معافیت مالیاتی مناطق آزاد هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » معافیت مالیاتی مناطق آزاد هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

معافیت مالیاتی مناطق آزاد هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

معافیت مالیاتی مناطق آزاد هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

معافیت مالیاتی مناطق آزاد هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش شماره ۸۵۷۶-۴/۳۰ مورخ ۸/۸/۱۳۷۵۵ ریاست شواری عالی مالیاتی به عنوان معاونت محترم

درآمدهای مالیاتی، حسب ارجاع آن معاونت در جلسه مورخ ۷/۵/۱۳۷۶ هیات عمومی شواری عالی

مالیاتی مطرح است. گزارش مذکور دایر بر پیشنهاد طرح و بررسی چند سوال راجع به معافیت مالیاتی

در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران و معافیت احتمالی مربوط به دوره انحلال در هیات

عمومی شواری عالی مالیاتی می‌باشد اهم آنها به قرار زیر است:

* آیا معافیتهای مالیاتی موضوع فصل اول باب چهارم مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶۶ و

اصلاحیه بعدی آن و همچین معافتیهای مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری

– صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که

در دوره معافیت منحل می‌شوند (مالیات دوره انحلال) نیز می‌باشد یا خیر اگر اشخاص حقوقی فعال

در مناطق آزاد به شرح فوق از پرداخت مالیات دوره انحلال معاف هستند، آیا این معافیت شامل داراییهای

آنها که در نقاط خارج از مناطق آزاد وجود دارد خواهد بود یا خیر؟

* آیا در مواردی که صاحبان سهام یا سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی فعال در مناطق آزاد تجاری صنعتی و

یا افرادی که خود به عنوان شخص حقیقی در مناطق مذکور فعالیت داشته و از معافیت ماده ۱۳ قانون

چگونگی اداره مناطق آزاد برخوردار بوده‌اند، ماترک متعلق به آنان واقع در مناطق آزاد نیز معاف از پرداخت

مالیات بر ارث می‌باشد یا خیر؟

 * آیا فعالیت شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مستقیماً یا با واسطه متعلق به دولت است،

در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق

آزاد تجاری- صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد؟

هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند

ماه ۱۳۶۶۶ و اصلاحیه بعدی پس از شور و بررسی پیرامون مسائل مذکور به ترتیب سوالات مطروحه به

شرح ذیل اعلام رای می‌نماید: اولاً: در خصوص اشخاص حقوقی که در دوران معافیت موضوع فصل اول باب

چهارم قانون مالیات‌های مستقیم منحل می‌شوند، باید درآمد ناشی از فعالیت‌های معاف را که احتمالاً

در طی آخرین دوره عملیات تا تاریخ انحلال صورت گرفته، از کل ماخذ مشمول مالیات دوره مذکور کسر

نمود و مابقی برابر مقررات مشمول مالیات خواهد بود.

معافیت مالیاتی مناطق آزاد هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

ثانیاً: نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۵ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶۶ و تبصره

آن ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند، علاوه بر افزایش

بهای داراییها شامل نتایج عملکرد آن دوره نیز می‌باشد و از طرفی مالیات دوره انحلال در فصل مالیات

بر درآمد اشخاص حقوقی ذکر گردیده که در نتیجه این مالیات هم در گروه مالیات بردرآمد شناخته

شده است، لذا معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی

جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ شامل آن بخش از داراییهای اشخاص مشمول ماده ۱۳ مزبور

واقع در نقاط خارج از این مناطق و غیر مربوط با فعالیت‌های موضوع ماده ۱۳ اخیر‌الذکر در زمان انحلال

مشمول این معافیت نخواهد بود.

معافیت مالیاتی مناطق آزاد هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

ماده ۱۳۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، معافیت مالیاتی برای اشخاصی قائل

شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه‌گذاری و یا به هر ترتیب فعالیت اقتصادی می‌نماید.

بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه‌گذاری و یا به هر ترتیب فعالیت

اقتصادی می‌نموده نه وارث وی در نتیجه وارث به مناسبت اینکه اموال یا حقوقی مالی مورث آنها

در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی‌توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی

بهره‌مند گردند.معافیت مالیاتی مناطق آزاد هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

ماده ۱۳۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی فوق‌الذکر که به منزله یک قانون خاص می‌باشد

، تفاوتی بین شرکتهای مختلف خواه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها با واسطه یا بی واسطه متعلق به

دولت باشد یا بخشی خصوصی، قائل نشده است، علی هذا شرکت‌ها بابت سهم دولت محروم از معافیت

هنگ طنز اومد یلدامقرر موضوع ماده ۱۳ نخواهند بود.