معافیت سود تسهیلات سرمایه گذاری های خارجی

معافیت سود تسهیلات سرمایه گذاری های خارجی

2017-12-29T23:07:08+03:30

معافیت سود تسهیلات سرمایه گذاری های خارجی

معافیت سود تسهیلات سرمایه گذاری های خارجی

در اجرای تبصره (۱) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره ۴۷۱۳/۳۷۸/۲۳۲

مورخ ۲۱/۳/۸۴ این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدین وسیله اعلام می دارد:

سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده ۶ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری

خارجی صادر و به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تایید سازمان سرمایه گذاری و

کمکهای اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جز هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر، پذیرفته خواهد شد.

معافیت سود تسهیلات سرمایه گذاری های خارجی-معافیت سود تسهیلات سرمایه گذاری های خارجی

غلامرضا حیدری کرد زنگنه

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ: ۳/۲/۸۶                                                                             شماره: ۷۱۱۰

ماخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی

نظر به اینکه در خصوص ماخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی ابهام و سوالاتی مطرح گردیده،

لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:

با اتخاذ ملاک از مقررات ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و پیرو بخشنامه شماره ۱۸۸۵۰/۴۰۹۴-۲۱۱ مورخ

۲۶/۱۰/۸۴ موضوع دریافت اصل رسید واریز سه در هزار به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق

تعاون ایران و همچنین مفاد بخشنامه شماره ۱۰۱۷۱ مورخ ۱۵/۶/۸۳ که در خصوص نحوه صدور گواهی ماده

۱۸۶ صادر و ابلاغ گردیده، منظور از درآمد مشمول مالیات مذکور در بخشنامه صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات

قطعی شده مودیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مفرر قانونی می باشد.

معافیت سود تسهیلات سرمایه گذاری های خارجی-معافیت سود تسهیلات سرمایه گذاری های خارجی

آیین نامه اجرایی ماده (۶۲) قانون برنامه سوم و ماده (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی

و فرهنگی (تجدید ارزیابی دارایی های ثابت)

ماده ۱- کلیه شرکت های دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی

مذکور هستند، مکلفند طی برنامه سوم توسعه یک بار دارایی ثابت مشهود و غیرمشهود خود را برابر ضوابط

مقرر در این آیین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و مازاد حاصل نسبت

به قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش

سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکت هتای دولتی یاد شده منظور نمایند.

معافیت سود تسهیلات سرمایه گذاری های خارجی-معافیت سود تسهیلات سرمایه گذاری های خارجی

ماده ۲- قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت استهلاک پذیر می

باشد و هزینه استهلاک آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ماده ۳- اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، مشمول مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات

ها از جمله حق تمبر نمی شود.

ماده ۴- نحوه استهلاک دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ ماخذ استهلاک و تاریخ

شروع محاسبه استهلاک، تابع مقررات قانون مایات مستقیم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مذبور

خواهد بود.

ماده ۵- شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله

شرکت ملی نفت ایران و شرکت های فرعی آن و سازمان صنایع ملی ایران و شرکت های تابع و مرکز تهیه و

توزیع کالا مشمول این آیین نامه می باشند.

دیدگاه خود را بنویسید