مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

۳-در صورت تمکین به برگ تشخیص مالیاتی و توافق با اداره مالیاتی از ۸۰ درصد

جرائم متعلقه معاف خواهند بود .(تبصره یک ماده۱۹۰)

۴-در صورتی که مودیان ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت

به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن ذاقدام نمایند ۴۰درصدجرائم متعلقه بخشیده می شود

(تبصره ۲ ماده۱۹۰ق.م.م)

مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی-مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

جرائم مالیاتی

۱-عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴توسط آخرین مدیران شرکت باعث خواهد شد که

مدیران متضامنا مسئول پرداخت مالیات شرکت شوند (تبصره ماده۱۱۸ق.م.م)

۲-تخلف مودیانی که بر حسب قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند باعث لغو معافیت

آنان خواهد شد .(تبصره ماده ۱۹۳)

۳-تاخیر در پرداخت مالیات پس از سر رسید مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل ۵/۲درصد

مالیات متعلقه به ازای هر ماه تاخیر (ماده۱۹۰ق.م.م)

مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی-مواعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی

۴-عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل سی درصد مالیات

متعلقه برای اشخاص حقوقی و ده درصد برای سایر مودیان خواهد شد (ماده۱۹۲ق.م.م)

۵-عدم تسلیم تراز نامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر موجب تعلق جریمه ای معادل

۲۰ درصد مالیات متعلقه برای هر یک از موارد فوق خواهد شد (ماده۱۹۳ق.م.م)

۶-جریمه تخلف آخرین مدیران قبل از انحلال از لحاظ تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع

ماده۱۱۴ معادل ۲ درصد سرمایه پرداخت شده شرکت در تاریخ انحلال خواهد بود

(ماده۱۹۵ق.م.م)

۷-جریمه تسلیم اظهارنامه مالیاتی خلاف آخرین مدیران موضوع ماده ۱۱۴ معادل یک درصد

سرمایه پرداخت شده در تاریخ انحلال می باشد (ماده۱۹۵ق.م.م)

۸-جریمه مدیران تصفیه در صورت تخلف از مقررات مالیاتی معادل ۲۰درصد مالیات متعلقه

خواهد بود (ماده ۱۹۶ ق.م.م)

۹-جریمه عدم تسلیم لیست حقوق معدل ۲درصد حقوق پرداخت شده می باشد (ماده۱۹۷ق.م.م)

۱۰-جریمه عدم تسلیم قراردادهای پیمانکاران ظرف مهلت مقرر معادل یک درصد مبلغ

قراردادها خواهد بود (ماده ۱۹۷ق.م.م)

۱۱-عدم کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی در موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل ۱۰ درصد

مالیات متعلقه خواهد شد (ماده۱۹۹ق.م.م)

۱۲-وصول مالیات از طریق عملیات اجرائی باعث تعلق جریمه ای معادل ۱۰ درصد جمع

بدهی و جرائم متعلقه خواهد شد (ماده۲۱۱ق.م.م)

نام اظهار نامه

موعد تسلیم

اظهارنامه مالیات بر ارث

ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی

اظهارنامه انتقال منافع مال

تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد

اظهارنامه مالیات بر درآمد املاک

تا آخر تیر ماه سال بعد

اظهارنامه حق واگذاری محل

تا پایان ماه بعد از انجام معامله

اظهارنامه مالیات بر در آمد مشاغل

تا آخر خرداد ماه سال بعد

اظهارنامه مالیات بر در آمد

تا آخر تیر ماه سال بعد

اشخاص حقوقی

تا آخر تیر ماه سال بعد

اظهارنامه مالیات بر در آمد اتفاقی

از تاریخ تحصیل در آمد یا تعلق منافع

 مواعد تسلیم اظهارنامه

ماده ۲۶

تسلیم اظهار نامه ارث ظرف یک سال از تاریخ فوت

ماده۳۹

تسلیم اظهارنامه در مورد وقف ،متولی و در مورد حبس  نذر ،حبس و نذر کننده از تاریخ

وقوع عقد یا فوت موصی ظرف سه ماه

ماده۵۷

تسلیم اظهارنامه در مورد شخص حقیقی که هیچگونه در آمدی بجز در آمد اجاره مستغلات

ندارد تا آخر تیر ماه

ماده۸۰

تسلیم اظهارنامه مودیان فصل مالیات بر در آمد املاک تا آخر تیر ماه سال بعد

ماده۸۰

تسلیم اظهارنامه مودیان فصل املاک ، در مورد سرقفلی ظرف ۳۰روز پس از انجام معامله

ماده۸۰

تسلیم اظهارنامه مودیان ماده ۷۴ موضوع املاک که بدون اسناد رسمی با عنوان

دستدارمی یا … ظرف ۳۰ روز پس از انجام معامله (بدون سند محضری )

ماده۸۸

تسلیم اظهارنامه توسط دریافت کننده حقوق از اشخاص مقیم خارج تا آخر تیر ماه سال بعد

ماده۱۰۰

تسلیم اظهارنامه مودیان ماده۹۵ تا آخر خرداد ماه سال بعد

ماده۱۱۰

تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی تا سه ماه پس از پایان سال مالی

ماده۱۱۴

تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی که تصمیم به انحلال گرفته اند

ماده۱۱۶

تسلیم اظهارنامه اشخاص حقوقی که منحل می شوند توسط مدیر تصفیه ظرف ۶ ماه از

تاریخ برای انحلال برای آخرین دوره عملیات شخص حقوقی

ماده۱۲۶

تسلیم اظهارنامه درآمد اتفاقی تا آخر اردیبهشت سال بعد

تبصره ذیل
ماده۲۲۶

تسلیم اظهارنامه اصلاحی ظرف یکماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه