مالیات شرکت های حمل و نقل

مالیات شرکت های حمل و نقل

2019-10-13T11:40:44+03:30

مالیات شرکت های حمل و نقل – شرکت های ساختمانی

مالیات شرکت های حمل و نقل – شرکت های ساختمانی

معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکت های حمل و نقل بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی

در اجرای بند ۱ تصویب نامه شماره ۸۱۲۸۶ ت ۳۷۸۶۲ مورخ ۲۳/۵/۸۶ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون

اساسی پیرامون برقراری معافیت از عوارض و مالیات برای آن بخش از درآمد شرکت های حمل و نقل

بین المللی مربوط به حمل کالاهای صادراتی و نیز درآمد حاصل از پذیرش گردشگران خارجی ورودی

توسط دفاتر خدمات مسافرتی با استناد به بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم و بند ه ماده ۴ تصویب نامه

شماره ۲۰۰۸۷/ت ۳۰۷۸۴ ک مورخ ۲۱/۴/۸۳ کمیسیون مزبور و تصویب نامه شماره ۹۴۲۹/ت ۳۲۱۷۲ ه

مورخ ۲۱/۲/۸۴ هیات محترم وزیران دستورالعمل زیر مورد تصویب قرار گرفته که مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد.

مالیات شرکت های حمل و نقل – شرکت های ساختمانی

ماده ۱- حمل و نقل ترانزیت خارجی طبق ماده ۱ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو

جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب قانون مذکور با در نظر گرفتن شرایط ذیل معاف از مالیات و عوارض میگردد.

الف: درآمدهای ارزی تحصیلی دارای منشا خارجی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و از طریق

سیستم بانکی از خارج از کشور به حساب شرکت حمل و نقل صاحب درآمد واریز گردد و برای آن قرارداد یا صورت حساب صادر شده باشد.

ب:پروانه ترانزیت خارجی در چارچوب قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی

از قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای آن صادر و عملیات ترانزیت انجام و تسویه صورت پذیرفته باشد.

مالیات شرکت های حمل و نقل – شرکت های ساختمانی

ماده۲- درآمد ارزی حاصل از حمل کالاهای صادراتی در صورتی که مسئولیت حمل کالاها

از مبدا جمهوری اسلامی ایران تا مقاصد خارجی از کشور به عهده شرکت حمل و نقل

بین المللی ایرانی واگذار شده باشد از مالیات و عوارض معاف میباشد.

مالیات شرکت های حمل و نقل – شرکت های ساختمانی

ماده۳- درآمد حاصل از حمل و نقل داخلی و حمل و نقل کالاهای وارداتی مشمول معافیت مالیاتی و عوارض فوق نمیگردد.

تاریخ:۲۱/۵/۱۳۸۱                                                                               شماره: ۳۰۳۰۹/۳۲۸۳-۱۱

مالیات شرکت ها ساختمانی

نظر به اینکه در خصوص نحوه رسیدگی  و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات

شرکت های ساختمانی توسط انجمن شرکت های ساختمانی و همچنین از طرف

مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی مسائل و مشکلاتی مطرح شده است لذا به

منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره

۱۸۷۳۴/۳۱۲۶-۴/۳۰  مورخ ۱/۵/۱۳۷۹ و با عنایت به اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

قانون مالیات های مستقیم و نگرش خاص آن بر ایجاد جو اعتماد متقابل بین مؤدیان

با مامورین مالیاتی و فرهنگ سازی در جهت ترغیب خود اظهاری رعایت نکات ذیل

برای کلیه مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی الزامی است:

  1. در مواردی که دفاتر قانونی مؤدیان مذکور مورد قبول واقع میشود ادارات امور مالیاتی (مامورین تشخیص) ملزم به قبول و پذیرش هزینه های واقعی و متعارف پیمانکار بوده و از برگشت هزینه هایی که به علت شرایط خاص فاقد مدرک هستند و یا مدارک کافی است و یا اصولا امکان تهیه مدارک در مورد برخی از اقلام متصور و مقدور نیست خودداری نمایند.

  2. ترتیبی اتخاذ شود که درآمد مشمول مالیات تعیین شده مؤدیان موصوف از طریق رسیدگی به دفاتر در مقایسه با درآمد مشمول مالیات مؤدیان مشاببهی که به لحاظ خوداری از انجام وظایف قانونی و یا رد دفاتر درآمد مشمول مالیات ایشان به طریق علی الراس تشخیص داده میشود، تجاوز ننماید تا ضمن تشویق آنان به رعایت قانون و مقررات مورد تبعیض و بی عدالتی واقع نشوند.

  3. ادارات امور مالیاتی (مامورین تشخیص) منحصرا زمانی میتوانند قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور نمایند که اسناد و مدارک مثبته را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور نمایند که اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردیدی در این خصوص در اختیار داشته باشند در غیر این صورت مراجع حل اختلافات مالیاتی با اعتراض مؤدی نسبت به آن رفع تعرض نمایند.

  4. در مورد فروش ماشین آلات شرکت های پیمانکاری چنانچه دفاتر مؤدی مورد قبول واقع شده باشد درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر تعیین میشود و در مواردی که دفاتر ارائه شده از طرف مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا از تسلیم آنها خودداری گردد، قیمت فروش با توجه به ارزش روز و حتی المقدور بر اساس کارشناس رسمی دادگستری مبنای اعمال ضریب واقع گردد.

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دیدگاه خود را بنویسید