نحوه برخورداری موسسات خیریه از معافیت

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » نحوه برخورداری موسسات خیریه از معافیت

نحوه برخورداری موسسات خیریه از معافیت

نحوه برخورداری موسسات خیریه و عام المنفعه از معافیت

نحوه برخورداری موسسات خیریه و عام المنفعه از معافیت

دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات خیریه و عام المنفعه از معافیت

موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ اصلاحی ق.م.م مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

۱-موسسه رسما تحت یکی از عناوین خیریه یا عام المنفعه به ثبت رسیده باشد و غیر

انتفاعی بودن موسسه نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.

۲-کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسه خیریه عام المنفعه به موجب اساسنامه

آن به معرف امور ذیل برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور تایید میشود.

تبلیغات اسلامی ، تحقیقات فرهنگی ، علمی دینی فنی اختراعات اکتشافات تعلیم و تربیت

،بهداشت و درمان بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه های علمیه و مدارس علوم

اسلامی و مدارس و دانشگاه های دولتی مراسم تعزیه و اطعام تعمیر آثار باستانی امور

عمرانی و آبادانی هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان کمک به مستضعفان و

آسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل زلزله و آتش سوزی جنگ و حوادث غیر متقربه

۳-اساسنامه موسسات خیریه و عام المنفعه باید متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان

طبقات اول و دوم آنان و همچنین هیات امناء و مدیران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند.

۴-اساسنامه موسسه صرفا حاکی از این باشد که موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچگونه

برداشت و یا تخصیص از محل کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی به موسسه را ندارد

و بعد از انحلال دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات

خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد.

۵-مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه سازمان امور مالیاتی کشور

و ادارات تابعه  و سازمان اوقاف حسب نفویض اختیار از سوی سازمان امور مالیاتی خواهد بود

۶-موسسات خیریه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزینه سالانه خود را که متکی به:

الف- مراجع ناظر

طبق اجزا “الف” “ب” و “پ” ماده ۷ بند آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات

های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ :

۱-مرجع نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه و عام المنفعه سازمان امور مالیاتی کشور

است که میتواند این اختیار را به ادارات امور مالیاتی ذیربط و در موارد یاد شده در بند ۳ ماده

یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۶۲ به سازمان مزبور تفویض نماید.

۲-نظارت بر درآمد و هزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه می باشند

و یا اداره آنها به موجب قانون یا آئین نامه مربوط به سازمان اوقاف و امور خیریه محول شده است

با سازمان یاد شده خواهد بود

۳-مراجع ناظری که قبلا موافق آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۲ قانون مالیات های

مستقیم مصوب ۶۶ و اصلاحیه مورخ ۷/۳/۷۱ آن، امر نظارت بر درآمد و هزینه موسسات

عام المنفعه به آنان تفویض گردیده است نظارت آنها بر موسسات مذکور با رعایت مقررات

ماده ۱۳۹ اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ و مفاد آئین نامه اصلاحی کماکان معتبر بوده و اساسنامه

این قبیل موسسات نیازی به اصلاح مجدد و تطبیق با آئین نامه اصلاحی را نخواهد داشت.

نحوه برخورداری موسسات خیریه و عام المنفعه از معافیت- نحوه برخورداری موسسات خیریه و عام المنفعه از معافیت

ب- شرح وظایف ناظر

۱-حصول اطمینان از انطباق مفاد اساسنامه اصلاحی مصوب و تثبیت شده موسسات

خیریه و عام المنفعه با آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون یاد شده و دستورالعمل

نحوه برخورداری موسسات مزبور از معافیت بند “ط” ماده قانونی موصوف در صورت وجود تغییرات

اصلاحی در اساسنامه آنان.

۲-رسیدگی به صورت حساب درآمد و هزینه سالانه موسسات مذکور متکی به اسناد و مدارک

قابل قبول طبق مقررات ماده ۹ آئین نامه اجرایی فوق الذکر

۳-اعلام نتیجه رسیدگی در مورد صورتحساب درامد و هزینه و رعایت قانون و آئین نامه اجرایی فوق

الذکر و صدور گواهی لازم و تسلیم آن به اداره امور مالیاتی ذیربط در صورت تایید مراتب.

نحوه برخورداری موسسات خیریه و عام المنفعه از معافیت- نحوه برخورداری موسسات خیریه و عام المنفعه از معافیت

ج- ویژگی های ناظر

ناظر شخص حقوقی است که به موجب اجزاء الف و ب و پ ماده ۷ بند ه آئین نامه اجرایی

موصوف تعیین شده یاد میشود و توانایی انجام امور محوله به شرح بند الف این دستورالعمل را

به نحو احسن دارا میباشد.

دیدگاه خود را بنویسید