معادله حسابداری معادله حسابداری چیست؟

معادله حسابداری معادله حسابداری چیست؟

2017-11-14T15:13:23+03:30

معادله حسابداری

معادله حسابداری

معادله حسابداری : طبق این معادله دارایی هر شرکتی مجموع سرمایه و بدهی آن شرکت به دیگران می باشد.

دارایی = بدهی + سرمایه

تجزیه و تحلیل معادله اساسی حسابداری :

مثالی از معادله حسابداری در آموزش حسابداری مقدماتی :

آقای فرشادی در مورخ ۱/۱/۹۴ موسسه خدماتی پویا رایانه را تاسیس نمود و در بانک ملت حساب جاری افتتاح و   مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب واریز نمود .

۱-    بانک (دارایی) #   افزایش

۲-    سرمایه (سرمایه مالک) # افزایش

ردیف

تاثیر بر حساب

دارایی ها

=

بدهی ها

+

سرمایه

۰

مانده

۰

 

۰

 

۰

۱

بانک ملت # (افزایش)

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

۰

 

۰

۱

سرمایه # (افزایش)

۰

 

۰

 

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

 

جمع مانده

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

=

۰

+

۲٫۰۰۰٫۰۰

تحلیل :

در آموزش حسابداری مقدماتی می آموزیم که با افزایش دارایی ، دارایی بدهکار می شود در این مثال بانک ملت بدهکار می شود و سرمایه اولیه شرکت که توسط آقای فرشادی تامین شده است ماهیتاً بستانکار می شود.

آموزش حسابداری مقدماتی در شرکت های خدماتی :

ثبت سند حسابداری خدماتی :

در حسابداری شرکت های خدماتی عموماً با سرفصل های هزینه و درآمد کار می کنیم .

دو مثال عمده :

  • در آموزشگاه حسابداران برتر مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ریال ، برای خرید کاغذ و سوزن منگنه از صندوق پرداخت شده است .

ثبت سند :

هزینه اداری                          ۳۰۰٫۰۰۰

(مصارف و ملزومات )

                                    صندوق                  ۳۰۰٫۰۰۰

                                    (صندوق )

  • کارآموزی جهت ثبت نام مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به بانک سپه آموزشگاه واریز نمود .

 بانک                          ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

(سپه )

                                    درآمد              ۲٫۰۰۰٫۰۰۰

                                    (درآمد آموزش)

در آموزش حسابداری مقدماتی ویژه شرکت ها و موسسات خدماتی مانند بیمارستان ها و آموزشگاهها با صرف هزینه و ارائه خدمات کسب درآمد می کنیم.

تعریف ۳ فاکتور مهم معادله اساسی حسابداری برای آموزش حسابداری مقدماتی :

تعریف دارایی :

به مجموع بدهی و سرمایه دارایی گفته می شود . ( یا بعبارتی همان وجه نقد است یا قابل تبدیل شدن به وجه نقد )

دارایی ها به ۳ دسته تقسیم می شوند:

۱-دارایی جاری

۲-دارایی ثابت

۳-دارایی نامشهود

تعریف بدهی:

بدهی شرکت به اشخاص حقیقی و یا حقوقی می باشد . ( بدهی شرکت به دیگران )

بدهی ها  به ۲ گروه  تقسیم می شوند:

۱-بدهی جاری

۲-بدهی بلندمدت

تعریف سرمایه:

مجموع آورده های نقدی و غیر نقدی که سبب ایجاد شرکت شده است .(آورده نقدی و غیر نقدی زمان تاسیس شرکت )

 

دیدگاه خود را بنویسید