معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری

معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری

معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری

معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری

نظر به اینکه در خصوص معافیت مالیات اشخاصی که اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد قرار داشته

ولیکن در خارج از مناطق مذکور نیز دارای فعالیت اقتصادی و انتفاعی بوده و همچنیین اشخاصی که

اقامتگاه قانونی آنها خارج از مناطق آزاد میباشد ولی در داخل مناطق آزاد هم فعالیت اقتصادی و

انتفاعی دارند ابهاماتی مطرح گردید لذا به منظور رفع هرگونه ابهام و ایجاد رویه واحد اعلام میدارد

چون با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی

ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص در مناطق آزاد به مدت ۱۵ سال از تاریخ

بهره برداری مندرج در مجوز فعالیت در مناطق مورد بحث از پرداخت مالیات بر دارایی و درآمد معاف

میباشد لذا توجه خواهند داشت که معافیت مالیاتی یاد شده فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص

صرفا ناظر به آن قسمت از فعالیت اقتصادی انتفاعی مودیان خواهد بود که با رعایت مقررات مربوط

در محدوده مناطق مزبور صورت میپذیرد و نیز بدیهی است که این معافیت مالیاتی شامل آن قسمت از

درآمد اشخاص که از فعالیت در خارج از مناطق یاد شده حاصل میشود ولو آنکه اقامتگاه قانونی آنها در

مناطق آزاد باشد نخواهد بودمفاد این بخشنامه مورد تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز میباشد.

معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری-معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری

حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم در مناطق آزاد تجاری

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده ۴۸ ق.م.م در منطق آزاد تجاری

بدین وسیله مقرر میدارد

با عنایت به مقررات ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۷/۶/۷۲ و اصلاحات بعدی آن اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیات های

اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج

در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع ق م م معاف خواهنذ بود.

لذا با عنایت به مراتب  فوق حق تمبر موضوع ماده ۴۸ ق م م بابت شرکتهایی که در منطقه آزاد به

ثبت رسیدهو دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند.

مشمول حکم ماده ۱۳ قانون یاد شده می باشند.

بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه در اجرای

حکم تبصره

۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات

وصول خواهد شد.

علی عسگری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

معافیت مالیات در مناطق آزاد تجاری

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۶۱۲-۶۱۹ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی

بر عدم مغایرت بخشنامه شماره ۵۴۴۰۹ مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور با قوانین و مقررات

جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.

ضمنا با توجه به مفاد رای صادره در خصوص بند یک بخشنامه مزبور و به منظور وحدت رویه نکات ذیل را

یادآوری مشود:

۱- نظر به اینکه به موجب رای مذکور فعالیت در محدوده مناطق آزاد و ویژه تجاری – صنعتی با اقامت اشخاص

در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده ۵۹۰ قانون تجارت اعلام شده

است بنابراین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح به

فعالیت مبادرت مینمایند مقیم محسوب میگردند و بنا به مراتب مذکور و مطابق با ماده ۱۳ قانون چگونگی

اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن و فراز

پایانی ماده ۴ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۳/۱۳۸۴ و

حکم ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت های اداری مجوز از مراجع ذی صلاح در مناطق یاد شده

مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.