معافیت مالیات حقوق آزادگان

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » معافیت مالیات حقوق آزادگان

معافیت مالیات حقوق آزادگان

معافیت مالیات حقوق آزادگان قانون مالیات های مستقیم

معافیت مالیات حقوق آزادگان قانون مالیات های مستقیم

شماره: ۲۱۵۷/۷۱۱۷-۵/۳۰      تاریخ: ۲۴/۱/۱۳۸۱

معافیت مالیات حقوق آزادگان

نظر به اینکه حسب مقررات بند (۱۴) ماده (۹۱) اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون

مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی که طبق ماده واحده

“قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور

(۲۷/۱۱/۱۳۸۰) قابل اجراست. “جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان” از

پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف شده اند و همچنین به موجب ماده (۹۲) اصلاحی

قانون مذکور پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه

یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده شده است.

بنابراین توجه خواهند داشت که از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ کلیه جانبازان انقلاب اسلامی

و جنگ تحمیلی صرف نظر از درصد جانبازی آنان و کلیه آزادگان از پرداخت صد در صد

مالیات بر درآمد حقوق معاف کارفرمایان و پرداخت کنندگان حقوق صرفا با اخذ گواهی

مربوطه از مراجع ذیصلاح (بنیاد جانبازان و مستضعفان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان)

مکلف به اجرای قانون مذکور خواهند بود و پنجاه درصد (۵۰%) بخشودگی مالیات حقوق

کلیه کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه

ریزی کشور) نیز اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد از تاریخ تصویب

(۲۷/۱۱/۱۳۸۰) قانون اصلاحی یاد شده قابل اجرا میباشد.

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: ۴۰۱۰۷/۱۸۰۸-۲۱۱                                                                             تاریخ:۱۵/۷/۱۳۸۱

معافیت مالیات حقوق آزادگان قانون مالیات های مستقیم-معافیت مالیات حقوق آزادگان قانون مالیات های مستقیم

معافیت مالیات حقوق آزادگان

با عنایت به مفاد ماده ۲۷۳ الحاقی به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای

احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و

فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مفاد دادنامه شماره ۳۵۱

مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده (۲)

آیین نامه اعطای تخفیف های مالیاتی به آزادگان و تصویب نامه شماره ۱۲۶۵۰/ت ۲۶۵۷۱ ه مورخ

۲۵/۳/۸۱ هیات محترم وزیران مبنی بر تغییر عبارت “مشکلات مالی” به عبارت “مشکل مالیاتی”

(تصاویر پیوست) توجه خواهند داشت که آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تا تاریخ

۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به میزان پنجاه درصد و از تاریخ مذکور به بعد صد در صد درآمد حقوق آنان

طبق حکم بند (۱۴) ماده (۹۱) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از

پرداخت مالیات معاف خواهند بود و در مورد سایر درآمد های آزادگان عزیر، حکم مقرر در ماده

۱۹ قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال ۱۳۸۰ نافذ و قابلیت اجرایی دارد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره:۴۶/۹۳/۲۰۰                                                                                         تاریخ:۹/۴/۱۳۹۳

معافیت مالیات حقوق آزادگان قانون مالیات های مستقیم-معافیت مالیات حقوق آزادگان قانون مالیات های مستقیم

مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد و شهرداری ها

نظر به اینکه در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیات علمی و کارکنان

دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین کارکنان شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها

از سال ۱۳۸۸ لغایت حا سوالاتی مطرح میباشد به منظور ایجاد وحدت رویه و پیشگیری

از مراجعات غیر ضروری به ادارات امور مالیاتی مراتب ذیل را جهت اطلاع و اقدام لازم متذکر میگردد:

  • در خصوص اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

در طی سال های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲

با توجه به حکم مقرر در جزء ۴ و ۵ قسمت (ب) بند ۱۱  قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و

جزء(ز) بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و ماده (۵۲) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری

اسلامی ایران و بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مالیات بر درآمد حقوق کارکنان

وزارتخانه ها و مؤسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (۱) (۲)

و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه

ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت های مقرر قانونی به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) خواهد بود.

بنابراین از آنجا که در بندهای فوق الذکر عبارت “اعضای هیئت علمی به طور عام مورد حکم

قرار گرفته است نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق اعضا هیئت علمی دانشگاه ها و

مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اعم از بخش دولتی و خصوصی در سال های مذکور،

طبق حکم مذکور در صدر ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

پس از کسر معافیت های مقرر در قانون موصوف و به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) خواهد بود”

شایان ذکر است درآمد حقوق سایر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی (از جمله کادر اداری) در سال

های مزبور حسب قسمت اخیر ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم تا مبلغ چها و دو میلیون

(۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده

(۱۳۱) قانون یاد شده مشمول مالیات خواهد بود.

۲-درخصوص کارکنان شهرداری ها و مؤسسات وابسته

الف- در طی سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹

با توجه به احکام مقرر در جزء (۵)قسمت (ب) بند ۱۱ و جزء (ز) بند ۷ قوانین بودجه سال

های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ کل کشور، درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات شرکت ها

و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (۱) (۲) (۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت

خدمات کشوری، قضات، اعضای هیات علمی ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و

تحقیقاتی ، پس از کسر معافیت های مقرر به نرخ ده درصد (۱۰%) و در مورد سایر حقوق

بگیران از جمله مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات

عمومی کشور (شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها را نیز شامل میشود)بر اساس

قسمت اخیر ماده (۸۵) قانون فوق مشمول مالیات میباشد.

ب- در طی سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱

برای سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ با توجه به حکم بند ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات شرکت های دولتی و سایر

دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات

عمومی کشور (از جمله شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها) به میزان ده درصد (۱۰%) میباشد.

ج- برای سال ۱۳۹۲

برای سال ۱۳۹۲ نیز با عنایت به حکم مزبور در ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله

پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، صرفا مالیات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها

و موسسات دولتی و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (۱) و (۲) و قسمت اخیر

ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده

(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور (از جمله

شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها) در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت

خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن قضات ، اعضای هیات علمی دانشگاه

ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی پس از کسر معافیت مقرر در طول برنامه

مذکور (۱۳۹۴-۱۳۹۰) به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) خواهد بود. ولیکن در صورت

عدم اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن توسط شهرداری ها

و مؤسسات وابسته به آنها درآمد حقوق کارکنان آنها در سال های مزبور حسب قسمت

اخیر ماده (۸۵) قانون مالیات های مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون (۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰)

ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (۱۳۱)

این قانون یاد شده مشمول مالیات خواهد بود.

د- برای سال ۱۳۹۳

از ابتدای سال ۱۳۹۳ بر اساس بند (الف) تبصره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری

اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳ مبلغ یکصد و بیست میلیون (۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در سال

تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ ده درصد (۱۰%) و مازاد بر این به نرخ

بیست درصد (۲۰%) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاه های اجرایی موضوع

ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشاورزی و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است.

علی عسگری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

معافیت مالیات حقوق آزادگان قانون مالیات های مستقیم-معافیت مالیات حقوق آزادگان قانون مالیات های مستقیم

دیدگاه خود را بنویسید