موارد علی الراس شدن دفاتر

موارد علی الراس شدن دفاتر

2017-11-14T15:10:09+03:30

موارد علی الراس شدن دفاتر

موارد علی الراس شدن دفاتر

تعریف علی الراس دفاتر یا رد دفاتر:

چنانچه شرایط قانونی تحریر دفاتر و یا اصول و استانداردهای حسابداری رعایت نشده باشد دفاتر از طرف سازمان امور مالیاتی کشور پذیرفته نیست و اصطلاحاً می گویند دفاتر رد شده است و مالیات درنظر گرفته شده براساس تعرفه های این سازمان لحاظ می گردد که به این مالیات ، مالیات علی الراس می گویند.

موارد علی الراس دفاتر:

۱-دفاتر روزنامه از روی اولین سند نوشته می شود .

( همان ثبت هایی که در سند نوشته شده بدون نوشتن سر فصلهای معین درج می شود.)

۲-تاریخ سند اول بعد از تاریخ ثبت دفاتر باشد ، در غیر این صورت این کار باعث رد دفاتر یا علی الراس دفاتر می شود .

۳-خالی گذاشتن حتی یک سطر در دفاتر ( همه ثبت ها پشت سر هم و بدون فاصله انجام می شود. ) ، باعث رد دفاتر  یا علی الراس دفاتر می شود .

۴- آثار هرگونه امحاء یا محو کردن مثل تیغ ، لاک ، پاک کن و…

۵-جای خالی گذاشتن صفحات باعث علی الراس دفاتر می شود .

۶-آسیب دیدن یا از بین رفتن پلمپ دفاتر باعث علی الراس دفاتر می شود .

۷-مخدوش شدن نوشته ها (جوهر پس دادن و…)

۸-تقدم و تاخر در ثبت ها یعنی ما نمی توانیم در تاریخ و شماره سندها عقب یا جلوتر ثبت کنیم ، سندها به ترتیب شماره و تاریخ بایستی زیر هم ثبت شوند اگر به عنوان مثال به این صورت ثبت کنیم : ابتدا ۱,۲,۳,۴,۵سپس ۸,۹,۱۰و بعد از آن سندهای جا افتاده ۶,۷را ثبت کنیم تقدم و تاخر ایجاد شده و دفاتر رد می شود.

۹-عدم ثبت شماره سند ، تاریخ و شماره دفتر کل در دفتر روزنامه و یا اینکه عدم ثبت تاریخ و شماره دفتر روزنامه در دفتر کل ، می تواند سبب رد دفاتر شود .

۱۰-جدا شدن صفحه یا صفحاتی از دفتر .

۱۱-استفاده از حسابهای مخفف می تواند باعث رد دفاتر یا علی الراس دفاتر می شود مثل (ح دریافتنی ، ح پرداختنی)

۱۲-بستانکار شدن مانده صندوق و بانک باعث علی الراس شدن دفتر کل می شود.

نکات:

موارد علی الراس شدن دفاتر

– دفاتر کل و روزنامه هر سال می بایستی به مدت ۱۰سال نگهداری شود همراه با اسناد حتی اگر این دفاتر نا نویس باشد چرا که ممیز دارایی می تواند و این اختیار را دارد دفاتر هر یک از سالهای قبل را تا ۱۰سال گذشته مطالبه و بررسی نماید حتی اگر این دفاتر قبلا بررسی شده و رای ممیز دیگری صادر شده باشد ، ممیز فعلی می تواند رای ممیزین قبلی را رد کند.

– اگر شرکتی به سازمان امور مالیاتی طی یک فقره نامه اعلام نماید که از نرم افزار حسابداری برای ثبت سندها استفاده می نماید می تواند طبق قانون به جای ثبت سند روزانه در دفاتر از سند ماهانه استفاده کند یعنی در طول سال

فقط دوازده فقره سند در دفاتر ثبت می کند.

در این حالت سازمان موافقت خود را برای استفاده از سیستم نرم افزاری اعلام می نماید و

شرکت مذکور می بایست هر فصل گزارشی از سیستم که نشان دهنده کلیه عملیات سه ماهه می باشد را

به سازمان ارائه نماید

و دراین حالت ممیزی دارایی هر زمانی را بخواهد می تواند برای ممیزی به شرکت مراجعه نماید.

دیدگاه خود را بنویسید