هزینه های قابل قبول و استهلاکات

هزینه های قابل قبول و استهلاکات

2019-03-17T13:25:13+03:30

هزینه های قابل قبول و استهلاکات

هزینه های قابل قبول و استهلاکات

ماده۱۴۷
هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر
میگردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل
درآمد موسسه در دوره ی مالی مربوط با رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای
در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب
قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
تبصره- از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است ازکلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان
مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ی (۹۵) این قانون.
ماده ۱۴۸
هزینه هایی که حائزشرایط مذکور در ماده ی فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:
۱- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات
۲- هزینه های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:
الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی(مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات
ب- مزایای غیر مستمراعم از نقدی و غیر نقدی ازقبیل خواروبار ، بهره وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه
ی سفر و فوق العاده ی مسافرت. نصاب هزینه ی سفر و فوق العاده ی مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان
به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ی ذیربط طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور
اقتصاد و دارایی ، و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد تعیین خواهد شد.
ج- هزینه های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات
د- حقوق بازنشستگی ، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید
طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب های ذخیره ی مربوط
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات
هـ – وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد(۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس اندازی کارکنان بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی میرسد.
و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت ، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره میشود
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات
این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
۳- کرایه محل موسسه در صورتی که استیجاری باشد، مال الاجاره ی پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف
۴- اجاره بهای ماشین آلات و ادوات مربوط به موسسسه در صورتی که استیجاری باشد.
۵- مخارج سوخت ، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات
۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه
۷- حق الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری ها
و وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت میشود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر
مالیات هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرایمی
که به دولت و شهرداری ها پرداخت میگردد)
۸- هزینه های تحقیقاتی ، آزمایشی و آموزشی ، خرید کتاب، نشریات و لوح های فشرده، هزینه های بازاریابی،
تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه ، بر اساس آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور
به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
۹- هزینه های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این که:
اولا- وجود خسارت محقق باشد
ثانیا- موضوع و میزان آن مشخص باشد
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات
ثالثا- طبق مقررات قانون یا قرارداد های موجود جبران آن به عهده ی دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
۱۰- هزینه های فرهنگی ورزشی رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازاء هر کارگر
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات
۱۱- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اینکه

هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات

اولا- مربوط به فعالیت موسسه باشد
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات
ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد
ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی میرسد.
۱۲- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال های بعد استهلاک پذیر است.
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات
۱۳- هزینه های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده ی مستاجر است در صورتی که استیجاری باشد
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات
۱۴- هزینه های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات
۱۵- مخارج حمل و نقل
۱۶- هزینه های ایاب و ذهاب. پذیرایی و انبارداری.
۱۷- حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العمل دلالی – حق الوکاله –
حق المشاوره – حق حضور – هزینه های حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه های
نرم افزاری ، طراحی و استقرار سیستم های مورد نیاز موسسه ، سایر هزینه های کارشناسی در
ارتباط با فعالیت موسه و حق الزحمه ی بازرس قانونی
۱۸- سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک ها صندوق تعاون و همچنین موسسات
اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یکسال از بین می روند.

هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات

۲۰- مخارج تعمیر و نگهداری ماشین آلات لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
۲۱- هزینه های اکتشاف معادن که منجر به بهره برداری نشده باشد
۲۲- هزینه های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.
۲۳- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات

هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات

۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی
سال های مختلف از طرف مودی
۲۵- ضایعات متعارف تولید
۲۶- ذخیره ی مربوط به هزینه های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات
۲۷- هزینه های قابل قبول مربوط به سال های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می یابد
۲۸- هزینه ی خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی – هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آن ها تا میزان
حداکثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع ماده ی (۸۴) این قانون به ازای هر نفر
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات
تبصره ی ۱- هزینه های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده میشود و در این ماده
پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جز
هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
تبصره ی ۲- مدیران و صاحبان سرمایه ی اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات

هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات

مذکور باشند جز کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند
حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه ی سفر و فوق العاده
ی مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند(۲) این ماده خواهد بود جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره ی ۳- در محاسبات مالیات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ، ذخایر موضوع بند های (۱) و (۲) ماده
ی (۱۵) قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه های بعدی آن در مورد شرکت ها و اتحادیه
های که وضعیت خود را با قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده اند

هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات

یا بدهند ، ذخیره ی موضوع بند(۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده ی (۲۵) قانون اخیر الذکر جزء هزینه محسوب میشود.
آیین نامه ی اجرایی بندهای (ب) و (ج) ماده ی (۱۲۰) قانون برنامه ی سوم

هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات

توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
ماده ی ۸- شرکت های دولتی موظفند به منظور ارتقای سطح کیفی تولیدات و افزایش توان رقابتی خود در داخل و خارج از کشور نسبت به ظرفیت سازی پژوهشی اقدام نمایند و هیئت مدیره ی آنها موظفند هر سال اعتبار مورد نیاز برای این منظور را پیش بینی و به تصویب مجمع عمومی برسانند.
تبصره ی ۱- اعتبارات پژوهشی شرکت های دولتی باید هر سال حداقل برابر با نرخ رشد فروش سال قبل آنها رشد نماید.
تبصره ی ۲- هزینه های تحقیقاتی شرکت های دولتی شامل هزینه ی اجرای طرح های پژوهشی (غیر ساختمانی) به عنوان هزینه های قابل قبول منظور می گردد.
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات
محاسبه استهلاک

هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات

ماده ۱۴۹.

هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات

قانون مالیات ها نحوه محاسبه استهلاک را به شرح زیر بیان داشته است:
در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام میشود:
۱- آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است
۲- ماخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارایی میباشد.
۳- استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری در اختیار
موسسه قرار میگیرد. در صورتی که دارایی قابل استهلاک به استثنا فیلم های سینمایی وارده از خارج

هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات

کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود و در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد ،
ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره
برداری محسوب نمیگردد.
۴- هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه ، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زائد
بر درآمد (دوره ی قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری آزمایشی) جزء مواردی که ضمن جدول
مقرر در ماده ۱۵۱ این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری
به طور مساوی قابل استهلاک است.

هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات

۵- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب لمنفعه شدن ماشین آلات زیانی
متوجه موسسه گردد زیان حاصل از معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش
( در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال میاشد.
تبصره- در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه میشود قیمت تمام
شده فیلم در سال اول بهره برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال های بعد در
محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.
ماده ۱۵۰
طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:
الف- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون برای استهلاک ، نرخ تعیین شود نرخ ها ثابت بوده و
در هر سال مابه التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سال های قبل برای آن به عنوان
استهلاک منظور شده است اعمال میگردد.
ب- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون مدت تعیین شده ، در هر سال به طور مساوی
از قیمت تمام شده مال به نسبت مقرر استهلاک منظور میگردد.

هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات

تبصره ۱- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارایی محسوب میشود.
تبصره ۲- موسسات میتوانند هزینه های نرم افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.
تبصره ۳- موسسات می توانند آن مقدار از دارایی های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است ، با دو نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش بینی شده در جدول استهلاک موضع ماده ی (۱۵۱) این قانون حسب مورد استهلاک کنند.
تبصره ۴- در اجاره های سرمایه دارایی های ثابت استهلاک پذیر، نحوه ی انعکاس هزینه ی استهلاک در دفاتر طرفین معامله بر اساس استاندارد های حسابداری خواهد بود.
ماده ۱۵۱
جدول استهلاکات بر اساس ضوابط مصوب از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارده میشود.

هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات

شماره ۷۴۸۷۶
تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱
جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ میگردد:
عیسی شهسوار خجسته
رئیس کل سازمانامور مالیاتی کشور
ملاحظات نرخ استهلاک شرح دارایی های قابل استهلاک
مستقیم به
سال نزولی به
درصد
۱۰% گروه – یک صنایع مشترک و تجهیزات خدمات و پشتیبانی:

۱- موتورها مولد نیرو ونیروگاهها، توربین های آب ،بخار،گازومولد بخار(تریوژنراتورها)

هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات

۱۵ سال ۲- کوره های بخار، دیگ های بخار و اجزاء و تجهیزات مربوطه برج های خشک کننده و تصفیه آب و پمپ مخازن و سوخت و غیره

۱۲%
۳- موتورهای مولد و ژنراتورها تا ۷۵۰ دور دقیقه
۲۰%
۴-موتورهای مولد ژنراتورها از ۷۵۰ دور در دقیقه به بالا
۱۲% ۵- ترانسفورماتورها و تابلوهای برق و ملحقات آن و کلید و کابل و هزینه مستقیم کابل کشی و پایه ها
۱۵% ۶-آسانسورها و پله های برقی، نوار نقاله های (مکانیکی،برقی،پنوماتیکی) و پل متحرک و ملحقات آن ماشینها و وسائلی که با باطری و هوای فشرده(پنوماتیک) و با موتور کار میکنند کمپرسورهای ثابت، متحرک و ماشین های مولدهوا
۱۰% ۷- کلیه ماشین آلات کارگاههای فلزکاری، تراشکاری و یدکی سازی (غیر سری سازی) کمکی و پشتیبانی
کلیه تجهیزات کارگاه های کمکی و سرویس دهنده و پشتیبانی
۱۲% ۸- کلیه ماشین آلات کارگاههای ریخته گری و پرداخت و یدکی سازی (غیر سری سازی)
کمکی و پشتیبانی

۴ سال ۹-ماشینهای ویژه نظافت کارخانجات و جاروب گردگیر
۱۰ سال ۱۰- تجهیزات مخابراتی،تلکس و تلفن و بی سیم و غیره
۱۰% ۱۱- تجهیزات وسائل آزمایش و کنترل کیفی و کمی و آزمایشگاهی
۵ سال ۱۲- تجهیزات آتش نشانی و سیستم اطفاء حریق
۱۲% ۱۳- سیستم آبرسانی و فاضلاب کارخانه و تجهیزات تاسیسات حرارت مرکزی و ایجاد سرما(برودتی) و تلمبه خانه های چاههای عمیق و نیمه عمیق با وسائل و مخازن مربوطه و چاه ها
گروه۲- صنایع فلزی:
۸ سال ۱- انواع ماشین های پرس، پرس بر یک و سرسازی ویژه تولید انبوه و سری امثالهم انواع ماشین های برش و قیچی (مکانیکی، هیدرولیکی و برقی) و سری سازی ویژه تولید انبوه و سری انواع ماشینهای ساخت ابزار و سری سازی ویژه تولید انبوه و سری

۱۰ سال ۲-انواع ماشین های تراش اتوماتیک ان سی و سی ان سی و فرز اتوماتیک و سری سازی ویژه تولید انبوه و سری ، به اضافه سایر ماشین های ان سی براده برداری
انواع ماشین های تراش ئ فرز و صفحه تراش و دنده تراش و دریل معمولی و کل ماشین های براده برداری برای کارهای سری
انواع ماشین های فلزکاری از هر قبیل و آهنگری و قطعه سازی و قالب سازی- ماشین های چاقوسازی، تیغه سازی تیغه تیز کنی- تیغ سازی- مته سازی- سوهان سازی- گداز فلزات موج دادن فلزات و تیغ صورت تراشی(تولید انبوه)
۴سال ۳- وسائل و تجهیزات جوشکاری(جوش برق، کاربینت،جوش نقطه،ارگون و غیره) و لحیم کاری
۵سال ۴- کوره های دستی غیر اتوماتیک ثابت و دوار نفتی و برقی و ذغالی برای مصارف محدود و گازی
۱۲% ۵- ماشین آلات قوطی سازی، بشکه سازی، چاپ فلزات و در بطری سازی، ماشین های لوله سازی، پروفیل سازی، سیم و تور سیمی و سایر مصنوعات فلزی (تولید انبوه) ماشین آلات جیک و فیکسچر و قید و بست و از این قبیل

۱۰سال ۶- ماشین های تولید و تهیه یراق آلات چفت و دستگیره و مغزی و فنرهای نگهدارنده و قفل درب و پنجره و از این قبیل (تولید انبوه)
ماشین های ویژه ساخت طلا آلات و فلزات قیمتی و پرداخت آنها
به طور سری سازی ماشین آلات ویژه آبکاری و گالوانیزه کردن فلزات مانند آب کرم ،آب نیکل و لعاب وغیرع ماشین آلات تهیه وتولید انبوه ماشین آلات تهیه و تولید پودر و الکترود جوشکاری( تولید انبوه)
(سری سازی )ماشین آلات ساخت و تولید میز و صندلی ودرب و پنجره (سزی سازی)
ماشین آلات ساخت تابلو های برق و ترانسهای برق (سزی سازی )ماشینآلات تولید صندوق نسوز سایر ماشین آلات و تجهیزات گروه صنایع فلزی از قبیل پایه های فلزی انتقال نیرو ،سقفعای سوله ،اسکلت فلزی و آنهایی که ذکر نشده کلا

