مالیات نقل و انتقال املاک قانون مالیات

مالیات نقل و انتقال املاک قانون مالیات

2019-10-13T15:08:12+03:30

مالیات نقل و انتقال املاک قانون مالیات های مستقیم

مالیات نقل و انتقال املاک قانون مالیات های مستقیم

شماره ۲۹۳۸۸/۳۰۳۴-۲۱۱   تاریخ ۲۷/۵/۱۳۸۱

مالیات نقل و انتقال املاک

نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۳ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفتد ماه ۱۳۶۶و اصلاحیه های بعدی آن اصلاح و از اول سال

۱۳۸۱ نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ مقطوع پنج درصد و انتقال حق واگذاری

محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال مشمول مالیات است.

بنابراین توجه شود نسبت به آن تعداد از معاملات اتقال قطعی املاک که انجام آن مستلزم تنظیم سند

رسمی در دفاتر رسمی بوده و در سال قبل نسبت به وصول مالیات و صدور گواهی انجام معامله اقدام

شده ولکن سند رسمی انتقال آنها درسال ۱۳۸۱ ثبت شده یا خواهد شد مقررات اصلاحی مذکور

(نرخ ۵% به ماخذ ارزش معاملاتی) حاکم می باشد.

مالیات نقل و انتقال املاک قانون مالیات های مستقیم-مالیات نقل و انتقال املاک قانون مالیات های مستقیم

در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است نرخ ۲% به ماخذ دریافتی

انتقال دهند ملاک عمل خواهد بود مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیر قابل انکار حاکی از اینکه انتقال حق واگذاری

محل به طور جداگانه و قبل از شروع سال ۱۳۸۱ انجام شده است موجود باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری محل

باید طبق مقررات حاکم در سال ۱۳۸۰ محاسبه و مطالبه شود.

در خصوص انتقال حق واگذاری بدون انتقال قطعی ملک در مواردی که دلیل و مدرک قابل استناد و غیر قابل انکاری حاکی

از وقوع و تحقق انجام معامله قبل از شروع سال ۱۳۸۱ موجود باشد مالیات باید طبق مقررات قبل از اصلاح و در غیر این

صورت بر اساس مقررات اصلاحی محاسبه و مطالبه شود.

لزوما متذکر میشود با توجه به اصل برائت اسناد و مدارک ارائه شده از طرف متعاملین

باید مورد قبول واقع شود مگر آنکه اسناد و مدارکی حاکی از خلاف واقع بودن آنها در

پرونده امر موجود باشد و مامورین مالیات نباید در مواردی که اسناد و مدارک ارائه شده

حاکی از وقوع معامله در اوایل سال ۱۳۸۱ یا اداره متعالمین بر انجام معامله در سال

۱۳۸۱ می باشد بر اساس حدس و گمان در محاسبه و مطالبه مالیات تعلل و باعث کندی

جریان امر شوند بلکه لازم است مالیات را به تاریخ

وقوع معامله که مدارک آن ارائه شده است محاسبه و مطالبه و نسبت به صدور گئاهی اقدام نمایند. النهاینه از حیث پرهیز

از تضییع حقوق دولت یادآور میشود هرگاه قبل از انقضاء مهلت ماده ۱۵۷ به موجب اسناد و مدارک متقن ثابت شود وقوع معامله

انتقال حق واگذاری محل و تحقق خارجی آن قبل از شروع سال ۸۱ بوده است ما به التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه میباشد.

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مالیات نقل و انتقال املاک قانون مالیات های مستقیم-مالیات نقل و انتقال املاک قانون مالیات های مستقیم

شماره: ۳۴۱۱۱  تاریخ:۱۲/۶/۱۳۸۱

مالیات املاک بخش دولتی

پیرو دستورالعمل شماره ۵۷۵۰۲/۱۳۰۶۷ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۸ نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح

موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تبصره ذیل ماده ۵۲ قانون مالیات های

مستقیم مبنی بر اینکه “درآمد املاک شرکت هایی که تمام سرمایه آنها به طور مسقیم یا با واسطه

متعلق به دولت است تابع مقررات فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم نبوده و از طریق

رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص خواهد شد” حذف شده است بنابراین در مواردی که سازمان ملی

زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک واراضی متعلق به خود را دارد به منظور تسهیل

و تسریع در امور خریداران املاک و اراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است مقتضی

است ادارات امور مالیاتی حسب مورد بر اساس مفاد ماده (۵۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم با وصول

مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اراضی مورد بحث به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) نسبت

به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم اقدام و در هر مورد رو نوشت

گواهی صادر شده را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر شرکت هاارسال نمایند.

مالیات نقل و انتقال املاک قانون مالیات های مستقیم-مالیات نقل و انتقال املاک قانون مالیات های مستقیم

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاه خود را بنویسید