معافیت های مالیاتی مزایای مستمرو غیر مستمر

معافیت های مالیاتی مزایای مستمرو غیر مستمر

2019-12-21T12:10:06+03:30

معافیت های مالیاتی مزایای مستمر و غیر مستمر

معافیت های مالیاتی مزایای مستمرو غیر مستمر

عبارتند از: معافیت های مالیاتی مزایای مستمرو غیر مستمر

۱-هزینه های سفر و فوق العاده  ماموریت

۲-مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران

۳-خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه مورد استفاده کارگران

۴-هر نوع مزایای غیر نقدی پرداختنی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴)ق.م.م ضمناحق عائله مندی پرداختنی به کارکنان دولت از مالیات معاف است.

۵-عیدی سالیانه و یا پاداش آخرسال جمعا تا میزان یک دوازدهم میزان معافیت موضوع ماده(۸۴) بدون توجه به مدت کارکرد حقوق بگیر

۶-وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا تحت تکلف آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان باستناد اسناد و مدارک پرداخت کند.

۷-درآمد حقوق پرستل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشند.

۸-حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستعمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختنی به وارث.

۹-تمام متقاضیان مسکن که از ابتدای سال ۱۳۷۹تا سال ۱۳۸۳ اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر (۱۲۰) مترمربع نمایند ،مشمول معافیت این آیین نامه خواهند بود. (آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۹قانون برنامه سوم توسعه )

 ۶/۲سایر معافیت های مالیاتی در درامد حقوق :در آمدهای حقوق (حقوق و مزایا) افراد ذیل با استناد ماده ۹۱قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است:

۱/۶/۲روسا و اعضای ماموریت های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیات های نمایندگی فوق الغاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتنی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل

۲/۶/۲-روسا و اعضای هیات های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به حقوق دریافتنی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی نباشد.

۳/۶/۲ روسا و مدیریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتنی از دول متبوع به شرط معامله متقابل

۴/۲/۲-کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محمل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و عملی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بیت المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتنی آنان از دولت متبوع یا موسسه بین الملی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتنی آنان از دولت متبوع یا موسسات بین المللی مذکور

۵/۶/کارمندان محلی سفارتخانه ها وکنسولگری ها و نمایندگی های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشد به شرط معامله متقابل

۵/۶/۲-با ستاند ماده( ۱۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقساط ماهیانه تهسیلات اعتباری مسکن از بانکها از درآمد مشمول محاسبات دریافت کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مشمول محاسبات مالیاتی قرار میگیرد استفاده از این معافیت طی دوره (۸۳-۱۳۷۹) فقط برای یکبار و شامل واحدهای با مساحت مفید حداکثر ۱۲۰متر مربع خواهد بود.

مثال نمونه:خانم  مرجان از تاریخ ۱/۷/۱۳۵۸به استخدام یک شرکت درامده است .حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر نامبرده به شرح ذیل میباشد.

۱-حقوق اصلی( پایه) ماهیانه                                                     ۷۱۰۰۰۰۰

۲- اضافه کار فروردین ماه (۵۰ساعت)                                          ۱۵۰۰۰۰۰

۳-استفاده از مسکن با اثاثیه که در محل کارگاه در اختیار وی قرار داه شده است (به موجب قانون)

۴-استفاده از اتومبیل اختصاصی بدون راننده

۵-حق خوار و بار(تغذیه)ماهانه معادل                                        ۷۰۰۰۰ (نقدی )

۶-حق عائله مندی ماهانه غیر نقدی                                            ۱۵۰۰۰۰

۷-فوق العاد جذب                                                                        ۳۸۰۰۰۰۰

۸-فوق العاده بدی آب و هوا                                                        ۱۳۵۰۰۰۰

۹-فوق العاده محل خدمت                                                           ۱۴۵۰۰۰۰

۱۰-فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی                              ۱۲۴۰۰۰۰

۱۱-اقساط ماهیانه تسهیلات بانکی مسکن                                 ۷۰۰۰۰۰

با فرض دولتی و خصوصی بودن شرکت در هر دو حالت درآمد مشمول مالیات حقوق و مالیات متعلقه خانم مرجان رامحاسبه کنید.

 

دیدگاه خود را بنویسید