نحوه ی اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون

نحوه ی اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون

2019-10-13T11:50:15+03:30

نحوه ی اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم

نحوه ی اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم

۲- کافرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر دو

هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان

سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل

سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان

آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

۳- چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با مؤسسات بیمه ایرانی اقدام

به انعقاد قرارداد بیمه عمر و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط

به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به مؤسسات بیمه پرداخت نماید در این صورت نیز مجاز

هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق تسلیمی

به اداره امور مالیاتی مربوط و ضمیمه نمودن گواهی موسسه بیمه به آن نسبت به کسر حق

بیمه پرداختی از درآمد حقوق آنان اقدام نمایند.

نحوه ی اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم-نحوه ی اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم

۴- مرجع اقدام در خصوص کسر هزینه های درمانی و مراقبت و توانبخشی معلولان و بیماران

خاص و صعب العلاج پرداختی توسط حقوق بگیران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان

اداره امور مالیاتی محل دریافت مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بودو حقوق بگیران می

توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه نسخ اصلی گواهی و اسناد و مدارک تایید شده

مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست استفاده

از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷ را بنمایند.

۵- کسر هزینه های مقرر در ماده ۱۳۷ در خصوص مؤدیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل

و سایر منابع مالیاتی که  مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه میشود به عهده اداره امور

مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود که در این صورت متقاضیان

می توانند اسناد و مدارک مربوط به هزینه های مورد بحث را پس از پایان سال انجام هزینه

تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.

نحوه ی اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم-نحوه ی اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم

تذکر۱- حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر افراد تحت تکفل مشمول این مقررات نخواهد بود.

تذکر۲- لازم به یادآوری است نسخ برابر اصل شده با المثنی یا کپی مورد قبول واقع

نخواهد شد و درخواست استرداد مؤدی با قطعیت مالیات نیز منع قانونی ندارد که در ای

نحوه ی اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم

صورت اضافه پرداختی مؤدی بابت مالیات با رعایت مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم

قابل استرداد خواهد بود.

نحوه ی اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم-نحوه ی اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم

حیدری کرد زنگنه

رئیس سازمان امور مالیاتی

شماره:۱۹۴۹۴/۲۰۰                                                                                                تاریخ: ۲۱/۸/۱۳۹۰

نحوه ی اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم

در مورد هزینه های پزشکی

نظر به برخی سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای مقررات ماده ۱۳۷ قانون

مالیات های مستقیم و کسر هزینه های پزشکی از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مقرر میگردد:

۱- با عنایت به اینکه جدول هزینه های پزشکی انجام شده توسط مؤدیان در فرم اظهارنامه

مالیاتی هر یک از مؤدیان موضوع بند های الف و ب و ج ماده ۹۵ فانون مالیات های مستقیم و

به عنوان یکی از اقلا کاهنده درآمد مشمول مالیات درج شده است بنابراین مودیان مالیاتی که

درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور را دارند می بایست هزینه مورد نظر را در

فرم اظهارنامه درج و اسناد و مدارک مربوط را در زمان تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط

تسلیم نمایند.

۲- در صورتی که مودی در زمان تسلیم اظهارنامه مدارک مربوط به هزینه پزشکی خود و افراد

تحت تکلف را به اداره امور مالیاتی ارائه ننموده باشد چنانچه قبل از رسیدگی و صدور برگ

تشخیص مالیات نسبت به ارائه استاد و مدارک مثبته در اجرای مقررات ماده ۱۳۷ ق.م.م اقدام

نماید ، اداره امور مالیاتی مکلف است با رعایت مقررات در صورت احراز دراین مورد و در

موارد مذکور در بند (۱) فوق مراتب را در تنظیم گزارش رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات

ملحوظ نظر قرار داده و با رعایت مقررات از درآمد مشمول مالیات مودی کسر نماید.

دیدگاه خود را بنویسید