هزینه های آزمایشی و آموزشی

هزینه های آزمایشی و آموزشی

2017-11-14T10:36:12+03:30

هزینه های آزمایشی و آموزشی

هزینه های آزمایشی و آموزشی

شماره ۱۳۸/۴۲۹۸/۲۱۱          تاریخ: ۷/۷/۱۳۸۱

آئین نامه اجرایی مقررات جزء “ه” بند (۲) ماده ۱۴۸

اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی و پس انداز برای کارکنان با رعایت شرایط

زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است.

هزینه های آزمایشی و آموزشی-هزینه های آزمایشی و آموزشی-هزینه های آزمایشی و آموزشی

۱-وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط در ارتباط با فعالیت موسسه .

۲-سه درصد حقوق پرداختنی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پس

انداز کارکنان بر اساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان.

۳-حساب پس انداز کارکنان میبایست در حساب مشخصی در دفاتر شرکت به طور جداگانه

ثبت و نگهداری شودهرگونه درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی از محل این منبع تابع قانون

و مقررات مالیاتی مربوط خواهد بود.

هزینه های آزمایشی و آموزشی-هزینه های آزمایشی و آموزشی-هزینه های آزمایشی و آموزشی

این آئین نامه در اجرای جزء “ه” بند ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب

۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۳ /۴۰۵۳- ۲۱۱ مورخ ۳۱/۶/۸۱ سازمان امور مالیاتی

کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ ۳۱/۶/۸۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی

رسید و به نرخ های مقرر در آن باستناد مصوبه شماره ۲۲۸۶/ ت ۳۸۹۲۹ ک مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۳

مالیات وزیران تغییر یافته است.

شماره: ۳۷۷۲۳/۴۱۲۴ -۲۱۱                                                                           تاریخ:۲۲/۷/۱۳۷۱

آئین نامه اجرایی بند (۸) ماده ۱۴۸

هزینه های تحقیقاتی آزمایشی و آموزشی خرید کتاب نشریات و لوح های فشرده

هزینه های بازاریابی تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه از ابتدای

سال ۱۳۸۱ با رعایت موارد زیر جزء هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی محسوب خواهد شد:

الف: هزینه های تحقیقاتی

۱-فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی انجام شده یا در دست اجرا به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم شده باشد.

۲-طرح یا طرح های تحقیقاتی باید منحصرا مربوط به فعالیت و در راستای تحصیل درآمد موسسه باشد.

۳-اسناد و مدارک مثبته انجام هزینه طرح یا طرح های تحقیقاتی به انضمام ریز هزینه ها به اداره امور مالیاتی ارائه شود.

ب- هزینه های آزمایشی و آموزشی:

هزینه های آزمایشی و آموزشی از جمله هزینه های حضور در کنگره و همایش های

علمی و آموزشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان دوره های کوتاه مدت تخصصی و

سایر موارد مشابهکه مرتبط با فعالیت موسسه باشد

ج- هزینه های خرید کتاب نشریات و لوح فشرده:

هزینه های خرید کتاب نشریات و لوح فشرده که مرتبط با موسسه باشد.

د- هزینه های بازاریابی و تبلیغات و نمایشگاهی:

۱-هزینه های بازاریابی و تبلیغات و نمایشگاهی برای تولید کالا با ارائه خدمات که

در دوره آتی عرضه میشودهزینه مزبور ظرف مدت ده سال از تاریخ شروع به فروش یا

عرضه خدمات به اقساط مساوی مستهلک خواهد شد.

۲-هزینه های بازاریابی تبلیغات و نمایشگاهی برای شناساندن و معرفی کالا و همچنین

عرضه خدمات که مستقیما با فعالیت موسسه ارتباط دارد

۳-هزینه های بازاریابی و تبلیغات و نمایشگاهی به منظور صادرات کالا.

انجام خدمات تحقیقاتی آموزشی بازاریابی تبلیغات و نمایشگاهی چنانچه توسط اشخاص

دیگر برای موسسه انجام میگیرد و طبق قانون و مقررات مشمول کسر مالیات تکلیفی باشد

پذیرش هزینه آن منوط به کسر و واریز مالیات تکلیفی آن به حساب سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود

این آئین نامه در اجرای قسمت اخیر بند ۸ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

مصوب ر۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۲/۴۱۱۷-۲۱۱

مورخ ۳۱/۶/۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند و شش جزء به شرح فوق در تاریخ

۳۱/۶/۸۱ به تصویب وزیر امور اقتصادی  و دارایی رسید.

طهماسب مظاهری

وزیر امور اقتصاد و دارایی

دیدگاه خود را بنویسید