موارد رد دفاتر قانونی

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » موارد رد دفاتر قانونی

موارد رد دفاتر قانونی

موارد رد دفاتر  قانونی 

موارد رد دفاتر  قانونی 

مادة ۲۰ )  تخلف از تکالیف مقرر در این آیین‏نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می‏باشد :

۱ –  درصورتی‏که دفاتر ارائه‏ شده به‏نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا  چند برگ باشد.

تفسیر:شکسته شدن پلمپ و یا پاره شدن بند پلمپ

۲ –  عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

تفسیر:عدم ثبت اسناد در دفاتر و کشف آن توسط ممیز مالیاتی

۳ –  ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه .

تفسیر:نوشتن ثبتها خارج از سطور در دفاتر

۴ –  ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.

تفسیر:نوشتن بین سطور ،سبب خالی ماندن سطراول وآخر میشود

.یکی از موارد رد دفاتر  قانونی است.

۵ –  تراشیدن و پاک‏کردن و محوکردن مندرجات دفاتر به‏منظور سوءاستفاده .

۶ –  جای سفیدگذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام

  صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به‏منظور سوء استفاده .

تفسیر:نوشتن ثبتها بدون فاصله حتی یک سطر

***موارد رد دفاتر  قانونی 

۷ –  بستانکارشدن حسابهای نقدی و بانکی، مگر اینکه حسابهای بانکی با

صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار‏شدن حسابهای بانکی یا نقدی

ناشی از تقدم و تأخر ثبت حسابها باشد که در این‏صورت موجب رد دفتر نیست.

تفسیر:بستانکار شدن مانده حساب بانک یعنی موجودی منفی که از نظر ماهیت و

در عمل .اقعیت ندارد مگر در موارد خاص.مثلا در یک روز وجه به بانک واریز شده و در

همان روز وجه خارج شده باشد،حال اگر در ثبت اسناد ابتدا خروج وجه ثبت شود ،سپس

بلافاصله ثبت واریز وجه انجام شود،مانده حساب بانک در یک لحظه بستانکار میشود و

در سطر بعدی مانده بدهکار میشود.که در این حالت بستانکار شدن بانک سبب رد دفاتر نمیشود.

۸ –  تأخیر تحریر دفتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‏های ۲ و ۳ و ۴

مادة ۱۳ و تأخیر تحریر دفترکل زاید بر حد مجاز مقرر در مادة ۱۴ و تأخیر تحریر زاید بر حد

مقرر در مادة ۱۷ این آیین‏نامه .

لذا تبصره ۲ ماده ۱۳ اشاره می کند به اینکه تاخیر در تحریر عملیات در صورتی که

به منظور سو استفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیشتر از ۱۵

روز به تشخیص هیات ۳ نفره حسابرس منتخب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

و اصلاحیه های بعدی به قانونی بودن دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .

تبصره ۳ ماده ۱۳ اشاره می کند به اینکه در مورادی که دفاتر موضوع این آیین نامه

توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف ۳۰ روز دفاتر جدید امضاء پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند ، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد .

ماده ۱۴- کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود .

۹ –  عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات مادة ۱۵ این  آیین‏نامه .

۱۰ –  اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات مؤسسه درصورتی‏که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصرة مادة ۱۱۱ این آیین‏نامه اقدام نشده‏باشد.

۱۱ –  درصورتی‏که مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع مادة ۱۶۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند.

۱۲ –  عدم ارائة آیین‏نامه‏ها یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامه‏های آن و  نحوة کار با نرم‏افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصة عملیات موضوع مادة

۱۷ این آیین‏نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می‏نمایند.

تفسیر:مودیانی که عملیت مالی خود را در نرم افزار حسابداری ثبت میکنند،بایستی کتبا نرم افزار خود را به حوزه مالی معرفی نماید.و عمل به مقررات آن.

یکی از موارد رد دفاتر  قانونی است.

ماده ۱۷- مودیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می نمایند ، موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر

روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده ۱۴ این آئین نامه به دفتر کل منتقل کنند ، علاوه بر این منظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه

ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه های آن و نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورداستفاده را در اختیار ماموران رسیدگی قرار دهند . ضمنا مودیان مذکور مکلفند

هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند .

۱۳ –  عدم ارائة یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ‏شده ( ولو نانویس ) .

تفسیر:دفاتر حتی اگر نانویس هم باشد میبایست در اختیار مامور مالیتی قرار گیرد.یکی از موارد رد دفاتر  قانونی است.

۱۴ –  استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ‏شدة سالهای قبل ( با توجه به مقررات مادة ۳  این آیین‏نامه ) .

تفسیر: انجام عملیات مالی هر سال فقط در دفاتر همان سال بایستی ثبت شود.

۱۵ –  عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستمهای  الکترونیکی در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده می‏نمایند.

تفسیر:موارد مندرج در دفاتر بایستی با نرم افزار ارائه معرفی شده به سازمان یکی باشد.در غیراینصورت یکی از موارد رد دفاتر  قانونی است.

 ۱۶ –  ثبت هزینه‏ ها و درآمدها و هر نوع اعمال و احکام مالی غیرواقع در دفاتر  به شرط احراز

(توضیح اینکه ثبت هزینه ‏هایی که وقوع آن محقق بوده اما به‏ دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می‏شود، به‏منزلة ثبت هزینه‏ های غیرواقع تلقی نمی‏شود) .

تبصره ـ  در مورد بند ۶ این ماده چنانچه سفیدماندن جهت ثبت تراز افتتاحی باشد، موجب رد دفاتر نخواهدبود و همچنین سفیدماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر هفته یا هر ماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفیدمانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی‏ آورد.