معافیت های مالیاتی حقوق

معافیت های مالیاتی حقوق

2019-12-21T11:50:27+03:30

معافیت های مالیاتی حقوق

معافیت های مالیاتی حقوق

معافیت های مالیاتی حقوق مزایای مستمرو غیر مستمر عبارتند از:

۱-هزینه های سفر و فوق العاده ماموریت
۲-مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران
۳-خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه مورد استفاده کارگران

۴-هرنوع مزایای غیر نقدی پرداختنی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴)ق.م.م ضمنا حق عائله مندی پرداختنی به کارکنان دولت از مالیات معاف است.
۵-عیدی سالیانه و یا پاداش آخر سال جمعا تا میزان یک دوازدهم میزان معافیت موضوع ماده(۸۴)بدون توجه به مدت کارکرد حقوق بگیر
۶-وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا تحت تکلف آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان باستاد اسناد و مدارک پرداخت کند.
۷-در آمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی ،مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند.
۸-حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختنی به وارث.
۹-تمام متقاضیان مسکن که از ابتدای سال ۱۳۷۹تا سال۱۳۸۳اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر (۱۲۰) مترمربع نمایند ،مشمول معافیت این آیین نامه خواهند بود. ( آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۹ قانون برنامه سوم توسعه)

۶/۲ سایر معافیت های مالیاتی در درآمد حقوق
در آمدهای حقوق (حقوق و مزایا) افراد ذیل با استناد ماده ۹۱قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف است:

۱/۶/۲روسا و اعضای ماموریت های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیات های نمایندگی فوق الغاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتنی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل
۲/۶/۲-روسا و اعضای هیئات های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به حقوق دریافتنی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی نباشد.
۳/۶/۲روسا و مدیریت های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگ دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتنی از دول متبوع به شرط معامله متقابل
۴/۲/۲-کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی و اقتصادی و عملی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین المللی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتنی آنان از دولت متبوع یا موسسه بین الملی به ایران اعزام میشوند نسبت به حقوق دریافتنی انان از دولت متبوع یا موسسات بین المللی مذکور

۵/۶/کارمندان محلی سفارتخانه ها و کنسولگری ها ون مایندگی ها: دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتیکه دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشد به شرط معامله متقابل
۵/۶/۲-باستناد ماده( ۱۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانکها از درآمد مشمول محاسبات دریافت کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مشمول محاسبات مالیاتی قرار میگیرد استفاده از این معافیت طی دوره (۸۳-۱۳۷۹) فقط برای یکبار و شامل واحدهایی با مساحت مفید حداکثر ۱۲۰متر مربع خواهد بود.

معافیت های مالیاتی حقوق
مثال نمونه: خانم مرجان از تاریخ ۱/۷/۱۳۵۸به استخدام یک شرکت درآمده است .حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر نامبرده به شرح ذیل میباشد.
۱حقوق اصلی( پایه) ماهیانه ۷۱۰۰۰۰۰

قانون مالیاتهای مستقیم از ماده219 تا ماده225

۲ اضافه کار فروردین ماه (۵۰ساعت) ۱۵۰۰۰۰۰
۳استفاده از مسکن با اثاثیه که در محل کارگاه د ر اختیاروی قرار داه شده است (به موجب قانون)
۴-استفاده از اتومبیل اختصاصی بدون راننده
۵-حق خواربار(تغذیه )ماهانه معادل ۷۰۰۰۰ (نقدی )
۶حق عائله مندی ماهانه غیر نقدی ۱۵۰۰۰۰
۷فوق العادجذب ۳۸۰۰۰۰۰
۸-فوق العاده بدی آب و هوا ۱۳۵۰۰۰۰
۹-فوق العاده محل خدمت ۱۴۵۰۰۰۰
۱۰-فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی ۱۲۴۰۰۰۰
۱۱-اقساط ماهیانه تسهیلات بانکی مسکن ۷۰۰۰۰۰
با فرض دولتی و خصوصی بودن شرکت در هردو حالت درآمد مشمول مالیات حقوق و مالیات متعلقه خانم مرجان رامحاسبه کنید.

حالت اول : شرکت دولتی است
مجموع حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر
۱۶٫۲۴۰٫۰۰۰= ۱٫۲۴۰٫۰۰۰+۱٫۴۵۰٫۰۰۰+۱٫۳۵۰٫۰۰۰+۳٫۸۰۰٫۰۰۰+۱٫۵۰۰٫۰۰۰+۷٫۱۰۰٫۰۰۰
با استناد به بند (۱۰) ماده ۹۱ (ق.م.م)مسکن واگذاری به کارکنان دولتی مشمول مالیات نمیگردد

 حق خواربارچون غیر نقدی و از دو دوازدهم موضوع بند (۱۲) ماده ۹۱ کمتر است مشمول مالیات نمیگردد.
حقوق و مزایای مشمول با کسر اقساط مسکن ۱۵٫۷۴۰٫۰۰۰= ۷۰۰٫۰۰۰-۱۶٫۴۴۰٫۰۰۰
حقوق و مزایای مشمول مالیات ۱۳٫۵۸۰٫۰۰۰=۲٫۱۶۰٫۰۰۰-۱۵٫۷۴۰٫۰۰۰
مالیات فروردینماه خانم مرجان ۱٫۳۵۸٫۰۰۰=۱۰%*۱۳٫۵۸۰٫۰۰۰
تذکر: با استناد بخشنامه۲۹۳۰۰/۲۳۹۷/۲۱۱ مورخ ۲/۶/۱۳۸۲ در بخش دولتی مصداق اتومبیل اختصاصی وجود ندارد.
حالت دوم: شرکت خصوصی است
استفاده از مسکن با اثاثیه در محل کارگاه و همچنین حق تغذیه و حق عائله مندی غیر نقدی چون کمتر از ۱۲/۲ موضوع ماده (۸۴) ق.م.م میباشد از مالیات معاف میباشد.
۱۶٫۴۴۰٫۰۰۰= ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ + ۱٫۴۵۰٫۰۰۰ +۱٫۳۵۰٫۰۰۰ +۳٫۸۰۰٫۰۰۰ + ۷٫۱۰۰٫۰۰۰
اتومبیل بدون راننده ۸۲۲٫۰۰۰= ۵% * ۱۶٫۴۴۰٫۰۰۰
درآمد حقوق و مزایای مستمر ماهیانه مشمول مالیات
۱۷٫۲۶۲٫۰۰۰= ۱۶٫۴۴۰٫۰۰۰ +۸۲۲٫۰۰۰
۱۶٫۵۶۲٫۰۰۰= ۷۰۰٫۰۰۰ – ۱۷٫۲۶۲٫۰۰۰
درآمد حقوق و مزایای مشمول مالیات سالانه ۱۹۸٫۷۴۴٫۰۰۰= ۱۲* ۱۶٫۵۶۲٫۰۰۰
۱۷۲٫۸۲۴٫۰۰۰=۲۵٫۹۲۰٫۰۰۰ – ۱۹۸٫۷۴۴٫۰۰۰
۴٫۲۰۰٫۰۰۰= ۱۰% * ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۷۲٫۸۲۴٫۰۰۰ ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰= ۲۰% * ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸٫۲۰۶٫۰۰۰= ۲۵% *۷۲٫۸۲۴٫۰۰۰

مالیات حقوق و مزایای سالیانه ۳۴٫۰۰۶٫۰۰۰= ۱۸٫۲۰۶٫۰۰۰ + ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ +۴٫۲۰۰٫۰۰۰
مالیات حقوق و مزایای ماهانه ۲٫۸۳۳٫۸۳۳= ۱۲ / ۳۴٫۰۰۶٫۰۰۰
مالیات اضافه کاری ۳۷۵٫۰۰۰ = ۲۵% * ۱٫۵۰۰٫۰۰۰
کل مالیات فروردین ماه خانم مرجان ۳٫۲۰۸٫۸۳۳ = ۲٫۸۳۳٫۸۳۳ + ۳۷۵٫۰۰۰

معافیت های مالیاتی حقوق

مثال نمونه: آقای فواد از تاریخ ۱/۸/۱۳۸۵ در یک شرکت استخدام شده است چنانچه حقوق و مزایای مستمر ماهیانه وی ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال باشد و اضافه کار مجاز مهرماه نامبرده ۸۰۰٫۰۰۰ ریال و در همین ماه نیز مبلغ ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان پاداش کارکرد به او تعلق گرفته باشد و اقساط تسهیلات مسکن نامبرده طبق گواهی بانک ماهانه ۶۰۰٫۰۰۰  ريال باشد مالیات درآمد حقوق و مزایای این کارمند در آبان ماه چقدر خواهد بود.

