هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق

هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق

هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق

هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق

۱۳-۲۴- به دولت اجازه داده می شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم

دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهار هزار میلیارد (

۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید.

۱۴-۲۴- ما به التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از

ابتدای سال ۱۳۸۷ تا ۲۹/۹/۱۳۸۹ مشمول معافیت مالیاتی می باشند.

هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق-هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق

۱۵-۲۴- در اجرای ماده ( ۱۸ ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ )

  قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط

هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی

آن بنگاه ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رییس مجمع ) دادگستری و بالاترین

مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیات واگذاری

و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده

دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و

هیات مدیره شرکت های فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت

شرکت ها و موسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور

خودداری نمایند.

مجمع عمومی شرکت های فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران

اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می باشند و در جایگزینی نمایندگان

سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نمایند.

از زمان واگذاری، شرکت های مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سال جاری معافند

و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می نمایند.

۳۷- در صورت عدم اجرای ماده ( ۴۴ ) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های

دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود طبق مقررات اجرایی قانون

مالیات های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت های

مالی ( ترازنامه و حساب سود و زیان ) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه

سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید.

هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق-هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق

۳۸- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ( ۸۴ ) و ( ۸۵ ) اصلاحی قانون مالیات های

مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش میلیون ( ۶۶۰۰۰۰۰۰ )

ریال در سال تعیین می شود.

۳۹- افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول

مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در

زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید

ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیر مشمول

موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می رسد.