مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده

مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده

2018-01-28T23:54:24+03:30

مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده

مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده

ک- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه

شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و تامین منابع مالی

سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیر ساخت های تامین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده ها

اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنج درصد (۵%) به قیمت هر لیتر فرآورده های

نفتی را به عنوان عوارض پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال تامین نماید.

درآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نمی گردد و معاف از مالیات می باشد و صد در صد آن

برای موارد مذکور به مصرف می رسد.

تبصره۳

و- مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده (سهام کنترلی) در طول سال واگذاری،

بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.

مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده

ز- شرکتهای سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع

فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا تسویه

حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴)

قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولی

را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. سازمان مذکور می تواند جهت

وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده ۴۸

قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی

کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری کند.

مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای واگذار شده

ی- شرکت های دولتی موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام در هر ماه به صورت

یک دوازدهم می باشند. در صورت عدم اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور توسط

شرکتهای دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سود سهم دولت و مالیات متعلق به

سود مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات

مربوطه در وجه خزانه داری کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی

(سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده سهم دولت در شرکت هایی که

سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف

۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون که خزانه داری کل کشور به همین منظور افتتاح می نماید،

واریز نمایند.

ک- به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیات

به صورت علی الحساب و یک دوازدهم (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی)، عوارض و

مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی) توسط هر یک از شرکت های

دولتی مذکور از موجودی حساب آنها نزد خزانه داری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را

حسب مورد به حسابهای ذی ربط واریز نماید.

ل- تمامی شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که در فهرست واگذاری سال

۱۳۹۳ قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در

پیوست شماره (۳) این قانون را تا زمان واگذاری و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد

انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری

کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه ماهه به حساب ردیف های درآدی ۱۱۰۱۰۲ و ۱۳۰۱۰۱ جدول

شماره (۵) این قانون منظور می نمایند.

دیدگاه خود را بنویسید