حالت اول: شرکت دولتی است
درآمد حقوق مشمول مالیات آبان ماه ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱٫۳۰۰٫۰۰۰+ ۸۰۰٫۰۰۰ + ۶٫۹۰۰٫۰۰۰
درآمد مشمول مالیات پس از کسر وام مسکن ۸٫۴۰۰٫۰۰۰ = ۶۰۰٫۰۰۰ – ۹٫۰۰۰٫۰۰۰

۶٫۲۴۰٫۰۰۰ = ۲٫۱۶۰٫۰۰۰ – ۸٫۴۰۰٫۰۰۰
مالیات ماهانه ۶۲۴٫۰۰۰ = ۱۰% * ۶٫۲۴۰٫۰۰۰
تذکر: فقط پاداش آخر سال معادل معافیت موضوع ماده (۸۴) از مالیات معاف است و پاداش طی سال شامل مالیات میشود.

حالت دوم: شرکت خصوصی است
درآمد ماهانه مشمول مالیات پس از کسر اقساط وام مسکن ۶٫۳۰۰٫۰۰۰ = ۶۰۰٫۰۰۰ – ۶٫۹۰۰٫۰۰۰
درآمد سالانه مشمول مالیات پس از کسر اقساط وام مسکن ۷۵٫۶۰۰٫۰۰۰ = ۱۲ * ۶٫۳۰۰٫۰۰۰
درآمد سالانه مشمول مالیات ۴۹٫۶۸۰٫۰۰۰ = ۲۵٫۹۲۰٫۰۰۰ – ۷۵٫۶۰۰٫۰۰۰

۴٫۲۰۰٫۰۰۰ = ۱۰% * ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۹٫۶۸۰٫۰۰۰
۱٫۵۳۶٫۰۰۰ = ۲۰% * ۷٫۶۸۰٫۰۰۰

مالیات سالانه حقوق و مزایای مستمر فواد
مالیات ماهانه حقوق و مزایا ۴۷۸٫۰۰۰ = ۱۲ / ۵٫۷۳۶٫۰۰۰ = ۱٫۵۳۶٫۰۰۰ + ۴٫۲۰۰٫۰۰۰
چون تا ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ريال دریافتی مشمول مالیات در سال برای کارکنان بخش خصوصی مشمول نرخ ده درصد میگردد با توجه به اینکه اضافه کاری و پاداش غیر مستمر هستند و حقوق سالانه مشمول مالیات فواد با احتساب اضافه کاری و پاداش نیز بیشتر از  ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال میباشد، اضافه کاری و پاداش نامبرده در آبان ماه مشمول نرخ بیست درصد میگردند.
۲٫۱۰۰٫۰۰۰ = ۸۰۰٫۰۰۰ + ۱٫۳۰۰٫۰۰۰
مالیات اضافه کار و پاداش ۴۲۰٫۰۰۰ = ۲۰% * ۲٫۱۰۰٫۰۰۰
کل مالیات حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر مهر ماه فواد ۸۹۸٫۰۰۰ = ۴۷۸٫۰۰۰ + ۴۲۰٫۰۰۰

معافیت های مالیاتی حقوق

تمرینات فصل دوم:
۱- خانم خاطره در یک شرکت خصوصی کار میکند. مجموع حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر خرداد ماه ۱۳۸۵ نامبرده به شرح ذیل می باشد. مالیات خرداد ماه درآمد حقوق وی را حساب کنید.
حقوق ماهیانه ۲٫۶۲۵٫۰۰۰ ريال
مزایا(فوق العاده شغل) ۱٫۴۵۰٫۰۰۰
فوق العاده بدی آب و هوا ۹۱۰٫۰۰۰
فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
حق جذب ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
اضافه کار خرداد ماه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۲- آقای رضا عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه های کشور است که حقوق و مزایای نامبرده معادل ۶٫۸۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد . چنانچه این استاد در ساعات فراغت نیز در یکی دیگر از دانشگاهها به امر تدریس بپردازد و حق التدریس دریافتی او ماهیانه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال باشد مطلوب است مالیات حق الزحمه ساعات فراغت وی.

