هزینه باز خرید مرخصی کارکنان

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » هزینه باز خرید مرخصی کارکنان

هزینه باز خرید مرخصی کارکنان

هزینه باز خرید مرخصی کارکنان

هزینه باز خرید مرخصی کارکنان

وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت باز خرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه مشمول

مالیات حقوق می باشد و در صورت پرداخت به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه

قابل قبول مالیاتی تلقی می گرد د . در ضمن وجوه پرداختی بابت بازخرید مرخصی کارکنان به

استناد بند ۵ ماده ۹۱ صرفا در صورت پرداخت در زمان بازنشستگی یا از کار افتادگی مشمول

مالیات حقوق نمی باشد .

هزینه باز خرید مرخصی کارکنان-هزینه باز خرید مرخصی کارکنان

۵- زیان تسعیر ارز:

زیان حاصل از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی که براساس متداول حسابداری محاسبه

شده باشد ،مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف توسط مودی جزءهزینه

های قابل قبول  می باشد.

هزینه باز خرید مرخصی کارکنان-هزینه باز خرید مرخصی کارکنان

۶-مالیات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجمیع عوارض :

طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون موسوم به تجمیع عوارض تولیدکنندگان کالاهای موضوع ماده ۳

و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده ۴ قانون مذکور مکلفند مالیات وعوارض موضوعه

را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و به حساب

های تعیین شده واریز نمایند . نظر به اینکه خریداران کالا یا خدمات ، مالیات و عوارض مذکور را

پرداخت می نمایند ، مبالغ مذکور به عنوان هزینه قابل قبول تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات نمی

باشد .

۷- هزینه ها یا پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی :

در خصوص هزینه ها و وجوه پرداخت شده توسط اشخاص که وفق مقررات قانونی مشمول

کسر و پرداخت مالیات تکلیفی می باشند ، عدم پذیرش هزینه های مذکور صرفا به دلیل عدم

کسر مالیات تکلیفی (به استثنای موارد مصرح در آیین نامه  اجرائی موضوع بند ۸ ماده ۱۴۸ قانون

مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۴۴۰۸مورخ ۷/۸/۱۳۸۱سازمان امور مالیاتی کشو

)صحیح نمی باشد .

۸- پاداش هیات مدیره :

پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹و ۲۴۱

قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد ، لذا پاداش مذکور نمی تواند در

زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد . بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات

مدیره (اعم از موظف و غیر موظف ) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می

باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت ، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرائم

متعلقه اقدام نماید .

۹-پرداختهای انجام شده طبق قوانین بودجه سالانه کشور :

در مواردیکه به موجب قوانین مصوب اشخاص مکلف به پرداخت وجوهی در وجه خزانه یا سایر

مراجعی که قانون گذار ذکر نماید ، باشند چنانچه طبق قانون مذکور یا سایر قوانین به عنوان هزینه

قابل قبول اعلام شود و یا از ماخذ در آمد مشمول مالیات قابل وصول باشد ، در این صورت بر اساس

قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجوه پردختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول سال

پرداخت تلقی و یا به استناد تبصره ۵ ماده ۱۰۵ از در آمد مشمول مالیات اشخاص قابل کسر خواهد

بود . در غیر این صورت به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نخواهد شد .