مالیات بر درآمد وزارتخانه های نفت و نیرو

حسابداران برتر » آموزشگاه حسابداری » مالیات بر درآمد وزارتخانه های نفت و نیرو

مالیات بر درآمد وزارتخانه های نفت و نیرو

مالیات بر درآمد وزارتخانه های نفت و نیرو

مالیات بر درآمد وزارتخانه های نفت و نیرو

تبصره۱۰

الف-

۴- مالیات بر درآمد سال ۱۳۹۴ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل

استقرار معدن واریز می شود.

۵- در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم

الاجراء است و بر اساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرایی قانون مالیات

های مستقیم قابل وصول است.

ب- کلیه استخراج کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی

از استخراج معادن، حق انتفاع بهره برداری پرداخت کنند.

مالیات بر درآمد وزارتخانه های نفت و نیرو-مالیات بر درآمد وزارتخانه های نفت و نیرو

میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن، نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد

وزارت معدن و تجارت موظف است از بهره برداری افراد استخراج کننده ای که حق انتفاع مذکور

را پرداخت نمی کنند ممانعت به عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی

کشور) نیز ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.

حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره برداری از معدن تعلق می گیرد.

تبصره ۱۴

ب- به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذیربط اجازه داده می شود هر

دو ماه از هر واحد مسکونی مشترک گاز مبلغ یک هزار (۱۰۰۰) ریال و از هر واحد مسکونی مشترک

برق مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال اخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص

عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و

روستایی گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمد

های شرکت های ذی ربط وزارتخانه های نفت و نیرو محسوب نمی شود و مشمول مالیات نیست.

د- شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث

دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها تعیین و به تصویب

شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این

قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی

ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکت های بیمه ای موضوع این بند و

همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری

اسلامی ایران توسط شرکت های بیمه ای از درآمد مشمول مالیات شرکت های مذکور حذف می شود.

تبصره ۲۴- شرکت های دولتی سودده (به استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت) و بانک های

دولتی موظفند به ترتیب یک درصد (۱%) و دو درصد (۲%) از هزینه های خود را که در پیوست شماره

(۳) این قانون آمده با تاکید بر هزینه های اداری و عمومی صرفه جویی کنند. درآمد حاصله

از پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و یک دوازدهم مالیات ماهانه شرکت ها و بانک های مزبور به

مبلغ هفده هزار میلیارد ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف ۱۴۹- ۵۳۰۰۰۰ در

اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

تبصره ۳۰- کلیه احکام مندرج در این قانون صرفا مربوط به سال ۱۳۹۴ است.

دیدگاه خود را بنویسید