گروه ۳-صنایع حمل و نقل:

۱۰سال ۱-صنایع تولید اوتومبیل و خودرو ،کامیون و خودروهای سنگین،انواع موتور سیکلت،انواع دوچرخه و سه چرخه ،قایق و کشتیهای بدون موتور ،کشتی های موتوردارباهر ظرفیت

۱۵سال ۲-صنایع تولید کشتیهای نفت کش و مشابه هواپیما و هلی کوپتر ،لکوموتیو و قطارهای هوایی ،زمینی وزیر زمینی و واگن
گروه ۴-وسائط نقلیه
۲۵% ۱-انواع اوتومبیل ،خودرو بنزینی ودیزلی –کامیون و کامیونت دیزلی تا چهار سیلندر و تا ۵تن ظرفیت
۳۰% ۲-وانت و بارکشی و تاکسی و کرایه بنزینی تا ۴سیلندر وانت ،بارکش و کرایه بنزینی از ۴سیلندر به بالا کامیون و انواع بارکش دیزلی از ۴سیلندر به بالا و تا ۱۰تن ظرفیت
۳۵%

۳-کامیون و بارکش و تریلر و دامپتراک ها با هرظرفیت انواع موتور سیکلت و دوچرخه و سه چرخه

۲۵% ۲۰%

۲۵%

۳۰% ۴-لوکوموتیو و قطارهای هوائی ،زیر زمینی و زمینی –شناورهای بدون موتور( پارچ)

۵-انواع هلی کوپتر و هواپیماهای مسافر بری و باری و سمپاشی ،نقشه برداری و امثال آن

۶-انواع قایقهای موتوری بنزینی تا ۸۰اسب

۲۵% ۷-انواع قایقهای موتوری بنزینی ۸۰اسب به بالا

۱۵% ۸-انواع قایق و کرجی دیزلی تا هر قدرت کشتیهای موتور دار با هر ظرفیت ،کشتیهای سرد خانه دار و نفت کش
گروه ۵-ماشین الات ساختمانی و راه سازی

۲۵% ۱-کلیه ماشین الات ساختمانی ،مکانیکی ،هیدرولیکی ،الکتریکی ،چرخ لاستیکی ویا زنجیری همچنیین جراثقالها و ماشین های حفاری کارخانه های تهیه بتون و سنگ شکن ها و ماشینهای پایه کوبی ،دمپر ،الواتور ،میکسر ،ویبراتور و مشابه ماشین الات راه سازی (انواع بلدوزرها،گریدرها ،غلطکها ،فنیشر،ماشینهای تهیه اسفالت ،فیلرها وشمع کوب ها و کمپاتورها و غیره)ماشین الات مربوط به فرودگاه مانند ماشینهای علامت گذاربرف روب و خشک کن ویدک کش و پله های متحرک و کمپرسورها و جکهای هیدرولیکی و غیره ماشین الات مربوط به بندرسازی (ماشین های بتون ریزی)زیر آب ،لوازم غواصی ،اسکله های موقت وغیر ماشین الات مربوط به سدسازی (ماشین حفر کانال و..)
کلیه ماشین الات شهربازی و ابنیه سازی (اعم از ماشین بلوک زنی ،لوله گذار ،ماشین های جذب کننده ،جوش زنی لوله ها و سایر ماشینهای مشابه)

۱۰۰% ۱-کلیه ابزارو لوازم کار از قبیل آچار،چکش،بیل و کلنگ،مته برقی ،فورگون،دسکش و ماسک ،سطل و سایر وسائل از این قبیل( تمام به حساب هزینه بهره برداری ومصرفی به هزینه گرفته میشود)

گروه ۷ماشین الات معدن:

۵سال ۱-دستگاهای شستشو و پر عیار کردن سنگ معدن ریل ،واگن،لوکوموتیو لوله های آهن وسائل حفاری و استخراج معدن مانند سونداژ،مکانیکی وتراکتور ،بارکن ،انواع کمپرسورها،دریل ها ،انواع اسکاواتور سنگ شکن،آسیب ومخازن فلزی وتجهیزات مربوطه

۲سال ۲-وسایل جلوگیری از ریزش سقف معادن از قبیل تیرهای بتونی ،تیرهای آهن،سیستم جکهای هیدرولیک که در معدن ذغال سنگ به کار میرود

