مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

تبصره ذیل ماده ” ۱۰ ” به : تبصره ۱ ” اصلاح و ” تبصره ۲ ” به شرح زیر به ذیل ماده

” ۱۰ ” اضافه گردد:

تبصره ۲ : مودیان مشمول ماده ” ۷ ” این ضوابط اجرایی که نسبت به انتقال کارخانه

های خود قبل از ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ به شهرک های صنعتی مصوب اقدام نموده اند چنانچه

قبل یا بعد از انتقال تاسیسات کارخانه خود به شهرک های صنعتی مصوب، صرفا نسبت

به اعلام کتبی موضوع ماده ” ۷ ” و بند ( الف ) ماده ” ۸ ” به اداره امور مالیاتی و

تسلیم مدارک مورد اشاره در ماده ” ۸ ” اقدام ننموده باشند در صورتی که حداکثر ظرف

مدت ۶ ماه پس از تصویب این اصلاحیه نسبت به اعلام انتقال تاسیسات خود به شهرک

های صنعتی مصوب به ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند و مدارک ذیل را که به تایید وزارت

صنعت، معدن و تجارت رسیده است به ادارات امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند مشروط

بر اینکه پرونده مالیاتی عملکرد سال یا سال های مربوطه در یکی از مراحل رسیدگی و یا

مراجع حل اختلاف مالیاتی قابل طرح باشد امکان برخورداری از معافیت مالیاتی قسمت اخیر

تبصره ” ۳ ” ماده ” ۱۲۸ ” قانون مالیات های مستقیم را با رعایت این دستورالعمل و سایر

مقررات دارا خواهند بود.

مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور-مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

  1. تصویر درخواست انتقال به شهرک های صنعتی مصوب ارائه شده به سازمان صنعت معدن

  2. و تجارت به تاریخ قبل از انتقال که تسلیم آن به تایید سازمان مذکور رسیده باشد.

  3. تصویر پروانه بهره برداری یا گواهی صنعتی قبل از انتقال.

  4. تصویر پروانه بهره برداری بعد از انتقال.

  5. گواهی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذی ربط مبنی بر انتقال کارخانه به

  6. شهرک صنعتی مصوب، جمع آوری و خروج ماشین آلات کارخانه قبلی و عدم هر

  7. گونه فعالیت مرتبط با کارخانه انتقالی در محل سابق.

برای کارخانه های انتقالی از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۲ به بعد رعایت ضوابط قبلی الزامی است.

علی طیب نیا                          محمد رضا نعمت زاده

وزیر امور اقتصادی و دارایی                              وزیر صنعت، معدن و تجارت

شماره: ۱۸۲۱۳/۲۰۰/ص                                                      تاریخ: ۱۷/۱۰/۱۳۹۲

بخشنامه در خصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی

خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور-مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

پیرو بخشنامه شماره ۲۴۸۳۱/۲۱۲۵ مورخ ۲۷/۶/۸۵، بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۹۳۱/۲۰۰

مورخ ۲۶/۸/۹۰ این سازمان و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به

موجب نامه شماره ۱۴۸۷۳۶ مورخ ۱۰/۹/۹۲ مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی

در اجرای تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، عبارت برای انجام دادن عملیات

موسسه به کار گرفته شده باشد به جای عبارت در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارایی

ثابت مشهود مودیان مالیاتی به کار گرفته می شود در صدر بخشنامه مذکور و عبارت در

سرمایه در گردش و یا خرید دارایی ثابت مودیان در بند “ب” بخشنامه مورد نظر جایگزین

می گردد که با جایگزینی عبارت های فوق الذکر، بخشنامه مزبور به شرح ذیل اصلاح می گردد: