مواعد پرداختهای مالیاتهای تکلیفی

مواعد پرداختهای مالیاتهای تکلیفی

2018-03-12T21:59:40+03:30

مواعد پرداختهای مالیاتهای تکلیفی

مواعد پرداختهای مالیاتهای تکلیفی

تبصره۹

ماده۵۳

وزارتخانه ها و …مکلفند مالیات موضوع فصل در آمد املاک از مال الاجاره

کسر و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر

تسلیم نمایند

ظرف یک ماه

ماده ۸۶

پرداخت کننده حقوق در هر پرداخت یا تخصیص مالیات متعلق را محاسبه و

کسر به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نماید

ظرف یک ماه لیست تسلیم

نماید

تبصره ذیل ماده ۸۶

پرداخت از طرف غیر پرداخت کننده حقوق به نرخ های مقرر در ماده

(۸۵)بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴)

ظرف یک ماه با صورت

حاوی مشخصات دریافت

کنندگان

ماده ۸۸

دریافت کننده حقوق از اشخاص مقیم خارج بایستی مالیات آنرا محاسبه و

به اداره مالیاتی محل سکونت خود پرداخت نمایند

ظرف یک ماه از تاریخ

دریافت

ماده ۱۰۲

در مضاربه عامل مکلف است در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیات در آمد

سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ کسر و پرداخت و

رسید را به اداره امور مالیاتی صاحب سرمایه بدهد (بجز زمانی که صاحب

سرمایه بانک است )

در موقع تسلیم اظهارنامه

عامل

ماده۱۰۳

وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند

مکلفند ۵ % حق الوکاله روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند

در موقع ارائه به هیات

های حل اختلاف

تبصره ۲

ماده ۱۰۳

وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و

موسسات وابسته مکلفند در هر پرداخت حق الوکاله ۵% آنرا کسر و به

اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند

ظرف یک ماه

ماده ۱۰۹

تبصره ۵

در مورد بیمه ها موسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه

بنام بیمه گر اتکائی خارجی دو درصد آنرا به عنوان مالیات کسر و وجوه

کسر شده را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند

وجوه کسر شده در هر ماه

ظرف یک ماه

 جرائم مالیاتی

ماده ۴۳

تخلف بانکها و اشخاص از اجرای مواد ۳۴و ۳۶ در مورد اموال

متوفی

۵%قیمت مال +مسئولیت تضامنی

در پرداخت و جرائم مالیات

ماده ۵۱

در صورت تخلف از مقررات فصل حق تمبر

۲ برابر حق تمبر

ماده ۱۶۹

عدم صدور صورتحساب ، عدم درج شماره اقتصادی استفاده از

شماره اقتصادی خود برای دیگران یا شماره اقتصادی دیگران

برای خود

مسئولیت تضامنی +دو درصد

۲%مبلغ مورد معامله که بدون

رعایت ضوابط این ماده صورت

گرفته باشد

تبصره (۳)

ماده ۱۷۷

عدم رعایت موارد مذکور در ماده۱۷۷

۱۰ درصد مالیات قطعی و محرومیت

از کلیه معافیت ها و تسهیلات

مالیاتی

ماده ۱۹۰

پرداخت مالیات پس از سر رسید مقرر

۵/۲%مالیات به ازاء هر ماه

ماده ۱۹۲

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر

۱۰%مالیات متعلقه

تبصره ماده ۱۹۲

عدم تسلیم اظهار نامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان

بندهای (الف و ب) ماده ۹۵

۴۰%مالیات متعلقه و غیر قبال

بخش

ماده ۱۹۳

عدم دتسلیم تراز نامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر

نسبت به مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر هستند

مواعد پرداختهای مالیاتهای تکلیفی-مواعد پرداختهای مالیاتهای

تکلیفی

هر کدام ۲۰%مالیات متعلقه

تبصره ماده ۱۹۳

عدم تسلیم تراز نامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر

نسبت به مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر هستند

عدم استفاده از معافیت در سال

مربوطه

ماده ۱۹۴

اختلاف بیش از ۱۵%در آمد ابزاری با قطعی شده در اجرتای

مقررات ماده ۱۵۸

لغو بخشودگی تا سه سال

+دریافت جرائم متعلقه

دیدگاه خود را بنویسید