هیئات عمومی دیوان در مورد کسر مالیات

هیئات عمومی دیوان در مورد کسر مالیات

2019-10-13T14:11:58+03:30

هیئات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کسر مالیات

هیئات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کسر مالیات

۳- نظر به اینکه موجب اصلاحیه اخیر نرخ ۱۰% مالیات شرکت موضوع بند “د” ماده ۱۰۵

و معافیت ۱۵% سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت

موضوع قسمت اخیر ماده ۱۴۳قانون مالیات های مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده

لذا اعمال معافیت های موضوع ماده ۱۴۳ (قبل از اصلاحیه اخیر ) در مورد شرکت هایی

که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول شده

و سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۸۰ به بعد شروع شده است موضوعیت ندارد.

۴- به موجب مقررات ماده ۱۴۳ اصلاحی شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف

هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود، در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام آنها

بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزارن بورس انجام و در دفاتر قانونی شرکت نیز ثبت گردد از سال

پذیرش در بورس و فارغ از تاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده

اند معادل ده درصد (۱۰%) مالیات هرسال آنها بخشوده میشود. معاملات سهام خارج از بورس قبل

از تاریخ پذیرش سبب محرومیت از معافیت مقرر در سال پذیرش نخواهد بود.

این بخشودگی برای سالی که سهام از فهرست نرخ ها در بورس حذف میشود، فارغ از تاریخ

حذف آن قابل اعمال نخواهد بود.

۵- طبق تبصره (۱) ماده ۱۴۳ اصلاحی از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۱ نقل و انتقال سهام و حق تقدم

سهام شرکت ها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله میشوند حسب مورد مشمول

مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۵/۰ %) ارزش فروش آنها می باشند و از این بابت وجه دیگری

به عنوان مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهندگان وصول و به حساب

تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید

آن به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

کارگزاران ذیربط در صورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده ۱۹۹ قانون مالیات های

مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهند داشت حسب مورد

مشمول جرائم مقرر در ماده مذکور نیز خواهند بود.

هیئات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کسر مالیات-هیئات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کسر مالیات

۶- به موجب مقررات تبصره (۲) الحاقی ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم از تاریخ

۱/۱/۱۳۸۱ نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت های سهامی که خارج از بورس

انجام میگیرد و همچنین سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت ها مشمول مالیات مقطوع

به میزان چهاردرصد (۴%) ارزش اسمی آنها میباشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه

و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال مالیات متعلق را به حساب سازمان امو مالیاتی کشور

(اداره امور مالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکور وجه دیگری به عنوان مالیات

بر درآمد مطالبه نخواهند شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ

۱/۱/۱۳۸۱ صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی

مکلفند قبل از ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق

را از اداره مالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ آن در دفتر ثبت و سند انتقال گواهی

مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند.

هیئات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کسر مالیات-هیئات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کسر مالیات

اداره امور مالیاتی مربوط موظف است گواهی پرداخت مالیات را دراسرع وقت صادر و

به مؤدی تسلیم و یا به مراجع استعلام کننده ارسال نمایند.

هیئات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کسر مالیات-هیئات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کسر مالیات

۷- با عنایت به مقررات تبصره (۳) الحاقی ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم در شرکت

های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام ناشی از ما به التفاوت ارزش

اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم

درصد است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت این نرخ مقطوع به اندوخته

صرف سهام اشخاص قبل از ۱/۱/۱۳۸۱ قابل تسری نخواهد بود.

شرکت های مذکور مکلفند ظرف سی روز (۳۰ روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در

اداره ثبت شرکت ها و یا ثبت در دفاتر قانونی شرکت (هر کدام زودتر باشد ) مالیات متعلقه

را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور

مالیاتی ذیربط) واریز کنند و اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه

و پرداخت میشود در هنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمی باشد.

دیدگاه خود را بنویسید