معافیت مالیاتی حقوق بگیران مناطق آزاد

حسابداران برتر » آموزش حسابداری » معافیت مالیاتی حقوق بگیران مناطق آزاد

معافیت مالیاتی حقوق بگیران مناطق آزاد

معافیت مالیاتی حقوق بگیران مناطق آزاد

معافیت مالیاتی حقوق بگیران مناطق آزاد

از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۷۲ مجلس شورای اسلامی

 ماده ۱۳- اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند نسبت

به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت

مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای پانزده سال تابع

مقررات مالیاتی خواهند بود و پس از انقضا پانزده سالتابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات

وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید (معافیت مذکور به بیست سال افزایش یافته است)

معافیت مالیاتی حقوق بگیران مناطق آزاد-معافیت مالیاتی حقوق بگیران مناطق آزاد

ماده ۱۴- مبادلات بازرگانی با خارج از کشور پس از گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند

و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور

میباشد.

ماده ۱۵- واردات کالای تولید شده در منطقه ازاد به سایر نقاط کشور تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با

تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشند.

ماده ۱۶- ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن خارج از کشور تامین میشود و در منطقه ازاد تولید

میشود از تمام یا بخشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوطه به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

ماده ۱۷- کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل میگردند از موارد نقل

و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

معافیت مالیاتی حقوق بگیران مناطق آزاد-معافیت مالیاتی حقوق بگیران مناطق آزاد

معافیت مالیاتی حقوق بگیران مناطق آزاد

هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

گزارش های شماره ۳۵۵۴ – ۵/۳۰ – ۱۶/۹/۷۲ و ۳۶۸۱- ۵/۳۰- ۷/۱۰/۷۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت

محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهامات مربوطه به موارد مشمول معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی

اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۲/۷۲ مجلس شورای اسلامی حسب ارجاع

معاونت محترم مذکور در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۴ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که خلاصه موارد ابهام

به شرح زیر میباشد، مطرح است:

۱- آیا حقوق بگیران و صاحبان مشاغل که در منطقه آزاد تجاری به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند مشمول

معافیت مقرر در ماده قانونی یاد شده میباشند یا خیر؟

۲- در مورد شخص حقیقی که حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده قانونی فوق است در صورت فوت آیا

به دارایی های وی در این مناطق مالیات بر ارث تعلق میگیرد؟

۳- سرمایه شرکت های سهامی و مختلط سهامی حائز شرایط به شرح مذکور در صدر ماده ۱۳ قانون فوق در

موقع تاسیس شرکت یا افزایش سرمایه مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم میگردد

یا خیر؟ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و مشاوره نسبت به موارد یاد شده به شرح آتی اعلام

رای مینماید.

معافیت مالیاتی حقوق بگیران مناطق آزاد-معافیت مالیاتی حقوق بگیران مناطق آزاد

با توجه به مغاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر

معافیت هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ مندرج در مجوز به طور کلی هر نوع فعالیت اقتصادی

اشخاص حقیقی یا حقوقی که صرفا در حدود مجوزهای کسب و کار صادره مربوط اعم از شغلی یا استخدامی

و یا بر اساس پروانه های تاسیس و یا بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در مناطق مذکور انجام میپذیرد

از پرداخت مالیات بر درامد در مدت مقرر معاف میباشد همچنین کلیه اموال و دارایی های اشخاص مزبور که

منحصرا در ارتباط با فعالیت اقتصادی موصوف آنها بوده و ضمنا در مناطق یاد شده مستقر باشند از معافیت

مقرر برخوردار خواهند بود.