مغایرت در شرکت های بازرگانی

مغایرت در شرکت های بازرگانی

2019-01-08T14:57:09+03:30

مغایرت در شرکت های بازرگانی

مغایرت در شرکت های بازرگانی

زمانی که  با شرکت خارجی معامله انجام شده است و در مقابل ارز پرداخت می کنند

چگونه ثبت سند انجام میشود: در شرکت های بازرگانی به سادگی بیان میشود که خرید

و فروش، اما در زمان معامله با شرکت های خارجی به این سادگی ها نیست که ثبت

سند انجام شود وکالا وارد انبار شود مراحل زیاد و پیچیده و طولانی باید پشت سر گذاشت.

این مراحل میتواند از محل بانک ها باشد و حساب باز میکنید برای ارسال وجوه در مراحل

مختلف و پیچیدگی زمانی اتفاق می افتد که شما یک پول را برای چندین بانک ارسال میکنید

و سخت تر هزینه گمرک برای کل است که حسابدار باید این هزینه ها را تقسیم هزینه کند.

به طور کلی تمام پول ها و وجوهاتی که تحت عناوین مختلف به کشور خارجی و شرکت

مربوطه میرسد و به انضمام  روش حمل ( دریایی، زمینی، هوایی و….) و ترتیب بیمه و ترخیص

و هزینه گمرکی و مجموع همه این ها میشود بازرگانی خارجی و به این سادگی نیست و

اصطلاحاتی که باید در ایمیل آموخته شود و ذکر شود. بتوان قیمت تمام شده درآورد و در

خرید داخلی قیمت تمام شده نهایتا به اضافه هزینه حمل می شود ولی در خرید خارجی

چندین مبالغ مختلف وجود دارد و از همه مهم تر مسئله تبدیل ارز به ریال است که چه زمانی

قیمت ارز چقدر بوده است و مسئله تسریع ارز و سود و زیان ناشی از تسریع ارز را باید محاسبه کرد.

مغایرت در شرکت های بازرگانی-مغایرت در شرکت های بازرگانی

دریافت چک و تاریخ سررسید چک:

تاریخ وصول چک، سررسید چک است. در سیستم دستی فقط ذکر میشود اسناد دریافتنی

بدهکارو زمانی که چک وصول شد، می شود اسناد دریافتنی بستانکار. در سیستم اتوماتیک

  باید تمام مشخصات چک وارد شود و پرداخت و دریافت چک از طریق مکانیزه انجام می شود.

زمانی که حسابدار چک دریافت میکند باید اشاره کند از فرد مورد نظر چک دریافت شده و

طبیعتا این فرد بابت بدهی خود چک پرداخت کرده است. خریدارها معین حساب دریافتنی

هستند و حساب دریافتنی بستانکار و اسناد دریافتنی بدهکار.

مغایرت در شرکت های بازرگانی-مغایرت در شرکت های بازرگانی

هزینه های مشترک و یکسان بسیار زیاد است: مثل هزینه آب ( قسمت اداری- تولید و …) و

هزینه حمل ( حمل اساسه : هزینه های اداری- حمل لوازم برای مشتری: هزینه های فروش-

حمل مواد برای کارخانه: هزینه های سربار) ، بستگی دارد این هزینه در کجای شرکت اتفاق

افتاده است. هزینه های سربار برای واحدهای تولیدی است ، زمانی که کالایی تولید میشود

یک مواد تشکیل دهنده است و یک هزینه دستمزد تبدیل و تمامی هزینه ها به غیر از این می

شود سربار( حمل، آب و برق، نگهبانی و …) .

دیدگاه خود را بنویسید