معافیت های مالیاتی مزایای مستمرو غیر مستمر

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » معافیت های مالیاتی مزایای مستمرو غیر مستمر

معافیت های مالیاتی مزایای مستمرو غیر مستمر

معافیت های مالیاتی مزایای مستمرو غیر مستمر

معافیت های مالیاتی مزایای مستمرو غیر مستمر

عبارتند از:

۱-هزینه های سفر وفوق العاده  ماموریت

۲-مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران

۳-خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه مورد استفاده کارگران

۴-هرنوع مزایای غیر نقدی پرداختنی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴)ق.م.م ضمناحف عائله مندی پرداختنی به کارکنان دولت از مالیات معاف است.

۵-عیدی سالیانه ویا پاداش آخرسال جمعا تا میزان یک دوازدهم میزان معافیت موضوع ماده(۸۴)بدون توجه به مدت کارکردحقوق بگیر

۶-وجوهی که کارفرمابابت هزینه معالجه کارکنان خودیا تحت تکلف آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیربه پزشک یا بیمارستان باستاد اسناد و مدارک پرداخت کند.

۷-درامد حقوقپرستل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم ازنظامی و انتظامی،مشمولانقانون استخدامی وزارتاطلاعات وجانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت هرگونه مالیات معاف میباشند.

۸-حقوق بازنشستگی ووظیفه ومستعمری وپایان خدمت و خسارت اخراج وبازخرید خدمت و وظیفهیا مستعمری پرداختنی به وارث.

۹-تمام متقاضیان مسکن که از ابتدای سال ۱۳۷۹تا سال۱۳۸۳اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با

مساحت مفید حداکثر(۱۲۰)مترمربع نمایند،مشمول معافیت این ایین نامه خواهند بود.(آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۹قانئن برنامه سوم توسعه)

 ۶/۲سایر معافیت های مالیاتی در درامد حقوق

در آمدهای حقوق (حقوق و مزایا)افراد ذیل با ستاند ماده ۹۱قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است:

۱/۶/۲روسا واعضای ماموریت  های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیات های نمایندگی فوق الغاده دول خارجی نسبت به درامد حقوق دریافتنی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل

۲/۶/۲-روسا واعضای هیات های نمایندگی سازمان ملل متحد وموسسات تتخصصی ان در ایران نسبت به حقوق دریافتنی از سازمان وموسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهئری اسلامی نباشد.

۳/۶/۲روسا ومدیریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندانموسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درامد حقوق دریافتنی از دول متبوع به شرط معامله متقابل

۴/۲/۲-کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محمل کمکهای  بلاعوض فنی واقتصادی و عملی وفرهنگی دول خارجی ویا موسسات بیت المللی به ایران ازام میشوند نسبت به حقوق دریافتنی آنان از دولت متبوع یا موسسه بیت الملی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتنی انان از دولت متبوع یا موسسات بین المللی مذکور

۵/۶/کارمندان محلی سفارتخانه ها وکنسولگرها ونمایندگیها دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درامد حقوق دریافتی از دولتجمهوری اسلامی ایران در صورتیکه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشد به شرط معامله متقابل

۵/۶/۲-با ستاند ماده( ۱۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقساط ماهیانه تهسیلات اعتباری مسکن از بانکها از درامد مشمول محاسبات  دریافت کنندگان تسهیلات کسر ومانده درامد مشمول محاسبات مالیاتی قرارمیگیرد استفاده از این معافیت طی دوره (۸۳-۱۳۷۹)فقط برای یکبار و شامل واحدهای با مساحت مفید حداکثر ۱۲۰متر مربع خواهد بود.

مثال نمونه:خانم  مرجان از تاریخ ۱/۷/۱۳۵۸به استخدام یک شرکت درامده است .حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر

نامبرده به شرح ذیل میباشد.

۱حقوق اصلی( پایه) ماهیانه                                                                ۷۱۰۰۰۰۰

۲ اضفه مار فروردین ماه (۵۰ساعت)                                                       ۱۵۰۰۰۰۰

۳استفادهاز مسکن با اثاثیه که در محل کارگاه د ر اختیاروی قرار داه شده است (به موجب قانون)

۴-استفاده از اوتومبیل اختصاصی بدون راننده

۵-حق خواربار(تغذیه )ماهانه معادل                                                       ۷۰۰۰۰ (نقدی )

۶حق عائله مندی ماهانه غیر نقدی                                                      ۱۵۰۰۰۰

۷فوق العادجذب                                                                        ۳۸۰۰۰۰۰

۸-فوق العاده بدی آب و هوا                                                        ۱۳۵۰۰۰۰

۹-فوق العاده محل خدمت                                                            ۱۴۵۰۰۰۰

۱۰-فوق العاده محرومیت از تسحیلات زندگی                                   ۱۲۴۰۰۰۰

۱۱-اقساط ماهیانه تسهیلات بانکی مسکن                                    ۷۰۰۰۰۰

با فرض دولتی و خصوصی بودن شرکت در هردو حالت درامد مشمول مالیات حقوق و مالیات متعلقه خانم مرجان

رامحاسبه کنید.

دیدگاه خود را بنویسید