تبصره۱-هزینه های اکتشاف و تهیه و همچنین هزینه های ضروری راه سازی طبق اسناد مثبته
به شرح زیر قابل استهلاک میباشد:
الف –هزینه های اکتشافی وتدارکات مقدماتی تا تاریخ شروع به بهره برداری معدن برای هرسال
از تاریخ شروع به بهره برداری به نسبت مقدار استخراج هرسال با مقدار سهمیه معینه از طرف
وزارت معادن و فلزات برای همان سال ظرف مدت هشت سال استهلاک پذیر است به شرط انکه
میزان استهلاک سالیانه کمتراز یک هشتم کل هزینه های مذبور نباشد.
ب-هزینه های مربوط به راه سازی و ایجاد تونل ها و چاههای اصلی به منظور بهره برداری از
تاریخ بهره برداری به نسبت ذخیره معدن مستقیم وبه میزانی که به هر تن تعلق میگیرد قابل
استهلاک میباشد (تشخیص میزان ذخیره معدن با اداره کل معادن است)
ج-هرگاه بهره بردارضمن عملیات بهره برداری به ماده معدنی جدیدی برخورد نموده ودر نتیجه
میزان ذخیره نوعا ویا کلا از مقدار پیش بینی شده ابتدایی تجاوز نمود استهلاک میزان مستهلک
نشده از هزینه های مذکور در بند نسبت به مجموع ذخایر موجود محاسبه خواهد گردید
(تعیین مقدار ذخیره جدید با اداره کل معادن میباشد.)
د-چنانچه حق امتیاز بهره برداری معدن واگذار شود ویا از طرف صاحب امتیاز به شرکت گذارده
شود و یا صاحب امتیاز آن را به عنوان سرمایه صاحب امتیاز آن را به عنوان سرمایه صاحب
امتیاز از این بابت در شرکت گذارده شده قابل استهلاک محسوب و به میزان ذخیره معدن
تقسیم و مستهلک میگرددد.
معادنی که در حال بهره برداری واگذار شود واگذارنده مکلف است گواهی لازم دائر به مقدار
ذخیره موجود در معدن از اداره کل معادن دریافت و به خریدار تسلیم نماید که ماخذ محاسبه
استهلاک قرار داده شود.
هـ – ماشین آلات و لوازم و اثاثیه و ابزار و غیره که از طرف بهره بردار معدن انتقال داده
شود استهلاک آنها از طرف بهره بردار جدید به میزان بهای باقیمانده مستهلک نشده و بر اساس
مقررات این ماده قابل استهلاک خواهد بود.
تبصره ۲ – در مورد ماشین آلات و تجهیزات شرکت هایی که برای استخراج معدن تشکیل شده
یا میشوند (به استثنای ابزار و ادوات کار قابل استهلاک در سال استفاده و اتومبیل اعم از باری و
سواری و اتوبوس و موتور سیکلت و دوچرخه و همچنین هزینه های قابل استهلاک مانندهزینه
های اکتشاف و تهیه و سایر هزینه های ضروری برای اکتشاف و تدارک مقدماتی موضوع تبصره یک
گروه ۷ صنایع این جدول) که به هر حال در این قبیل موارد از لحاظ میزان استهلاک تابع مقررات جدول
مزبور خواهد بود، به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- ماشین آلات و تجهیزاتی که برای تغلیظ و ذوب و تصفیه مواد معدنی مورد استفاده قرار میگیرند
به جای نرخ های مقرر در جدول استهلاکات کلا در مدت ده سال از تاریخ بهره برداری مستهلک خواهند شد.

ب- ماشین آلات و تجهیزاتی که برای اکتشاف و استخراج معدن مورد استفاده قرار میگیرند و همچنین
کامیون های مخصوص حمل مواد معدنی که منحصرا برای حمل و نقل و در داخل محوطه معدن مورد
استفاده قرار میگیرند و معمولا در جاده های عمومی مورد استفاده قرار نمیگیرند به جای نرخ های مقرر
در جدول استهلاکات کلا در مدت پنج سال از تاریخ بهره برداری مستهلک خواهند شد مفاد بندهای
الف و ب این تبصره شامل ماشین آلات و تجهیزات مزبور که پس از اولین سال فروش مواد استخراج
شده از معدن تجدید یا اضافه میشود نخواهد بود و در مورد ماشین آلات تجدید یا اضافه شده پس از ت
اریخ مذکور صرفا بر اساس این جدول عمل خواهد شد.

جدول دارایی های قابل استهلاک

شرح دارایی های قابل استهلاک نرخ استهلاک ملاحظات
نزولی به درصد مستقیم به سال
گروه ۸ – ساختمان ها و راه ها
۱- کلیه سالنهای کارگاه ها و کارخانجات تولید و نصب ماشین آلات ۱۰%
۲- سالن کارگاهی کمکی، انبارها، دفتر کارگاه منازل ساختمانی و مسکونی کارکنان در محل کارخانجات و تاسیسات ساختمانهای مسکونی منازل و ساختمان های مسکونی در محل معادن و کارگاه های مربوطه
۸%
۳- سایر ساختمان ها ۷%
۴- زیر سازی خطوط راه آهن شامل بستر خطوط، تراشه ها ، گالری ها، آب رو ها پل های بتونی، طاق سنگی ، فلزی و تونل ها ۱۸%
۵- روسازی خطوط راه آهن شامل: انواع ریل ها، تراورس چوبی، بتونی و فلزی، بالاست سوزن های برقی و دستی ادوات و اتصالات ریل ۱۵%
۶- راه آسفالته اختصاصی ۱۰ سال
۷- راه شوسه اختصاصی ۷ سال
گروه ۹- صنایع نساجی و پوشاک
۱- ماشین آلات تولیدی و مقدماتی ریسندگی و بافندگی، پرداخت، سفید کردن منسوجات، رنگرزی و چاپ و تکمیل، بسته بندی، پیله کشی، جوراب و پوشاک زیر (از الیاف طبیعی و مصنوعی، برودری دوزی و دوخت تهیه طناب ونخ ۰الیاف طبیعی و مصنوعی) و قیطان بافی و تور بافی تولید لباس و کرست و چتر و کلاه ، ماشین آلات تهیه محصولات نمدی

