مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها

2018-02-20T15:38:35+03:30

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها

پ – عایدی املاک غیر منقول مازاد بانک ها و موسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات

، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد ( ۲۸% ) مشمول

مالیلت می شود پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه می شود تا به

پنجاه و پنج درصد ( ۵۵% ) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده ما به التفاوت قیمت

بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا موسسه اعتباری که دارایی غیر

منقول مازاد نگهداری می کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، بر اساس نرخ های مقرر

در این ماده، همه ساله مالیات برعایدی دارایی غیر منقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد.

چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه

از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها-مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها

ت- مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد

تبصره ( ۱ ) این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده

( ۱۶ ) این قانون اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیات

مدیره و نیز تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها و موسسات مالی و یا اعتباری محروم می

شوند.

تبصره ۱ – موارد ذیر از شمول مجازات های مقرر در این ماده مستثنی است:

الف – مواردی که بانک یا موسسه اعتباری حسب مورد به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی

ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری دارایی های موضوع این

ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا موسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد؛

ب – نگهداری اموال منقول یا غیر منقول و سهامی که به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی

ایران به صورت قهری به تملک بانک یا موسسه اعتباری در آمده باشد. نگهداری اینگونه اموال

و سهام تا یکسال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازات های موضوع این ماده نیست. تعیین

مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی

و دارایی تهیه می شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران

می رسد.

تبصره ۲ – نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد

و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیون

های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

آیین نامه اجرایی بند ( پ ) ماده ( ۱۷ ) قانون رفع موانع تولید

رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱ – در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴ –

ب – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج – سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

د – املاک غیرمنقول مازاد: زمین، مستغلات، سر قفلی و اموال مشابه به تشخیص شورای

پول و اعتبار و بانک مرکزی.

ه – عایدی املاک غیرمنقول مازاد: ما به التفاوت قیمت بازار املاک غیر منقول مازاد در ابتدا و

انتهای سال مالی.

دیدگاه خود را بنویسید