هزینه های مالی قابل قبول شرکت های ایران خودرو و سایپا

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » هزینه های مالی قابل قبول شرکت های ایران خودرو و سایپا

هزینه های مالی قابل قبول شرکت های ایران خودرو و سایپا

هزینه های مالی قابل قبول شرکت های ایران خودرو و سایپا

هزینه های مالی قابل قبول شرکت های ایران خودرو و سایپا

سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک های خارجی که منابع مالی آن

برای انجام دادن عملیات موسسه به کار گرفته شده باشد، با رعایت استانداردهای

حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:

هزینه های مالی قابل قبول شرکت های ایران خودرو و سایپا

الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره

کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تایید مقامات دارای امضاء

مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذی ربط وزارت امور خارجه در تهران برسد.

برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی صادر

می شود، تایید مراتب فوق با سازمان مزبور است.

هزینه های مالی قابل قبول شرکت های ایران خودرو و سایپا

ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی ( تسهیلات ) برای انجام دادن عملیات موسسه

به تایید حسابدار رسمی ( حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا

سازمان حسابرسی ) مسئول حسابرسی صورت های مالی مودی برسد.

ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ labor + حداکثر ۷۵% درصد است. لازم به یادآوری

است به موجب بخشنامه شماره ۷۹۵۱/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۰، نرخ پذیرش موضوع بند ( ج )

فوق، از تاریخ ۴/۳/۱۳۹۰ libor به علاوه ۵/۲ درصد افزایش یافته است.

در ضمن در چارچوب مقررات این بخشنامه صرفا هزینه سود و کارمزد پرداختی موسسات، بابت

تسهیلات مالی خارجی که به طور مستقیم و بدون واسطه از بانک های خارجی دریافت شده

باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود.

شماره : ۱۹۴۸۴/۲۰۰/ص                          تاریخ : ۶/۱۱/۱۳۹۲

صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ

۹/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص هزینه سود سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز

فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ در اجرای بند ۳ ماده

۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۲۷-۲۰۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ در خصوص هزینه سود

سپرده پرداختی موسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به

شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد:

” مستنبط از مفاد ماده ۱۴۷ و بند ( ۱ ) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده پرداختی

توسط موسساتی که بدون مجوز به فعالیت های موضوع ماده ( ۱ ) قانون تنظیم بازار غیر متشکل

پولی در امر واسطه گری مالی ( عرضه و تقاضای پول ) مبادرت می نمایند و در حدود متعارف

متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط می باشد جزء

هزینه های قابل قبول موسسات یاد شده محسوب می گردد.

شماره : ۱۱/۹۳/۲۰۰                                    تاریخ : ۱۰/۱۲/۱۳۹۳

هزینه های مالی قابل قبول شرکت های ایران خودرو و سایپا

با عنایت به ابهامات و سوالات مطرح شده در خصوص نحوه و چگونگی اجرای تصمیم نامه

های شماره ۷۳۸۴۸/ت۴۸۲۲۲ن مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۱ و ۲۶۲۶۵۵/ت۴۸۸۷۷ن مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱

هیات محترم وزیران، بدین وسیله اعلام می گردد:

با توجه به مفاد نامه شماره ۱۷۱۹۰۵/۲۰۷۹۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۲ سرپرست محترم امور

هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور،

عنوان معاون محترم هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور کلیه تسهیلات دریافتی

توسط شرکت های ایران خودرو و سایپا از موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی موضوع

تصمیم نامه اخیر الذکر از تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۹ لغایت پایان دولت دهم به عنوان هزینه های

قابل قبول مالیاتی محسوب گردیده است.