وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص

وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص

وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص

وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص

دستورالعمل مراجع شرح وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص

موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (فرم شماره ۰۴/۱۳۹)

الف- مراجع ناظر:

۱- طبق ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مرجع نظارت بر درآمد و هزینه اشخاص مزبور سازمان امور مالیاتی کشور

است که میتواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذیربط و در موارد یاد شده در بند ۳ ماده یک قانون

تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۳ به سازمان مزبور تفویض نماید.

۲- نظارت بر درآمد و هزینه فعالیت های موضوع تبصره ۱ ماده قانونی فوق در خصوص موسسات عام

المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند و یا اداره آنها به موجب قانون یا آئین نامه مربوط به

سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است با سازمان یاد شده خواهد بود.

وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص-وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص

۳- مراجع ناظری که قبلا موافق آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۲/۱۳۷۱ آن امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعه به آنان

تفویض گردیده است نظارت آنان بر فعالیت های موضوع تبصره ۱ ماده فوق موسسات مذکور با رعایت

مقررات ماده ۱۳۹ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مفاد آئین نامه اجرایی کماکان معتبر بوده و اساسنامه

این قبیل مؤسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با آئین نامه اجرایی را نخواهد داشت

ب- شرح وظایف ناظر:

۱-حصول اطمینان از انطباق اساسنامه یا اساسنامه اصلاحی (در صورت تغییرات اصلاحی در اساسنامه)

مصوب تثبیت شده اشخاص فوق با آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون یاد شده و دستور

العمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مزبور.

وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص-وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص

۲- رسیدگی به صورت حساب درآمد و هزینه سالانه اشخاص مذکور متکی به اسناد و مدارک قابل

قبول طبق مقررات ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی فوق الذکر و دستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت

مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون فوق الاشاره

وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص-وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت اشخاص

۳-اعلام نتیجه رسیدگی در مورد صورت حساب درآمد و هزینه و رعایت قانون و آئین نامه اجرایی فوق

الذکر و صدور گواهی لازم و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذیربط در صورت تایید مراتب.

ج- ویژگی های ناظر:

ناظر شخص حقوقی است که به موجب ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی موصوف تعیین میشود و توانایی

انجام امور محوله به شرح بند الف این دستورالعمل به نحو احسن را دارا میباشد.

دیدگاه خود را بنویسید