نوسان قیمت خرید و فروش در نرم افزار

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » نوسان قیمت خرید و فروش در نرم افزار

نوسان قیمت خرید و فروش در نرم افزار

نوسان قیمت خرید و فروش در نرم افزار

نوسان قیمت خرید و فروش در نرم افزار

قبلا موارد خرید را در سیستم وارد کرده و کار کردیم . این سوال پیش می آید

که زمانی کالایی را قیمت ثابت برای خرید و فروشش در سیستم ثبت کردیم و

بعد از مد تی کالای جدیدی خریدیم و یا غاین که کالای موجود تغییر قیمت داشته

چگونه باید در سیستم ثبت کنیم؟

نوسان قیمت خرید و فروش در نرم افزار-نوسان قیمت خرید و فروش در نرم افزار

تمامی نرم افزارها یک قیمت ثابت از شما می گیرند ولی این به این معنی نیست

که قیمت اولیه قابل تغییر نیست، می توان قیمت را در خود فاکتور تغییر داد و چون

در طول سال قیمت با نوسان همراه است، بهتر این است که اصلا قیمت ثابتی برای

کالا در سیستم در نظر گرفته نشود. اگر قیمت ثابت برای کالا در نظر بگیریم با توجه

به قیمت کالا و نوسان قیمت، دایم در سیستم دچار مشکل می شویم، سیستم

قیمت قبلی را نشان می دهد و شما باید قیمت قبل را پاک کرده و قیمت جدید را وارد

کنید، اگر فیلد قیمت خالی باشد شما قیمت جدید را وارد می کنید ولی اگر خالی نباشد

زمانی شاید شما به دلیل مشغله فراموش کنید قیمت جدید را وارد کنید و فاکتور با

قیمت قدیم ثبت شود، کالایی که شخص مطمئن است ۶ ماه تا یک سال تغییر قیمت

ندارد، شخص می تواند مطمئن قیمت گذاری کند. در قسمت بعدی راجه به اصلاحات و

میانگین قیمت توضیح داده خواهد شد.

نوسان قیمت خرید و فروش در نرم افزار-نوسان قیمت خرید و فروش در نرم افزار

ثبت های مربوط به چک ها و بطور کلی اسناد ضمانت: چکی که بابت ضمانت دریافت می

شود، مثلا حسابدار مبلغ چکی را بابت ضمانت از انباردار تازه استخدام شده دریافت می

کند ، تکلیف در حسابداری چگونه است؟ آیا در قبال طلب نیست، ثبت هم ندارد؟ ثبت دارد

ولی ثبتی هست که به صورت های مالی کاری ندارد، در این جا حساب های انتظامی

( یعنی حسابی که اسناد را بابت ضمانت می دهیم یا می گیریم) دگیر می شود، که می

شود حساب های انتظامی و طرف حساب های انتظامی. حساب های انتظامی ماهیت ندارند،

یعنی نه جزء دارایی هستند و نه جزء بدهی.

نوسان قیمت خرید و فروش در نرم افزار-نوسان قیمت خرید و فروش در نرم افزار

این طور ثبت می کنیم که چک شماره… به مبلغ… به نام … بابت ضمانت، در سیستم

باید معلوم شود که چه تعداد سفته و چک بابت ضمانت دریافت شده است. این سند

می خورد ولی با این تأکید که در حساب های سود و زیان و تراز نامه جایی ندارد.  فقط

آمار چک ها و اسناد ضمانت را می توان از سیستم درآورد. چک و اسنادی که بابت ضمانت

دریافت می شود به این شکل است.

دیدگاه خود را بنویسید