مالیات حق الوکاله

مالیات حق الوکاله

2018-06-13T16:13:49+04:30

مالیات حق الوکاله

مالیات حق الوکاله

ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم اشعار میدارد:

وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های

خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل ۵ درصد آن بابت علی الحساب مالیاتی روی

وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد

الف- در دعاوی و اموریکه خواسته آنها مالی است ۵ درصد حق الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله

ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین

در دعاوی کیفری که تعیین حق الوکاله به نظر دادگاه است ۵ درصدحداقل حق الوکاله مقرر در

آئین نامه حق الوکاله برای هر مرحله

ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) فوق

د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضاییرسیدگی و حل و فصل میشود

و برای حق الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی عوارض توسعه معا

برشهرداری و نظایر آنها میزان حق الوکاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

– تا ده میلیون ریال ما به الاختلاف ۵ درصد

-تا ۳۰میلیون ریال ما به الاختلاف ۴ درصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال

از سی میلیون ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور میشود

و معادل ۵ درصد آن تمبر باطل خواهد شد. در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی و به وکیل

دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطه نخواهد بود .

تبصره ۲ ماده ۱۰۳ (ق.م.م) بیان میدارد : وزارتخوانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و

شهرداری ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها مکلفند از وجوهی که بابت حق الوکاله

به وکلاء پرداخت میکنند ۵ درصد آنرا کسر و بابت علی الحساب مالیاتی وکیل ظرف مدت ده روز به

اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند و نیازی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشد.

مثال نمونه:

-شخصی وکالت یک موسسه دولتی را جهت دفاع مالیاتی از عملکرد دوره ی مالی منتهی به

۲۹/۱۲/۸۵ موسسه مزبور طی یک وکالت رسمی  پذیرفته است. شرکت طی اظهارنامه مالیاتی

مالیات عملکرد سال ۸۰ خود را ۹۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ابراز داشته در حالیکه اداره امور مالیاتی طی

برگ تشخیص مطالبه ۲٫۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت مالیات نموده است. مالیات حق الوکاله مزبور را محاسبه کنید

مبلغ مورد اختلاف            ۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۹۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۲٫۱۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰ =۵% * ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰۰٫۰۰۰ = ۴% * ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰= ۳% * ۱٫۲۲۰٫۰۰۰۰۰۰            ۱٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

حق الوکاله مشمول مالیات             ۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ = ۵۰۰٫۰۰۰ + ۸۰۰٫۰۰۰ + ۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰

مالیات حق الوکاله                                                ۱٫۸۹۵٫۰۰۰ = ۵% * ۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰

چون شرکت دولتی است لزومی به ابطال تمبر وجود ندارد و همان کسر ۵% کافی است

– مثال نمونه:

بخشی از ملک خانم خاطره در طرح تعویض خیابان فرزانه قرار گرفته است . شهرداری

تهران بابت این تعویض مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال جهت پرداخت خسارت به خانم خاطره در

نظر گرفته است در حالیکه خانم خاطره ادعای ۳۰۰ میلیون ریال را دارد. در این ارتباط

خانم خاطره آقای حسین را به عنوان وکیل خود به شهرداری معرفی تا نامبرده وکالت

دعوی ایشان را پیگیری کند مطلوب است مالیات حق الوکاله آقای حسین.

۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ – ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰۰٫۰۰۰ = ۵% * ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۸۰۰٫۰۰۰ = ۴% * ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۶۰۰٫۰۰۰ = ۳% * ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰                ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۴۵٫۰۰۰ = ۵% * (۳٫۶۰۰٫۰۰۰ + ۸۰۰٫۰۰۰ + ۵۰۰٫۰۰۰ )

تمرینات فصل سوم

۱- یک وکیل دادگستری وکالت شرکت خصوصی حیدر را در ارتباط با دعوی با شهرداری تهران

در مورد عوارض توسعه معابر شهری پذیرفته است. با توجه به اینکه شهرداری از شرکت

مزبور مطالبه ۱۱ میلیارد ریال بابت عوارض توسعه نموده و شرکت اساسا رقم مزبور را نپذیرفته تعیین کنید

اولا : شرکت باید از حق الوکاله وکیل مالیات کسر کند یا حق تمبر باطل نماید.

ثانیا: مبلغ حق تمبر یا مالیات متعلقه را محاسبه کنید.

۲- شرکت دایا سیستم اظهارنامه مالیاتی خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نموده

است. مالیات ابزاری شرکت ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بوده در حالیکه اداره امور مالیاتی طی

صدور برگ تشخیص مطالبه ۹۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مالیات نموده است آقای امیر دفاع مالیاتی

شرکت دایا سیستم را که یک شرکت خصوصی است عهده دار شده است. مطلوب

است محاسبه مالیات حق الوکاله این پرونده مالیاتی

نوشته :کتاب حسابداری مالیاتی آقای غلامحسین دوانی

مجموعه حسابداران برتر ، جامع ترین مرکز آموزش حسابداری کاربردی از مبتدی تا مدیر مالی

دیدگاه خود را بنویسید