياتي بدوي با عدم اعتراض مؤدي يا مأمور مالياتي مربوط قطعيت مي

يابد برابر مقررات ماده (۲۵۱ ) اين قانون قابل شـكايت و رسيدگي در شوراي عالي

مالياتي خواهد بود.

تبصره۵ – سازمان امور مالياتي كشور اجازه دارد شكايت كتبي مؤديان ماليـاتي از

آراء هيأتهـاي حـل اخـتلاف مالياتي صادره تا تاريخ تصويب اين ماده كه در مهلت قانوني

به مرجع مالياتي ذي ربط تسليم شده است را يك بار به هيأتهاي حل اختلاف مالياتي

تجديد نظر به منظور رسيدگي و صدور رأي مقتضي احاله نمايد.

تبصره۶ – در مواردي كه شكايت مؤديان مالياتي از آراء هيأتهاي بدوي از طرف هيأت

حل اختلاف مالياتي تجديد نظر رد شود و همچنين شكايت از آراء هيأتهاي تجديد نظر

از طرف شعب شوراي عالي مالياتي مردود اعلام شود، براي هر مرحله معادل يك

درصد (۱%)  تفاوت ماليات موضوع رأي مورد شكايت و ماليات ابرازي مؤدي در اظهارنامه

تسليمي، هزينه رسيدگي تعلق مي گيرد كه مؤدي مكلف به پرداخت آن خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم

اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۰۲/۱۳۸۸

به تأیید شورای نگهبان رسید.

دیدگاه خود را بنویسید