نحوه اجرای مقررات بند الف ماده ۴

نحوه اجرای مقررات بند الف ماده ۴

2017-11-12T13:59:07+03:30

نحوه اجرای مقررات بند الف ماده ۴

نحوه اجرای مقررات بند الف ماده ۴

قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱

با توجه به روند تغییرات ایجاد شده در سیاستگذاری بخش تامین و توزیع پهنای باند اینترنت

مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر “توقف نقاط تماس بین المللی دسترسی

به اینترنت از طریق ارتباطات ماهواره ای و الزام شرکت های فوق الذکر در برقراری ارتباط صرفا از

طریق شرکت مخابرات ایران” و به منظور تبیین مقررات بند الف ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض

و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی جلسات مستمری بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان

تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تشکیل و مقرر گردید:

۱- کلیه شرکت های ارائه دهنده و توزیع کننده خدمات اینترنت و همچنین آن دسته دسته از شرکت

های isp ارائه کننده خدمات به تایید سازمان تنظیم مقررات نسبت به آن قسمت از پهنای باند مورد نیاز

خود (اعم از متقارن و غیر متقارن) که به طور مستقیم از مراجع ذیربط وابسته به وزارت ارتباطات و فن آوری

اطلاعات تامین می نمایند به استناد مقررات بند الف ماده ۴ قانون موسوم به تجمیع عوارض مشمول پرداخت

مالیات و عوارض مذکور خواهند بود که این امر از طریق اجرای تبصره ۲ ماده ۶ قانون مورد بحث توسط

مراجع مذکور در مبادی ارائه خدمات صورت خواهد پذیرفت.

بدیهی است درآمد حاصل از توزیع یا فروش خدمات فوق الذکر توسط شرکت های ارائه دهنده و توزیع کننده

خدمات ( ISP ها و یا ISDP ها و ICP های فوق الاشاره) که راسا به عنوان ارائه کننده خدمات مخابراتی محسوب

نمیگردند و از شمول مالیات مورد بحث (مالیات بر مصرف) خارج میباشند، در جایگاه خود حسب مورد مشمول

مالیات (مالیات بر درآمد)با رعایت مقررات قانونی مربوط خواهد بود.

۲- مراجع ذیربط وابسته به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات که مبادرات به ارائه خدمات مخابراتی

به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می نمایند بنا به حکم مذکور موظف به کسر و ایصال مالیات و

عوارض پیش بینی شده در بند الف ماده ۴ قانون صدرالذکر میباشند.

قابل ذکر است وجوه دریافتی توسط شرکت های مخابراتی استانی بابت ارائه خدمات شبکه هوشمند

(I.N ) نیز مشمول حکم مزبور خواهد بود

 ۳- شرکت هایی که تحت عنوان اپراتور (ایرانسل ، تالیا ، موبایل و تلفن ماهواره ای ثریا ، pap,sap gmpcs  و … )

که مبادرت به ارائه سرویس های مختلف مخابراتی می نمایند مکلفند بابت ارائه کلیه خدمات به مشترکین

و یا استفاده کنندگان از خدمات مذکور مالیات و عوارض مربوطه را با رعایت مقررات و به موجب صورتحساب

های صادره دریافت و به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

نحوه اجرای مقررات بند الف ماده ۴-نحوه اجرای مقررات بند الف ماده ۴-نحوه اجرای مقررات بند الف ماده ۴

۴- وصول مالیات و عوارض موضوع بند الف ماده ۴ قانون یاد شده توسط شرکت ها و موسسات موضوع بند ۱

این بخشنامه از استفاده کنندگان خدمات اعم از شرکت ها isp  (توزیع کننده) و همچنین سایر اشخاص و

موسسات از قبیل درمانی دانشگاهی و غیره فاقد وجاهت قانونی است.

نحوه اجرای مقررات بند الف ماده ۴-نحوه اجرای مقررات بند الف ماده ۴-نحوه اجرای مقررات بند الف ماده ۴

مقررات این بخشنامه از تاریخ “اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی” (اول آبان ۱۳۸۵) توسط شرکت

های مورد اشاره در بند های فوق در خصوص مورد قابل اجرا میباشد.

علی اکبر عرب مازار

دیدگاه خود را بنویسید