مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات

مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات

مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم

مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم

شماره : ۷۰۸۸۹/۷۶۳۹-۲۱۱        تاریخ: ۱۲/۱۲/۱۳۸۱

مالیات موضوع ماده ۱۰۴

با توجه به کثرت و تنوع پرداختی های اشخاص مذکور در صدر ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون

مالیات های مستقیم ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ از بابت حق الزحمه و کارمزد ارائه خدمات مشاغل

مختلف در فعالیت های روزانه آنها و همچنین مشکلات اجرایی به وجود آمده در کسر

۵% مالیات علی الحساب از این نوع پرداختی ها و به منظور اجرای صحی مقررات مذکور مقرر میدارد:

اشخاص مذکور در صدر ماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت حق الزحمه یا کارمزد

ارائه خدمات جرئی از قبیل تعمیر و سرویس وسائط نقلیه تعمیر و سرویس انواع ماشین

های اداری و اثاثیه اداری سایرخدمات و تعمییرات نظیر خطاطی تابلو و پارچه نویسی و

موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و به صورت موردی توسط صاحبان مشاغل

خدماتی صورت میگیرد و مبلغ آن از یک میلیون و پانصد هزار ریال نصاب معاملات جرئی

(موضوع بند الف) اصلاحی ماده (۸۰) قانون محاسبات عمومی کشور تجاوز نکند تکلیفی

نسبت به کسر ۵% مالیات علی الحساب مذکور در ماده ۱۰۴ اصلاحی نخواهد داشت.

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:۳۷۳۴۳/۴۰۵۶-۲۱۱                                                                             تاریخ:۳۱/۶/۱۳۸۱

مالیات موضوع ماده ۱۰۴

در اجرای تبصره ۶ الحاقی به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ راجع به نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداخت کنندگان

وجوه موضوع ماده مذکور در صورت خودداری آنها از انجام تکالیف مقررمقنضی است به شرح زیر اقدام گردد:

اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیات های تکلیفی مزبور

توسط اشخاص موصوف کسر و پرداخت نشده باشد پس از انجام رسیدگی های

لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته مالیات علی الحساب متعلق به وجوه پرداختی

مرتبط با امور مذکور در متن ماده ۱۰۴ را همراه با جرایم متعلقه موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹

بدون فوت وقت و با رعایت سایر مقررات قانون مالیات های مستقیم مطالبه نماید.

مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم-مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم

در صورت استنکاف اشخاص ذیربط از پرداخت مالیات های تکلیفی مطالبه شده پس از سیر

مراحل قانونی و قطعیت مالیات های تکلیفی مورد مطالبه ، ادارات امور مالیاتی مربوط مکلف

به وصول آن از طریق عملیات اجرایی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون مزبور می باشند.

در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که مالیات های تکلیفی موصوف

توسط اشخاص کسر ولی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نشده است. ادارات

امور مالیاتی بایستی نسبت به وصول مالیات و جرایم آن از طریق عملیات اجرایی طبق مقررات

فصل نهم از باب چهارم قانون یاد شده اقدام نمایند.

مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم-مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم

در مواردی که مالیات های تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ یاد شده توسط دستگاه های اجرایی

دولت نهاد های عمومی غیر دولتی و سایر سازمان ها و مؤسساتی که به نحوی از اعتبارات

دولتی استفاده میکنند و همچنین سایر دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر

نام یا تصریح نام است کسر نشده باشد اداره امور مالیاتی ذیریط مکلف است پس از انجام

رسیدگی های لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته مالیات علی الحساب موصوف را با

رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم مطالبه و در صورت خودداری اشخاص مذکور از

پرداخت مالیات مطالبه شده پس از سیر مراحل قانونی پرونده و قطعی شدن آن مالیات و

جرایم متعلقه موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مزبور را از حساب بانکی اشخاص صدرالاشاره

ذیربط برداشت  و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.

اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ توسط

مؤسسات و سازمان های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص مذکور در

بند (۴) این بخشنامه کسر ولی به حساب مالیاتی مربوطه واریز نشده باشد با استناد به اسناد

و مدارک طبقه مالیات تکلیفی کسر شده را همراه با جرایم متعلقه از حساب بانکی اشخاص

یاد شده برداشت به حساب مالیاتی تعیین شده واریز نماید.

مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم-مالیات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم

در موارد مذکور در بندهای ۴ و ۵ فوق ادارات کل امور مالیاتی از طریق اداره وصول و اجراء ذیربط

( در تهران ادارات کلی که فاقد اداره وصول و اجرا میباشند از طریق اداره کل وصول و اجراء مالیات های تهران ) اقدام نمایند.

برداشت از حساب بانکی اشخاص موصوف توسط ادارات وصول و اجراء مستلزم انجام تشریفات

مذکور در فصل نهم از باب چهارم قانون فوق الذکر نمی باشد.

دیدگاه خود را بنویسید