۸ سال
گروه۱۰ –صنایع پلاستیک:
۱- ماشین آلات و تجهیزات پلاستیک سازی و بسته بندی، مشمع، ورق پلاستیک و سایر مصنوعات پلاستیکی ماشین آلات ساخت نوار کاست و صفحه گرامافون و مشابه- تولید لوله و اتصالات پلاستیکی و پی وی سی مشابه- تولید کیسه و لفاف و نخ نایلونی و پلاستیکی تولید لوله، مشمع قیراندود و غیره
۸سال
۲-انواع غلطک برای ساخت پلاستیک ۵سال
۳- هزینه قالبها از تاریخ شروع در حساب هزینه بهره برداری پذیرفته میشود ۱۰۰%
گروه۱۱- صنایع دارویی و بهداشتی و پزشکی:
۱- ماشین آلات تولید داروسازی و بسته بندی آن، وسایل آرایشی، عطر و ادکلن و گلاب و دودورانت و سایر محصولات آرایشی زنانه مانند سشوار مشابه آن ۸ سال
۲- ماشین آلات صابون سازی و بسته بندی ، ساخت خمیردندان و خمیر دندان سازی و مسواک و برس و مشابه، تولید باندهای طبی و پنبه و هیدروفیل و وسائل ضد عفونی تهیه و تولید گلسیرین و پودر های ظرف شویی، رختشویی و پاک کننده ماشین آلات وتجهیزات تهیه سموم دفع آفات خانگی و کشاورزی مشابه
۸ سال
۳-وسائل اطاق عمل و جراحی و ابزار و تجهیزات بیمارستانی (وسایل دندان پزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و رادیوتراپی و بیهوشی و امثالهم) ۱۰ سال
۴-ماشین آلات تهیه و تولید وسائل اطاق عمل و جراحی و ابزار و تجهیزات بیمارستانی (وسایل دندان پزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و
۱۰%
رادیوتراپی و بیهوشی و امثالهم)
گروه ۱۲- صنایع روغن نباتی و تصفیه روغن
۱- ماشین آلات تهیه و تولید روغن نباتی کلا ماشین آلات و تجهیزات روغن کشی شامل (سیلوها، پاک کننده ها لینترگیری خوردکن، جداکننده، آسیابها ، پرس و صافیها)
تصفیه روغن شامل( سانترفیوژ، بیرنگ کننده ها، تولید هیدروژن ،صافیها، بی بو کننده ها ،بسته بندی اندازه گیری و مخازن)
۱۰ سال
گروه۱۳- صنایع چاپ و تکثیر و گراور:
۱- ماشین های چاپ و چاپخانه شامل دستگاه های (مرکب سازی برش، چاپ افست، چاپ معمولی، چاپ پلاستیک و شیشه و صحافی) و ماشین های حروف سازی و تهیه کلیشه و گراور
۱۰%
۲- ماشین های پلی کپی، فتوکپی، تکثیر، اوزالید، زیراکس و مشابه ۵سال
۳-حروف چاپخانه و کلیشه و گراوز در سال استفاده در حساب هزینه بهره برداری پذیرفته میشود. ۱۰۰%
گروه۱۴- صنایع قند و شکر
۱- ماشین آلات تولیدی شکر و قند از چغندر قند و نیشکر تصفیه شکرو تهیه قند و حبه و کله آپارتها و مخازن شربت ۱۵سال
گروه۱۵- صنایع مصالح ساختمانی:
۱- ماشین آلات تهیه و تولید انواع کشی و سرامیک و لعاب و رنگ مربوطه
انواع آجر، سفال و پوکه شن و ماسه و دانه بندی آنها بتون و آسفالت سنگبری و سنگ کوبی و صیقل زنی، موزاییک سازی سنگ فرش ،بلوک و جدول زنی ، گچ و اهک و گچ های پیش ساخته لوله و ورق سیمانی نسوزو پنبه نسوز و اتصالات مربوطه
خانه های پیش ساخته، سیپورکس، انواع تیرچه بلوک و سقف بلوک انواع لوازم بهداشتی آب و فاضلاب ساختمان و تجهیزات و قالبهای مربوطه و سایر مصالح ساختمانی ۱۰سال
گروه ۱۶- صنایع شیشه:
۱-ماشین آلات تولید انواع شیشه های بطری، نشکن، ساختمانی، مشجر و تراش شیشه و موارد مشابه ۱۰سال
۲- ماشن آلات تهیه و تولید انواع چینی و بلور و آینه و غیره
کوره ذوب مواد و بوته ، انواع مصنوعات شیشه ای از قبیل حباب ها و آمپول ها و پشم شیشه و سایر موارد مشابه
۸ سال
۳- قالبها و ظروف و غلطکهای مربوط به این صنعت و آجرسوز مورد مصرف کوره از تاریخ شروع استفاده در حساب هزینه منظور میگردد. ۱۰۰%
گروه۱۷- صنایع سیمان:
۱- ماشین آلات و تجهیزات تولید و تهیه انواع سیمان معمولی، رنگین و مخصوص و وسایل بسته بندی سنگ شکن و آسیاب ها و کوره ها و فیلتر ها و مخلوط کن ها و سایر موارد مشابه
۱۰ سال
۲-کلیه قالبهای مربوط به صنایع ساختمانی و سیمان از تاریخ شروع استفاده در حساب هزینه بهره برداری منظور خواهد شد ۱۰۰%
گروه۱۸- صنایع غذایی و خواراکی
۱- ماشین آلات تهیه و تولید شیر و لبنیات پاستوریزه بستنی، آدامس، شکلات، آب نبات، تافی و غیره
و انواع سوسیس و کالباس ، برنج کوبی- الکل صنعتی و تجارتی، انواع نوشابه های غیر الکلی و آب معدنی و مشابه

۱۰سال
۲- ماشین آلات تهیه و تولید نان بیسکویت شیرینی و قند نبات سازی و غیره
کارخانجات کنسرو و کمپوت و اب میوه آرد و بکینگ پاودر، خشکبار و مشابه، انواع ماکارونی و رشته ، نشاسته و گلوکز و غیره چای و بسته بندی آن، خمیر مایه نان و صنایع تخمیری شیر خشک و غذای کودک و مواد پروتئینی سرکه و مواد مشابه

۸ سال
۳- سنگ آسیاب در سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته میشود ۱۰۰%
گروه۱۹- صنایع شیمیایی:
۱- ماشین آلات تهیه و تولید مواد اسیدی و بازی و سود، کربنات و بی کربنات دو سود، مواد شیمیایی حلال و رزین ها، کود های شیمیایی اوره سوپر فسفات،پتاس،آمونیاک و کلیه موارد مشابه
۶سال
۲-ماشین آلات تهیه و تولید گازهای اکسیژن،هیرروژن هلیوم و تجهیزات حمل و نقل و تخلیه و پر کردن آنهاو مخازن و کپسول،واکس-ورنی، بتونه و شمع، مواد اولیه پلاستیک ،مواد شیمیایی از منابع آلی و کلیه موارد مشابه
۸سال
۳- ماشین آلات تهیه و تولید روغن های معدنی و روغن های موتور و روغن های مخصوص و تصفیه خانه های مربوط و سایر موارد مشابه ۱۵سال
۴- ماشین آلات تهیه و تولید الیاف و نخ های مصنوعی به طور کلی رنگ و روغن جلا، روغن های صنعتی، لاک الکل، مواد شیمیایی از منابع معدنی و کلیه موارد مشابه
۱۰ سال
گروه۲۰ – صنایع نفت و پتروشیمی:
۱- کلیه ماشین آلات و تجهیزات اکتشاف و حفر چاه های نفت زمینی و دریایی و فلات قاره و تولید و پالایش نفت و مشتقات آن، تولید مواد پتروشیمی، تولید انواع قیر امولسیونه ایستگاهها و پمپ خانه های تقویتی فشار و کلیه موارد مشابه مرتبط با صنایع نفت و پتروشیمی