۳- حقوق و مزایای خانم کتایون کارمند شاغل در بخش دولتی شامل ۳٫۵۳۰٫۰۰۰ ريال پایه حقوق و ۲٫۲۵۳٫۰۰۰ ريال فوق العاده شغل میباشد. از ۱/۹/۸۵ به حقوق و مزایای نامبرده به ترتیب ۸۰۰٫۰۰۰ و ۹۷۰٫۰۰۰ اضافه شده است. اضافه کاری ساعتی ماهانه کارمند در مهر، آذر و اسفند هر ماه معادل ۶۰ ساعت بوده که بر مبنای ۱۵۰/۱ حقوق و مزایای ماهانه پرداخت شده است. چنانچه این کارمند در پایان سال ۱۳۸۱ معادل ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به عنوان عیدی و پاداش دریافت کرده باشد مطلوب است محاسبه مالیاتی که کارمند نامبرده در چهارماهه پایان سال ۱۳۸۱ در ارتباط با حقوق و مزایای دریافتی باید پرداخت کند.
۴- خانم انوشه مدیر اداری یک شرکت غیر دولتی در ۱/۵/۱۳۸۵ استخدام شده است . طبق حکم استخدامی حقوق و مزایای نامبرده به شرح ذیل میباشد:
پایه حقوق ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال
فوق العاده شغل ۹۰۰٫۰۰۰ ريال
حق جذب ۸۵۰٫۰۰۰ ريال
حق مسکن ۸۰۰٫۰۰۰ ريال
عائله مندی (غیر نقدی) ۵۰۰٫۰۰۰ ريال
اقساط ماهانه تسهیلات مسکن از بانک مسکن ۵۵۰٫۰۰۰ ريال
حق ایاب و ذهاب ماهانه ۸۰۰٫۰۰۰ ريال
چنانچه در بهمن و اسفند ماه بابت پاداش و بهره وری بنامبرده به ترتیب ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ و ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال پرداخت شده و عیدی پایان سال نیز معادل ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به وی تعلق گرفته باشد مجموع مالیات پرداختی نامبرده تا پایان ساال ۱۳۸۵ را محاسبه کنید.
۵- خانم فرزانه کارمند یک شرکت خصوصی که از تاریخ۱/۱/۱۳۸۵ به استخدام شرکت مزبور در آمده است. حقوق و مزایای نامبرده طبق حکم استخدامی عبارتند از:
پایه حقوق ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ريال
حق جذب ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ريال
فوق العاده شغل ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
تفاوت تطبیق ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال
اضافه کار فروردین ماه و اریبهشت ماه نامبرده به ترتیب معادل ۱۲۰ و ۱۳۰ ساعت بوده که طبق فرمول حقوق جذب + حقوق پایه ۴/۱ * ۳۳/۷ * ۳۰
محاسبه میشود مطلوب است محاسبه مالیات بر درآمد حقوق و مزایای خانم فرزانه در فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۱ معافیت های مالیاتی حقوق

بخشنامه محاسبه مالیات حقوق سازمان امور مالیاتی کشور
در اجرای مقررات مربوط به قانون اصلاح مادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی ، با توجه به اصلاحیه قانون مربوط در فصل مالیات بر درآمد حقوق و به منظور محاسبه صحیح مالیات حقوق از اول سال ۱۳۸۱ سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره ۲۰۶۷/۱۱۳- ۵/۳۰ مورخ ۲۳/۱/۸۱ مراتب ذیل را اعلام نمود:
۱- مثال اول: در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد . حقوق و فوق العاده شغل مستمر ماهانه ۹۰۰٫۰۰۰ريال ، فوق العاده جذب مستمر ۳۰۰٫۰۰۰ ريال، فوق العاده شرایط محیط کار مستمر ۱۵۰٫۰۰۰ ريال ، فوق العاده نوبت کاری مستمر ۵۰٫۰۰۰ ريال و اضافه کاری ساعتی در فروردین ۳۰۰٫۰۰۰ ريال
درآمد حقوق مستمر ماهانه ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ = ۵۰٫۰۰۰ +۱۵۰٫۰۰۰ + ۳۰۰٫۰۰۰+ ۹۰۰٫۰۰۰
درآمد حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ = ۱۲ * ۱٫۴۰۰٫۰۰۰
چون در میزان درآمد حقوق مستمر سالانه از میزان معافیت سالانه حقوق بگیر کمتر است بنابراین حقوق بگیر مذکور مشمول مالیات نمیشود.
درآمد مستمر سال و اضافه کار فروردین ماه ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ = ۳۰۰٫۰۰۰ / ۱۶٫۸۰۰٫۰۰۰

چون مجموع درآمد حقوق و مستمر سال و اضافه کار فروردین ماه نیز به حد نصاب معافیت موضوع ماده ۸۴ اصلاحی نمیرسد بنابراین اضافه کار حقوق بگیر فروردین ماه نیز مشمول مالیات نخواهد بود. حال اگر حقوق بگیر فوق الذکر در اردیبهشت ماه ۴۰۰٫۰۰۰ ریال اضافه کار ساعتی و یا پاداش دریافت نماید. و حقوق مستمر ماهانه او تغییر ننماید ۳۰۰٫۰۰۰ ریال از مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ریال دریافتی اردیبهشت از پرداخت مالیات معاف بوده و فقط ۱۰۰٫۰۰۰ ریال مازاد آن به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود.

