نحوه روکش کردن اسناد حسابداری

نحوه روکش کردن اسناد حسابداری

2018-05-30T23:10:30+04:30

نحوه روکش کردن اسناد حسابداری

نحوه روکش کردن اسناد حسابداری

زمانی که سند حسابداری در نرم افزارمربوطه صادر شد بایستی بابت اقلامی که در

سند آمده، ضمائمی که دارد را پیوست می کنیم و چند نکته لازم است که حسابدار بداند:

نحوه روکش کردن اسناد حسابداری-نحوه روکش کردن اسناد حسابداری

* ضمائمی که پشت سند حسابداری موجود است باید به گونه ای باشد  که وقتی

سند را مشاهده می کنیم، هیچ قسمتی از ضمائم از کادربیرون نزده باشد. اگر ضمیمه ای

وجود دارد که بزرگتر از عرض سند است، لازم نیست که حتما به صورت عمودی قرار بگیرد،

می توان افقی قرار داد و می توان تا زد و فقط از کادرسند بیرون نزند.

نحوه روکش کردن اسناد حسابداری-نحوه روکش کردن اسناد حسابداری

* زمانی که سند ر ا پانچ می کنیم، قلابی که در زونکن موجود هست، در سمت چپ

قرار دارد،  طوری سوراخ می کنیم که ضمائم و مدارک مشخص باشد ، اگر سندی کوچکتر

از کادرباشد آن را سمت چپ قرار میدهیم تا از اسناد اصلی جدا نشود، * اسنادی که

تاریخ آن کمتر هست باید زیرقرار بگیرد، برای نمونه سند تاریخ ۱/۲ زیر قر ار دارد و سند

با تار یخ ۲/۲ روی آن. هم شماره و هم تاریخ سند باید به ترتیب باشد و به ترتیبی

که شماره و تار یخ سند کمتر زیر قرار می گیرد و شماره و تاریخ بیشتر روی آن اسناد قرار دارد.

* سندهایی که ضمائم آن مرتب سازی می شود و روی سند مربوطه قرار می گیرد

، نباید کسری داشته باشد، بابت هر آیتم موجود در سند باید مدارک مثبته مربوط وجود

داشته باشد، برای نمونه پولی را به تنخواه گردان تحویل دادیم، باید قبض   پرداخت

داشته باشد و هزینه ای که تنخواه گردان آورده نباید به صورت شفاهی باشد و حتما

باید سند داشته باشد . در کل باید این موضوع رعایت شود که اطلاعاتی که در حسابداری

داریم، این اطلاعات باید ضمیمه سند باشد، مگر سند هایی مثل کارمزد بانکی  و موارد

مشابه مثل سرمایه که ضمائمی نمی شه پشتش گذاشت یا سند  افتتاحیه و یا سند

اختتامیه.

 به طور کلی یکی از مهارت های حسابداری ضمیمه کردن اسناد و مدارک است که به

بهترین نحو مدارک و اسناد را ضمیمه کنیم تا در صورت لزوم این مدارک را برای کار حسابرسی

و یا گزارشات مختلف از زونکن مربوطه خارج کنیم.

نحوه روکش کردن اسناد حسابداری-نحوه روکش کردن اسناد حسابداری

* زونکن اسناد باید به ترتیبی باشد که ما را در ارائه گزارشات اذیت نکند و اگر در

شرکتی هستید که اسناد زیادی دارد می توان  اگر زونکن ها زود پر می شود، زونکن ها

را بر اساس ماه مرتب کرد و  پشت زونکن ها را بر اساس نام ماه نوشت و زمانی که به

سند احتیاج دارید طبق ماه جستجو کنید .

دیدگاه خود را بنویسید