۱۰ سال
گروه ۲۱- صنایع سلولوزیو چوبی:
۱- کلیه ماشین آلات تهیه و تولید کارتن و جعبه مقوایی، دستمال کاغذی و تیشو و کاغذ دیواری تزئینی ،لیوان کاغذی و مقواییو کاغذهای پارافینی پاکت و کاغذ بریو کلیه موارد مشابه
۱۲سال
۲- کلیه ماشین آلات تهیه و تولید کاغذ سمباده و سایر کاغذ های صنعتی ۸سال
۳- کلیه ماشین آلات تهیه و تولید چوب و چوب بری و خرده چوب، نجاری از قبیل (اره،فرز،رنده) تخته چندلا،فیبر، نئوپان، اشباع پوب و روکش و غیره قالب کفش ومدل سازی پارکت چوبی مبل و صندلی و نیمکت و قفسه ،فرمیکا کبریت سازی و مواد محترقه آتش بازی و موارد مشابه مرتبط با صنایع چوبی

۱۰ سال
۴- کلیه ماشین آلات تهیه وتولید وسائل و ماشین آلاتی که در این صنعت به کار میرود ۱۰سال
گروه۲۲- صنایع کاغذ و خمیر کاغذ:
۱- ماشین آلات تولید و ساخت خمیر کاغذ به روشهای مختلف، کاغذ و مقوا از هر نوع و کاغذ اسکناس و موارد مشابه ۱۰سال
گروه۲۳- صنایع برق و الکترونیک:
۱- ماشین آلات تهیه و تولید کلیه وسایل صوتی و تصویری الکترونیکی (تلویزیون، رادیو، ضبط و…) و کلیه ماشین های محاسباتی الکترونیکی و دستگاه های مونتاژ وسایر موارد مشابه
۱۰سال
۲- ماشین آلات تهیه و تولید انواع لامپ ها و چراغ های راهنمایی و علائم خبری و انواع سیم و کابل های برق فشار قوی و ضعیف از هر نوع آلیاژ برای مصارف مختلف
انواع کلید و پریز و سرپیچ و مقره و لوله برگمن، انداره گیری برق و الکترونیک، انواع ترانس ها و سایر لوازم برقی و الکترونیکی باتری خشک و تر و ذغال های صنعتی

۸ سال
گروه ۲۴- صنایع لوازم خانگی:
۱- ماشین آلات تولید: انواع اجاق گازو بخاری، انواع شوفاژ و مشعل و رادیاتور و تجهیزات حرارت مرکزی انواع آبگرمکن ،انواع کولر فن کویل تهیه مطبوع چیلر و تجهیزات تبرید انواع یخچال و و فریزرو ماشین لباسشویی، انواع پنکه ،بخاری جارو برقی پلوپز کباب پز آرام پز انواع ساعت دیواری، سماور لوستر چراغ خوراک پزی انواع آبمیوه گیری ،چرخ گوشت مخلوط کن ها، قهوه ساز ها،انواع فلاسک ها یخ سازی و سرد خانه ها سالنهای سرد کننده و نگهداری مواد غذایی و سبزیجات و مواد خوراکی و سایر لوازم خانگی

۱۰سال
۲- ماشین آلات تهیه و تولید انواع چراغ ها و توری چراغ و موارد مشابه ۸سال
گروه۲۵- صنایع پلاستیک:
۱- ماشین آلات تهیه و تولید انواع تایر و تیوب وسایل نقلیه انواع روکش پلاستیک فوم و رابر(تشک لاستیکی)
انواع فرش های لاستیکی و تولید تسمه پروانه ها، انواع لوازم ورزشی لاستیکی ،انواع کف و پاشنه ی لاستیکی و سایر تولیدات لاستیکی
۱۰ سال
۲- ماشین آلات تهیه و تولید ریخته گری های لاستیک برای مصارف صنعتی (لاستیک های ضد حرارت ضد آب ضد الکتریسیته ضد ضربه ومشابه)و قالب های آن
۵سال
گروه۲۶- صنایع چرم و کفش:
۱- ماشین آلات تهیه و تولید چرم و پوست، آماده کردن روده، سالامبور، مصنوعات چرمی و بند کفش و پارچه آستری کفش، انواع کفش چرمی، لاستیکی و سوپر فلکس، انواع پوتین و چکمه انواع کفش ترلون و پارچه ای ورزشی و کتانی و پلاستیکی، انواع دمپایی پلاستیکی، انواع زیره کفش و صندل و سایر موارد مشابه ، قطعات یدکی ماشین آلات کارخانجات کفش سازی

۱۰ سال
۲۷- صنایع مخابرات :
۱- ماشین آلات تولید انواع تلفن و وسایل ارتباطی ، رله ها ، برد ها و تجهیزات پستی، کلیه تجهیزات و وسایل مخابراتی ،بی سیم و دکل های محمل و پایه ها و سایر موارد مرتبط با صنعت مخابرات
۸سال
گروه ۲۸- صنایع فولاد سازی و ذوب فلزات:
۱- ماشین آلات و تجهیزات تولید و ریخته گری
چدن و صنایع جنبی و کوره های بلند فولاد ریزی مداوم و متناوب و مواد اولیه چدن و فولاد نورد فولاد و آهن تیرآهن و تسمه و نبشی، سپری آماتور و سایر محصولات نورد و فولادی ساختمانی، ورق آهن و فولاد و فولاد های صنعتی فولاد های ضد رنگ و مخصوص و سایر موارد مشابه