در ضمن دریافتی های غیر مستمر ماه های بعد حقوق بگیر مزبور کلا به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود.
لازم به توضیح است که محاسبه مذکور در مواردی که حقوق بگیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد نیز تا میزان ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال درآمد مشمول مالیات سالانه ( درآمد حقوق سالانه پس از کسر معافیت سالانه ) به نرخ ده درصد و مازاد ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به نرخ های ماده ۱۲۱ اصلاحی حسب مورد میتواند مورد عمل قرار بگیرد.

معافیت های مالیاتی حقوق
۲- مثال دوم در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است : حقوق فوق العاده شغل مستمر ماهانه ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال، فوق العاده جذب مستمر ۷۰۰٫۰۰۰ ریال حقوق و فوق العاده شغل مستمر ماهانه ۵۰۰٫۰۰۰ ريال اضافه کاری ساعتی غیر مستمر ماهانه ۸۰۰٫۰۰۰ ريال

درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر ماهانه ۳٫۷۰۰٫۰۰۰= ۵۰۰٫۰۰۰+ ۷۰۰٫۰۰۰+ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
درآمد حقوق مشمول مالیات ۴۴٫۴۰۰٫۰۰۰= ۱۲ * ۳٫۷۰۰٫۰۰۰
درآمد مشمول مالیات سالانه ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰= ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ – ۴۴٫۴۰۰٫۰۰۰
مالیات سالانه ۲٫۷۰۰٫۰۰۰= ۱۰% * ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰
مالیات مستمر ماهانه ۲۲۵٫۰۰۰ = ۱۲ / ۲٫۷۰۰٫۰۰۰
مالیات اضافه کار ۸۰٫۰۰۰ = ۱۰% * ۸۰۰٫۰۰۰
جمع مالیات حقوق و اضافه کار ماه ۳۰۵٫۰۰۰ = ۸۰٫۰۰۰ + ۲۵۵٫۰۰۰

۲- مثال سوم حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد. مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستمر ماهانه ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال، فوق العاده جذب مستمر ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال، حق مدیریت مستمر ۵۰۰٫۰۰۰ ريال، فوق العاده شرایط محیط کار مستمر ۳۰۰٫۰۰۰ ريال، ایاب و ذهاب ۲۰۰٫۰۰۰ريال، اضافه کار ساعتی غیر مستمر ماهانه ۴۰۰٫۰۰۰ ريال ، حقوق و فوق العاده های مستمر ماهانه
۷٫۵۰۰٫۰۰۰= ۲۰۰٫۰۰۰+۳۰۰٫۰۰۰+۵۰۰٫۰۰۰+۱٫۰۰۰٫۰۰۰+۵٫۵۰۰٫۰۰۰
درآمد حقوق مستمر سالانه ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰= ۱۲ * ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
درآمد مستمر مشمول مالیات سالانه ۷۲٫۶۰۰٫۰۰۰ = ۱۷٫۴۰۰٫۰۰۰ – ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰
مازاد مشمول نرخ های مقرر در ماده ۱۳۱ ۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰= ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۷۲٫۶۰۰٫۰۰۰
۴٫۲۰۰٫۰۰۰= ۱۰% * ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۶٫۱۲۰٫۰۰۰= ۲۰% * ۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰
مالیات سالانه حقوق و مزایای مستمر ۱۰٫۳۲۰٫۰۰۰ = ۶٫۱۲۰٫۰۰۰ + ۴٫۲۰۰٫۰۰۰
مالیات ماهانه حقوق و مزایای مستمر ۸۶۰٫۰۰۰ = ۱۲ / ۱۰٫۳۲۰٫۰۰۰

مالیات اضافه کار ماهانه ۸۰٫۰۰۰ = ۲۰% * ۴۰۰٫۰۰۰

مالیات حقوق و اضافه کار ماهانه ۹۴۰٫۰۰۰ = ۸۰٫۰۰۰ + ۸۶۰٫۰۰۰

منبع : حسابداری مالیاتی -دوانی

دیدگاه خود را بنویسید