نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی

2018-02-26T21:39:24+03:30

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی

لذا به منظور جلوگیری از هرگونه مشکلات اجرایی از مودیان محترم مالیاتی مشمول نظام

مالیات بر ارزش افزوده درخواست می گردد که از ابتدای سال ۱۳۹۲ در کلیه مبادلات اقتصادی

فی مابین ( عرضه کالاها و ارائه خدمات عمومی ) مالیات و عوارض ارزش افزوده را به نرخ

شش درصد ” ۶% ” ( ۶/۳% مالیات و ۴/۲% عوارض ) در صورت حساب های صادره اعمال

و از خریداران اخذ نمایند.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۳

به استناد تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱۱۷ ) قانون برنامه پنجم توسعه و بند ( ط ) قانون بودجه سال

۱۳۹۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده از اول دی ماه ۱۳۹۳ معادل ۸ درصد شامل ۳/۵ درصد مالیات

و ۷/۲ درصد عوارض شهرداری می باشد.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی در سال ۱۳۹۴

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی از ابتدای سال ۱۳۹۴ معادل ۹% ( شامل ۶%

مالیات و ۳% عوارض شهرداری ) می باشد.

شماره دادنامه: ۶۷۰                 تاریخ: ۲۵/۹/۱۳۹۰               کلاسه پرونده: ۹۰/۳۵۴

رای هیات عمومی

مطابق ماده ( ۱۳۸ ) قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی،

آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی

و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی

یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد ( ۵۰% ) مالیات متعلق موضوع ماده ۱۰۵

این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که قبلا اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد

صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه های ذی

ربط تحصیل شده باشد. نظر به این که بخشنامه شماره ۸۱۰۹۹/۱۳۵۱/۲۳۲- ۱۲/۹/۱۳۸۶

سازمان امور مالیاتی کشور در دوره حاکمیت، بهره مندی از معافیت مالیاتی را علاوه بر آنچه

که در قانون ذکر شده است به صدور گواهی استفاده از معافیت ها از سوی معاون عملیاتی

سازمان امور مالیاتی موکول کرده است و در تغایر با هدف و حکم قانون گذار، موجب توسعه

و تغییر در شرایط قانونی شده است، به همین دلیل بخشنامه مذکور به استناد بند ۱ ماده

( ۱۲ ) و مواد ۸۸ و ( ۱۳ ) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال

۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می شود. خواسته دیگر شاکی باید در شعبه دیوان مورد رسیدگی

قرار گیرد.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی-نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

شماره: ۱۷۶۸۹                                  تاریخ: ۲۶/۷/۱۳۹۰

بخشنامه ابلاغ صورتجلسه مورخه ۲۴/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص

عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم به موسسات

و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش عمومی غیر دولتی

به پیوست تصویر صورتجلسه شماره ۸۹۹۳/۲۰۱ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۰ هیات عمومی شورای عالی

مالیاتی مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی موضوع مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات های

مستقیم اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و یا بخش

عمومی غیر دولتی ( شرکت های که بیش از ۵۰% سرمایه آنها متعلق به موسسات و نهادهای

عمومی غیر دولتی و همچنین شرکت هایی که بیش از ۵۰ % سهام آنها تواما متعلق به دولت و

اشخاص یاد شده ) می باشد، جهت اقدام و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاه خود را بنویسید