۸%
۲- ماشین آلات و تجهیزات تولید ریخته گری آلومینیوم ، مس، سرب، و روی ، سایر فلزات رنگین و نورد تهیه محصولات ۱۵%
۳- ماشین آلات و تجهیزات نورد آلومینیوم و مس و سرب و روی و تولید محصولات آنها ۱۰%
۴- ماشین آلات و کوره و دستگاه تقطیر ذغال سنگ و کک سازی ۱۰سال
۵- کلیه قابهای ریخته گری و فلزکاری محصولات فوق و آجرهای نسوز و ابزارعمل آتش خوار مورد مصرف کوره ها درسال استفاده در حساب هزینه پذیرفته میشود ۱۰۰%
گروه۲۹- صنایع آبرسانی و تصفیه آب و فاضلاب:
۱- ماشین آلات تهیه و تولید پمپ ها و توربین های آبی و موتور پمپ ها و متعلقات مربوطه و تجهیزات تهیه آب صنعتی و سختی گیر ها و پونیزاسیون آب و تصفیه آب و موارد مشابه ۱۰سال
۲-ماشین آلات تهیه و تولید تجهیزات آبرسانی و اتصالات شبکه ها و وسایل انتقال آب، تصفیه فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی آب و مخازن مربوطه و موارد مشابه ۱۵سال
۳- ماشین آلات و تجهیزات : تصفیه فاضلاب ها شیرین کردن آب دریا و صنایع جانبی ۱۰%
گروه ۳۰- صنایع کشاورزی و دامداری و مرغداری:
۱- ماشین آلات تهیه و تولید وسایل و تجهیزات کشاورزی از قبیل(خیش،بذرپاش،کودپاش،دیسک،خرمن کوب،لولر،وجین کن، علف چین،پیلر، سمپاش، و سایر موارد مشابه)
۱۰سال
۲-ماشین آلات و لوازم سمپاشی و دفع آفات کشاورزی و دامی دوشیدن شیر و دامداری و کشتارگاه ها و تلقیح مصنوعی و جوجه کشی و (انواع مختلف) پرورش جوجه و مرغ انواع تراکتور، خیش، بذرپاش کودپاش دیسک خرمن کوب ماله و جین کن کمباین سمپاش و لوازم دفع آفات نباتی ودامی علف چین ها و سایر وسایل و لوازم مشابه
۳-ماشین آلات تهیه و تولید خوراک دام و طیور،سیلو کردن خوراک دام و مواد کنسانتره وآرد ماهی و صنایع دخانیات و تجهیزات تهیه توتون و تنباکو ماشین پرورش و تکثیر ماهی و موارد مشابه

۳۰%

۸سال
۴-ماشین آلات پنبه پاک کنیو عدل بندی و خشک کن تولید قطعات یدکی ماشین آلات و وسایل مرتبط با صنایع این گروه ۱۰سال
گروه ۳۱- صنایع تراکتورسازی و کمباین:
۱- صنایع و کارخانجات تولید انواع تراکتور، زنجیری و لاستیکی با قدرت های متفاوت، انواع کمباین برای غلات گیاهان ریشه ای چغندر قند نیشکر و پنبه دانه های روغنی و غیره
زنجیر تراکتور و تانک ها و قطعات یدکی مرتبط با صنایع این گروه

۱۰ سال
گروه۳۲- صنایع ماشین سازی:
۱- ماشین آلات و کارخانجات تولید کمپرسورهوای فشرده الکتروموتور و الکتروپمپ، موتورهای بنزینی دیزلی پمپهای سانریفورژ و غیره
توربین های برق و بخار آب، بلبرینگ و رول برینگ، انواع پمپ های هیدرولیک (انواع مختلف) تجهیزات ریخته گری و قالب گیری ماشین آلات و کارخانجات صنعتی و سایر موارد مشابه

۱۰ سال
گروه۳۳- صنایع سینمایی و فیلم برداری:
۱- ماشین آلات و دستگاه ها: فیلم برداری و سینمایی
ساخت دستگاه های فیلم برداری و سینمایی، چاپ و ظهور فیلم و دوبلاژ نمایش فیلم و آپاراتها و موارد مشابه ۱۰سال
۲- دوربین های فلکی و تجهیزات مربوط به ستاره شناسی و نجوم و غیره ۱۵سال
۳- بهای امتیاز فیلم های وارده اعم از حق نمایش و بهای کپی
الف- چنانچه مدت قراردادنمایش فیلم یکسال باشد
ب- چنانچه مدت قرارداد بیش از یکسال باشد
ج- چنانچه در قرارداد مدت تعیین نشده باشد
تبصره: استهلاک بهای فیلم از روزی که نمایش داده میشود به نحو مذکور بند ۳ در حساب هزینه پذیرفته خواهد شد
(اولین نمایش فیلم مبدا سال استهلاک محسوب خواهد شد)
۱۰۰%
۷۰%

