نظارت مالیاتی موسسات عام المنفعه

نظارت مالیاتی موسسات عام المنفعه

2017-11-12T15:02:46+03:30

نظارت مالیاتی موسسات عام المنفعه

نظارت مالیاتی موسسات عام المنفعه

شماره ۵۹۸۲/۳۵۰۲       تاریخ:۶/۴/۱۳۸۴

اجرای اصولی ماده ۱۳۸

بازگشت به نامه شماره ۴۹۴۸/۱۷ مورخ ۲۶/۸/۸۳ در خصوص ابهام مطروحه در مورد

پروانه بهره برداری مکمل و انطباق آن با شرایط و مقررات موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات

های مستقیم به آگاهی میرساند:

برخورداری واحد های جدید تولیدی و معدنی از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۲ قانون فوق الذکر

منوط به طی کلیه مراحل و تطمین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از قبیل اخذ مجوزهای

لازم از مراجع ذیربط برای ایجاد واحد تولیدی سرمایه گذاری جدید در محل معین خرید و نصب

تمامی تجهیزات تاسیسات و ماشین آلات جدید و در نهایت دریافت پروانه بهره برداری جداگانه

برای واحد های جدید مذکور با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله تبصره (۲) اصلاحی ماده ۱۳۸

قانون مذکور میباشد بنابراین صرف دریافت پروانه بهره برداری مکمل موقت اصلاحی و یا حاشیه

نویسی پروانه بهره برداری اخذ شده قبلی و اضافه نمودن تجهیزات به خط تولید موجود به منظور

افزایش ظرفیت تولید محصول قبلی یا تولید محصول جدید و قبلی اینگونه تغییرات به عنوان

واحد جدید تولیدی و معدنی برای برخورداری از معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مزبور فاقد

محمل قانونی خواهد بود.

نظارت مالیاتی موسسات عام المنفعه-نظارت مالیاتی موسسات عام المنفعه

مضافا اینکه حمایت از سرمایه گذاری در امر توسعه بازسازی نوسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی مدنظر قانونگذار بوده و یا برقراری معافیت ها و تسهیلات در ماده ۱۳۸ قانون یاد شده زمینه مساعد برای انجام مقصود را پیش بینی نموده است.

غلامرضا حیدری کرد : زنگنه

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نظارت مالیاتی موسسات عام المنفعه

نظارت مالیاتی موسسات عام المنفعه-نظارت مالیاتی موسسات عام المنفعه

نظر به اینکه در خصوص “نظارت مالیاتی بر موسسات عام المنفعه” نحوه نظارت سازمان امور .

مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه اشخاص موضوع تبصره ۱ ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم

اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ابهاماتی مطرح میباشد: بدین وسیله:

امر تعیین ناظر و نظارت  بر درآمد و هزینه اشخاص موصوف در استان ها به ادارات کل امور

مالیاتی استان و در تهران اداره کل امور مالیاتی شرکت ها تفویض میگردد تا با رعایت مقررات

آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون یاد شده و دستورالعمل نحوه برخورداری

اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مذکور از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱ این

ماده (فرم شماره ۳/۱۳۹۳ ) و دستورالعمل مراجع شرح وظایف و ویژگی های ناظر فعالیت

اشخاص موصوف فرم شماره (۴/۱۳۹) وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دهند.

نظارت مالیاتی موسسات عام المنفعه-نظارت مالیاتی موسسات عام المنفعه

شایان ذکر است که مرجع ناظر ذیربط میبایست منفک از واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده

مالیاتی اشخاص مورد بحث باشد. مسئولیت حسن اجرای امور فوق الذکر در استان ها با مدیران

کل امور مالیاتی استان و در تهران با مدیر کل امور مالیاتی شرکت ها و نظارت کلی با دفتر امور

تشخیص مالیاتی خواهد بود

ضمنا ادارات کل مذکور مکلف خواهند بود گزارشی حاوی اطلاعات مربوط به اشخاص تحت نظارت خود را

هر سه ماه یکبار و در قالب فرم پیوست به دفتر امورتشخیص مالیاتی ارسال نمایند.

نظارت مالیاتی موسسات عام المنفعه-نظارت مالیاتی موسسات عام المنفعه

عیسی شهسوار خجسته

دستورالعمل نحوه برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع تبصره ۱

ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ (فرم ۰۳/۱۳۹)

۱- اشخاص رسما تحت یکی از عناوین مندرجدر بندهای الف تا ل ماده ۱۳۹ به ثبت

رسیده باشند و انجام فعالیت های موضوع تبصره ۱ ماده فوق به صورت غیر انتفاعی

در اساسنامه آنها تصریح شده باشد

۲- وجوه دریافتی باید از فعالیت های غیر انتفاعی از راه برگزاری دوره های آموزشی سمینارها

نشر کتاب و نشریه های دوره ای و … در چارچوب اساسنامه و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف

اشخاص مذکور تحصیل شود.

۳- مرجع نظارت بر درآمد و هزینه فعالیت های اشخاص موصوف سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات

نابغه حسب تفویض اختیار از سوی سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود

۴- اشخاص مذکور موظفند حداقل پانزده روز قبل از شروع فعالیت های غیر انتفاعی یاد شده در

تبصره فوق مراتب را جهت تعیین ناظر به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و صورت حساب درآمد

و هزینه سالانه خود را که متکی به اسناد و مدارک قابل قبول باشد حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان

سال مالی خود به مرجع ناظر مربوط تسلیم نمایند. و مرجع ناظر نیز باید ظرف چهار ماه از تاریخ

وصول صورتحساب نتیجه رسیدگی را در مورد صورتحساب درآمد و هزینه و رعایت مقررات قانون

و آئین نامه اجرایی ماده “۱۳۹” قانون مزبور اعلام و در صورت تایید گواهی لازم را جهت اقدام قانونی

به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید

۵- اشخاص یاد شده مکلف به انجام سایر مقررات مذکور و در آئین نامه اجرایی مربوطه و تکالیف

مقرر از جمله تسلیم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و کسر پرداخت مالیات

اشخاص ثالث طبق قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.

دیدگاه خود را بنویسید