وظایف اشخاص وارد کننده کالا

وظایف اشخاص وارد کننده کالا

2018-04-13T16:53:44+04:30

وظایف اشخاص وارد کننده کالا

وظایف اشخاص وارد کننده کالا

موضوع

اخذ ۲% مالیات علی الحساب از واردات کالا

صادرکننده

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی

نوع

بخشنامه

شماره و تاریخ

۵۰۶۳۶- ۰۸/۰۴/۱۳۸۷

کد

مخاطبین

جناب آقای اردشیر محمدی

رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

بنا به اختیار حاصل از مقررات ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند

ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مقرر می دارد:

وظایف اشخاص وارد کننده کالا-وظایف اشخاص وارد کننده کالا

۱- از تاریخ ………… کلیه وارد کنندگان کالا از جمله اشخاص حقیقی یا حقوقی دارنده

کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و همچنین اشخاص فاقد کارت بازرگانی، مشمول پرداخت

معادل (۲%) مجموع ارزش گمرکی کالا و حقوق ورودی مندرج در پروانه گمرکی، به عنوان

مالیات علی الحساب خواهند بود.

الف) مبلغ مالیات علی الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش گمرکی کالا و حقوق

ورودی مندرج در پروانه گمرکی توسط گمرکات سراسر کشور تعیین می گردد.

ب) پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب توسط گمرکات کشور، قبض پرداخت مالیات

علی الحساب بنام شخص حقیقی یا حقوقی (وارد کنندگان کالا) با ذکر مشخصات از طریق

گمرکات ذیربط تهیه و برای پرداخت به وارد کننده کالا تسلیم می شود. ( قبض مذکور در

چهار نسخه تهیه، که نسخه اولف مربوط به اداره امور مالیاتی، نسخه دوم مربوط به مودی

مالیاتی، نسخه سوم مربوط به بانک دریافت کننده وجه و نسخه چهارم مربوط به گمرکات

خواهد بود.) قبض های مورد اشاره به تعداد کافی از طرف سازمان امور مالیاتی در اختیار

گمرکات سراسر کشور قرار می گیرد.

وظایف اشخاص وارد کننده کالا-وظایف اشخاص وارد کننده کالا

ج) اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کننده کالا مکلفند مالیات متعلق را به حسابی که توسط

سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد نزد بانک ملی شعبه گمرک ذیربط پرداخت و

نسخه مخصوص گمرک را به ضمیمه اظهار نامه ذکالای وارداتی به گمرک مربوط ارائه نمایند.

د) گمرکات هر سم ماه یکبار (حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از پایان دوره سه ماهه )

فهرست واردات انجام شده را به شرح جدول پیوست در تهران به رئیس امور مالیاتی

شهر تهران و در استان ها به ادارات کل امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

۲- موارد زیر مشمول مالیات علی الحساب واردات کالا موضوع این دستورالعمل

نخواهند بود:

وظایف اشخاص وارد کننده کالا-وظایف اشخاص وارد کننده کالا

الف- واردات وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها و دستگاه هایی که بودجه

آن ها به وسیله دولت تأمین میشود. (فهرست این اشخاص توسط سازمان امور مالیاتی

تهیه و در اختیار گمرک قرار داده میشود)

ب- واردات ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و مواد اولیه برای تولید کالا، توسط

واحدهای تولیدی و همچنین سایر مودیان خوش حسابی که نسبت به انجام تکالیف

قانونی در خصوص تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه

دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نمایند. با ارائه گواهی از سازمان امور مالیاتی کشور.

ج- کسر مطالبات گمرک که پس از ترخیص کالا از واردکننده طبق مقررات اخذ می گردد.

د- کالاهای همراه مسافر مطابق ضوابط و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران

و محموله های وارده از طریق گمرکات پستی.

هـ- کلیه موارد موضوع ماده ۳۷ قانون امور گمرکی.

حسین صمصامی

دیدگاه خود را بنویسید