نحوه محاسبه مالیات قرارداد های پژوهشی

نحوه محاسبه مالیات قرارداد های پژوهشی

2019-10-13T13:57:44+03:30

نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قرارداد های پژوهشی

نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قرارداد های پژوهشی

شماره ۱۰۴۴۶/۲۳۰/د         تاریخ:۲۳/۰۴/۱۳۹۲

نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

با توجه به ابهامات ایجاد شده در خصوص نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به آگاهی میرساند:

دریافت کنندگان حق الزحمه های تحقیقاتی و پژوهشی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به سه دسته تقسیم میشوند:

  • پرسنل دانشگاه از جمله اعضاء هیئت علمی

  • اشخاصی که پرداختی به آنان به صورت قرارداد پروژه ای نبوده و به شکل حقوق و دستمزد پرداخت میشود که مقرری مزد و حقوق اصلی خود را از آن دانشگاه دریافت نمیکنند. بدیهی است این افراد از امکانات و محل آن دانشگاه برای انجام کار استفاده نموده و هزینه خاصی برای این موضوع متحمل نمیشوند.

  • اشخاصی که به صورت قرارداد پروژه ای و بدون هیچگونه رابطه استخدامی و خدمتی با دانشگاه همکاری دارند.

گروه اول: دریافتی بابت فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی به دریافتی حقوق آنها اضافه

شده و مشمول مالیات میباشد. بدیهی است چنانچه در اثناء سال و در برخی ماه ها

دارای درآمد بیشتری باشند برای محاسبه مالیاتاز جدول حقوق استفاده نکرده و

مالیات آنها بر مبنای جمع درآمد حقوق از ابتدای سال تا ماه مذکور محاسبه شده و

جمع مالیات های پرداختی از ابتدای سال تا ماه قبل آن کسر و ما به التفاوت، مالیات

ماه مورد نظر خواهد بود.

گروه دوم: مالیات این گروه همچون گروه اول محاسبه میشود با این تفاوت که در اجرای

تبصره ماده ۸۶ ق.م.م معافیت مالیاتی به آنها تعلق نمیگیرد.

گروه سوم: بر اساس نوع شخصیت که حقوقی باشد یا حقیقی حسب مورد مشمول

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل خواهند بود. دانشگاه در هر پرداخت

مکلف به رعایت مقررات ماده ۱۰۴ ق م م بوده و دریافت کنندگان وجوه نیز بایستی نسبت

به ثبت نام در نظام مالیاتی اقدام و در مهلت مقرر قانونی نسبت به تسلیم اظهارنامه

و رعایت سایر مقررات اقدام نمایند.

اضافه مینماید چنانچه دریافت کنندگان وجوه مذکور بخشی از کار را به اشخاص دیگر

واگذار نمایند در صورتی که شخص حقوقی یا اشخاص موضوع بند الف ماده ۹۵ ق م م

باشند آنها مکلف به رعایت مقررات ماده ۱۰۴ ق م م خواهند بود.

حسین وکیلی

معاون مالیات های مستقیم

روزنامه رسمی شماره ۱۳۶۲۶-۲۱۵/۹/۱۳۷۰                                              تاریخ:۴۹۰۳۷-۱۴/۹/۱۳۷۰

تقسیر قانونی ماده ۷۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶

تفسیر قانونی ماده ۷۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ که در جلسه علنی

روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی

تصویب و در تاریخ ۶/۹/۱۳۷۰ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۶۱۳- ق مورخ

۱۱/۹/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی واصل شده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.

رئیس جمهور- اکبر هاشمی رفسنجانی

موضوع استفسار

آیا هرگونه مال و یا وجوه مذکور در ماده ۷۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه

۱۳۶۶ عام بوده و سرقفلی دریافتی وسیله مالک حاصل از این نوع نقل و انتقال را نیز شامل میگردد؟

نظر مجلس

ماده واحده- عبارت هرگونه عبارت هرگونه مال و یا وجوه مذکور در ماده ۷۰ قانون مالیات

های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ عام بوده و حق واگذاری محل دریافتی به وسیله

مالک حاصل از این نوع نقل و انتقالات نیز مشمول معافیت میگردد.

 نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی-نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی

آئین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی

و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحی با آخرین الحاقی مورخ ۱۲/۴/۸۴

کلیات:

ماده ۱) مقررات این آئین نامه شامل مؤدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیات

های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن ترازنامه و حساب سود و زیان

و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم مینمایند.

تبصره- مؤدیان در انتخاب یکی از ویه های حسابداری بر اساس استانداردهای پذیرفته

شده مجازند و در سال های بعد باید همان رویه را اعمال نمایند. در صورتی که به جهات

مشخصی تغییر رویه داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را بر صورت های مالی

مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی-نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی

فصل اول- مشخصات دفاتر قانونی

ماده۲) دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل

اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت

هرگونه عملیات حسابداری در آنها دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲

قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از

طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضاء پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی

تحریر شده باشد (اصلاحی ۱۲/۴/۸۴)

نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی-نحوه محاسبه و مطالبه مالیات قراردادهای پژوهشی

تبصره۱- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر

در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.

تبصره۲- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیک) ممنوع است. اصلاحی ۱۲/۴/۸۴

تبصره۳- ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از

اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

ماده۳) مؤدیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالی فقط از دفاتر

امضاء پلمپ و ثبت شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند مگر اینکه در اثناء

سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این صورت مجاز

هستند دفاتر جدید امضاء پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده ۱۶ این آئین

نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر

ماخوذه برای استفاده در هر سال مالی در اظهارنامه مالیاتی مربوط به آن سال الزامی است.

ماده۴) دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و

سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استاندارد های

پذیرفته شده حسابداری و به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.

تبصره- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

ماده۵)دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب

سر فصل یا کدگذاری حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت میشود به ترتیبی که

تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکانپذیر باشد.

ماده۶) دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سر فصل

حساب های متفاوت باشد به طوریکه اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر

مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری بتوانند نتایج عملیات خود را از

آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.

ماده۷) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای

درج تاریخ شرح معاملات درآمد هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور

به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد به طوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه

شغلی مؤدی و تنظیم حساب سود و زیان آن امکان پذیر باشد.

فصل دوم- سایر دفاتر – اسناد حسابداری و مدارک حساب:

ماده۸) دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزی ساختن هریک از حساب های دفتر کل

بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب در حکم دفاتر

معین است (اصلاحی ۱۲/۴/۸۴)

ماده۹) سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویداد های

مالی و محاسباتی به حساب هایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه میشود

و پس از امضای مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر میباشد.

ماده ۱۰) مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی

یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر میگردد.

دیدگاه خود را بنویسید