محاسبه مالیات حقوق

محاسبه مالیات حقوق

2017-11-14T12:08:17+03:30

محاسبه مالیات حقوق

محاسبه مالیات حقوق

 طبق قانون ، هر ساله طی بخشنامه ای از طرف سازمان امور مالیاتی بخشی از حقوق و دستمزد کارگر معاف از مالیات و مابقی آن مشمول مالیات می گردد و کارفرمایان موظف هستند این مبالغ را از حقوق کارگر کسر و طی لیست مالیات حقوق هر ماهه با فاصله یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نماید . به عنوان مثال لیست مالیات حقوق فروردین تا پایان اردیبهشت و لیست مالیات حقوق اردیبهشت تا پایان خرداد و … بایستی به سازمان ارائه شود.

نکته :

لیست مالیات حقوق بایستی هر ماهه بابت ماه قبل به سازمان ارائه شود حتی اگر کلیه پرسنل حقوقشان معاف از مالیات باشد .

عدم ارائه لیست مالیات حقوق مشمول ۲% جریمه لیست و اگر لیست ارائه نشده مشمول مالیات باشد ۲۰% جریمه عدم پرداخت مالیات را شامل می شود . بنابراین چه لیست مشمول مالیات باشد چه مشمول نباشد باید به سازمان ارائه شود.

نکته :

در سال ۹۴ حقوق کارگر ۷,۱۲۴,۲۵۰ریال تعیین گردید و همچنین از طرف سازمان امور مالیاتی میزان معافیت مالیاتی ماهانه رقم ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ریال و سالانه ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰تعیین گردید. به این معنی که حقوق کمتر از ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ریال از مالیات معاف می باشد ، در ادامه گفته شده تا ۷ برابر مازاد بر آن (۱۱,۵۰۰,۰۰۰ریال) به میزان ۱۰%مشمول مالیات می شود ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ریال و اضافه بر آن معادل ۲۰% مشمول مالیات می گردد .

مثال:

شرکتی دارای دو نفر پرسنل می باشد که حقوق ایشان به ترتیب ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال و ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ریال می باشد با توجه به معافیت مالیاتی سال ۹۴ مالیات حقوق ۲پرسنل را محاسبه کنید.

۸۵۰٫۰۰۰ = ۱۰٪ × ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ = ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰-۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۵۰٫۰۰۰ = ۱۰٪ × ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ = ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰-۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰

نکته مهم :

در سال ۹۵ حقوق کارگر ۸٫۱۲۱٫۶۶۰ریال تعیین گردید و همچنین از طرف سازمان امور مالیاتی میزان معافیت مالیاتی ماهانه رقم ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ریال و سالانه ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تعیین گردید. به این معنی که حقوق کمتر از ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از مالیات معاف می باشد ، در ادامه گفته شده تا ۷ برابر مازاد بر آن (۱۳,۰۰۰,۰۰۰ریال) به میزان ۱۰%مشمول مالیات می شود ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ریال و اضافه بر آن معادل ۲۰% مشمول مالیات می گردد .

محاسبه مالیات حقوق

مثال ۱:

شرکتی دارای دو نفر پرسنل می باشد که حقوق ایشان به ترتیب ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال و ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ریال می باشد با توجه به معافیت مالیاتی سال۹۵  مالیات حقوق ۲پرسنل را محاسبه کنید.

۷۰۰٫۰۰۰ = ۱۰٪ × ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰-۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۹۰۰٫۰۰۰ = ۱۰٪ × ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰-۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

محاسبه مالیات حقوق

مثال:

حقوق ماهانه یک نفر از پرسنل شرکت ۹۱٫۰۰۰٫۰۰ ریال است با توجه به معافیت مالیاتی سال ۹۵  ، مالیات حقوق آن را حساب کنید :

۷٫۸۰۰٫۰۰۰ = ۱۰٪ × ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰-۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

محاسبه مالیات حقوق

مثال:

حقوق ماهانه یک نفر از پرسنل شرکت ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰ ریال است با توجه به معافیت مالیاتی سال ۹۵  ، مالیات حقوق آن را حساب کنید :

۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰-۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۱٫۲۰۰٫۰۰۰ = ۲۰٪ × ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰-۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۷٫۸۰۰٫۰۰۰ = ۱۰٪ × ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰-۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

مالیات حقوق ۹٫۰۰۰٫۰۰۰   = ۷٫۸۰۰٫۰۰۰+۱٫۲۰۰٫۰۰۰

موارد مشمول مالیات حقوق :

۱-حقوق

۲-اضافه کاری

۳-حق اولاد

۴-کلیه مزایا و …

مواردی که مشمول مالیات حقوق نمی شود:

۱-حق بن و خواروبار غیر نقدی

۲-حق مسکن غیر نقدی

۳- حقوق و مزایای غیر نقدی سالانه حداکثر تا دو برابر معافیت ماهانه

۴- حق ماموریت

۵-سنوات خدمت

۶-از کار افتادگی

۷-خسارت اخراج

منبع : کتاب حسابداری حقوق و دستمزد – رضابهروزی

دیدگاه خود را بنویسید