حداکثر
۴سال
گروه ۳۴- صنایع اتمی و نیروگاه های اتمی:
۱- ماشین آلات: تولید تجهیزات اتمی ۵سال
۲- ماشین آلات: تولید کارخانجات آب سنگین و تجهیزات نیرو گاه های هسته ای ۵%
۳- تجهیزات و وسایل نگهداری فضولات هسته ای ۱۰%
گروه۳۵- صنایع رنگ و چسب:
۱- ماشین آلات تهیه انواع رنگ های ساختمانی و صنعتی انواع چسب و صمغ (مخصوص و صنعتی) و غیره ۱۰ سال
گروه ۳۶- صنایع متفرقه:
۱- ماشین آلات زیپ سازی ۱۰سال
۲-ماشین آلات قالی شویی و لباس شویی و مشابه ۸سال
۳- تجهیزات سرویس و رنگ کردن اتومبیل، بالانس چرخ و تیون آپ و سایر موارد مرتبط با تعمیرکاری اتومبیل و خودرو ۸سال
۴- ماشین آلات تهیه و تولید مداد و خودکار قلم و خودنویس و فندک و موارد مشابه ۱۰سال
۵- ماشین آلات و وسایل پارکهای تفریحی اعم از برقی پنوماتیکی روغنی و الکتریکی و غیره مانند: چرخ و فلک آکروجت ترن هوایی ماشین های برقی و امثالهم ۱۰سال
تاسیسات تله کابین و تله اسکی و موارد مشابه
۶- ماشین آلات و تجهیزات سایر صنایع متفرقه ۸سال
۷- سایر ادوات و ابزار مختلف که در این جدول پیش بینی نشده ۴سال
گروه۳۷- سایر اموال و اثاثیه :
۱-اموال و اثاثیه اداری و ماشین آلات دفتری از قبیل تحریر، تایپ کپی حساب و فاکس ۱۰سال
۲- سخت افزار سیستم های رایانه ای و موارد مشابه ۱۰سال
۳- سخت افزارهای رایانه ای شخصی (pc) ۳سال
۴- اموال و اثاثیه: هتل ها و متل ها و مسافرخانه ها و رستوران ها و سینما تئاتر و موسسات تعلیم و تربیت و موارد مشابه ۵سال
گروه ۳۸- حقوق مالی:
۱- امتیازات و بهای خرید فرمول و علائم تجاری و صنعتی و غیره
الف- برای تولید مقدار معینی باشد به نسبت تولید هر سال
ب- قرارداد برای مدت معینی منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد
ج- مبلغ شخصی برای هرسال باشد در همان سال قابل استهلاک است
د- درسایر شرایط۲سال
۲- حق التالیف، حق التصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری ۴سال
گروه۳۹- دارایی های صنعت آب و برق
الف:صنعت آب
۱-ساختمان های بتنی تاسیسات بهسازی،پمپاژ ،تصفیه و نیروگاه آب و ساختمان های بتنی مسکونی و اداری مربوطه ۳۰سال
۲- ساختمان های اسکلت فلزی تاسیسات بهسازی پمپاژ،تصفیه و نیروگاه آب و ساختمان های اسکلت فلزی و اداری مربوطه ۲۰سال
۳- ساختمان های آجری تاسیسات بهسازی ،پمپاژ، تصفیه و نیروگاه آب و ساختمان های آجری مسکونی و اداری مربوطه ۱۰سال
۴- مخازن بتنی ذخیره آب، لوله ها و کانال های آبرسانی بتونی ۳۰سال
۵- مخازن هوایی (فلزی) ذخیره آب لوله های آبرسانی چدنی تجهیزات تصفیه خانه ها و لوازم انبارها ۱۵ سال
۶- سدها: رقم قطعی عمر مفید اقتصادی هر سدی بنا بر نوع سد و میزان رسوبات آن توسط مقاطه کار مهندس مشاور، کارشناس وزارت نیرو و کارشناس سازمان آب مربوطه تعیین خواهد شد ۳۵-۱۰۰
سال
۷- تاسیسات سدها، تجهیزات مکانیکی و برق سدها ۳۵ سال
۸- مخازن سدها و راه های آبی ۷۵ سال
۹- تونل ها ۵۰ سال
۱۰- قنوات، تجهیزات دستگاه دیگ بخار،لوله های آبرسانی فولادی و دوکتیل، لوله ها و شیرهای اصلی آتش نشانی و عمومی ۲۵ سال
۱۱-چاه های تامین آب ، تاسیسات مربوطه ۸ سال
۱۲- ساختمان تاسیسات نیروگاه، سایر تاسیسات و تجهیزات نیروگاه و شبکه های انشعاب آب ۲۰ سال
۱۳-جاده ها خیابان ها پل ها و پیاده رو ها ۱۰سال
۱۴- تجهیزات پمپاژ برقی دیزلی آبی بخاری دستگاه های تولید برق و سایر تجهیزات پمپاژ تاسیسات و دستگاه های شوفاژ، تهویه مطبوع، وسایل گرم کننده و خشک کننده لوازم و وسایل آزمایشگاه و بهداری ، مخابراتی و سایر تجهیزات و اموال عمومی ۱۰سال
۱۵- اسباب و اثاث منازل، اماکن عمومی، اداری ، بیمارستان ها فروشگاه ها اماکن تفریحی،آموزشی و کنتورهای آب و ابزار و لوازم کارگاه وگاراژ و وسایل نقلیه و ماشین آلات کشاورزی و ماشین آلات سنگین ساختمانی ۵سال
۱۶- هزینه های سازمانی از قبیل مخارج ثبت و حق مشاوره ۳سال
۱۷- مطالعات اولیه (از قبیل فنی و تهیه پروژه)
بیشتر از یک میلیارد ریال ۶سال و کمتر از یک میلیارد ریال ۳سال — —
ب: صنعت برق
۱- وسایل و تجهیزات تولید ، انتقال و توزیع برق شامل دیگ بخار، توربوژنراتور، تیرها، برج ها ، پست های برق و سایر موارد مشابه ۲۵ سال
۲- انواع دستگاه های محرک،مولد ، موتورها (گازی و دیزلی) و تجهیزات اصلی و متفرقه آنها و کنتورهای برق ۲۰سال
۳- چراغ های آبی ، توربین ها ، ژنراتورها، سیم ها و کابلها و لوله های پوششی (هوایی و زیرزمینی) و سایر لوازم مربوطه ۳۵ سال
۴- مخازن، سد ها و آب روهای مربوط به تاسیسات تولید برق ۷۵ سال
۵- تاسیسات روشنایی معابر، لوازم و تجهیزات وابزار انبارها کارگاه ها و آزمایشگاه ها و سایر وسایل متفرقه ۱۵ سال
۶- تجهیزات کامپیوتری مراکز کنترل برق ، تامین کننده قدرت، تهویه مطبوع و ایمنی و مخابراتی مرکز دیسپاچینگ ۱۰سال
۷- ساختمان های محل نصب تاسیسات و تجهیزات تولید برق توربین های بخلر و گازی و مولد های درون سوز و سیکل ترکیبی، پست های انتقال و توزیع برق و تاسیسات دیسپاچینگ ۴۰ سال
۸- ساختمان مخازن و انبارهای سوخت نیروگاه ها و ملحقات آنها ۲۰سال
۹- ساختمان و ابنیه محل نصب نیروگاه های هیدرولیکی ۵۵ سال
۱۰- جاده ها، راه آهن، پل ها و ساختمان های پست مربوط به تاسیسات تولید و انتقال نیرو ۵۰سال
۱۱- سایر دارایی های مطابق نرخ های مذکور در گروه های قبلی(حسب مورد)

هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات

تبصره۱) در مواردی که استهلاک بر اساس (روش مستقیم) تعیین شده است، نسبت به مانده مستهلک نشده دارایی
ها در اولین سال مالیاتی مشمول اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ به شرح زیر عمل خواهد شد.
الف- در صورتی که مدت استهلاک دارایی ها موضوع این جدول بیش از مدت استهلاک تعیین شده در جدول سابق
باشد، ارزش دفتری دارایی (مابه التفاوت بهای تمام شده دارایی با ذخیره استهلاک انباشته) ظرف مدت باقی مانده
از سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد.
هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات-هزینه های قابل قبول و استهلاکات
ب- در صورتی که مدت استهلاک دارایی هاموضوع این جدول کمتر از مدت استهلاک طبق جدول سابق باشد ارزش
دفتری دارایی ظرف مدت باقی مانده طبق جدول جدید مستهلک خواهد شد. در صورتی که مدت باقی مانده معادل
یا کمتر از یکسال باشد، کل مانده ارزش دفتری در سال اول اجرای این جدول قابل استهلاک خواهد بود.
مدت باقی مانده استهلاک مندرج در بندهای فوق الذکر عبار است از: ( مدت مستهلک شده دارایی – مدت استهلاک دارایی طبق جدول جدید)

منبع: کتاب حسابداری مالیاتی تالیف: غلامحسین دوانی

آموزش حسابداری – شرکت حسابداری – آموزش حسابداری ویژه اشتغال – آموزش حسابداری ویژه بازار کار – نرم افزار حسابداری

دیدگاه خود را بنویسید